Gemeente Amsterdam

|
Persberichten
|
Plan van aanpak voortijdig schoolverlaten

Plan van aanpak voortijdig schoolverlaten

Het college van B&W heeft ingestemd met het Plan van Aanpak voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten. Het plan bevat aanbevelingen voor het voortgezet onderwijs en de beroeps- en volwasseneneducatie en biedt het kader voor de verdeling van de rijksmiddelen die voor dit doel beschikbaar zijn gesteld (10,5 miljoen gulden = 4.764.692).

Het rijk heeft aan de vier grote steden een stimuleringsbudget toegekend om het probleem van voortijdig schoolverlaten aan te pakken. De aanpak richt zich op drie onderdelen:


1. Preventie.

2. Handhaving leerplicht en bevordering startkwalificaties.
3. Risicojongeren.

In het Plan van Aanpak worden twintig aanbevelingen gedaan op bovengenoemde terreinen. Enkele daarvan zijn:


1. Preventie

* Monitoren van omvang en redenen van tussentijdse wisseling van school.

* Verhelderen voorwaarden voor de overstap van voortgezet onderwijs (vo) naar voortgezet aanvullend volwassenenonderwijs (vavo).
* Tegengaan van ongewenste doorstroom van leerlingen door convenant tussen scholen.

* Uitbreiden intensieve educatiecursussen in avonduren, weekends en vakantieperiode.


2. Handhaving leerplicht/bevorderen startkwalificaties
* Introductie van leerplichtconsulenten en registratiefunctionarissen op scholen.

* Heldere toepassing instrumentarium voor monitoring.
* Onderbrengen van de registratiefunctie bij het Leerling Administratie Systeem.


3. Bijzondere trajecten voor risicojongeren
* Uitvoering geven aan het project Bijzondere trajecten voor risicojongeren.

Het college heeft ingestemd met de volgende verdeling van de 10,5 miljoen gulden rijksgelden:

* 5 miljoen gulden ( 2.268.901) voor bijzondere trajecten risicojongeren.

* 1,8 gulden ( 816.804) voor case managers regionale meld- en coördinatiefunctie.

* 1,2 miljoen gulden ( 544.536) voor leerplichtconsulenten en registratiefunctionarissen.

* 0,8 miljoen gulden ( 363.024) capaciteitsuitbreiding leerlingenadministratie.

* 0,5 miljoen gulden ( 226.890) coördinatie leerplichtambtenaren.
* 0,5 miljoen gulden ( 226.890) arbeidsgehandicapten.
* 0,45 miljoen gulden ( 204.201) overhead.
* 0,25 miljoen gulden ( 113.445) leerlingvolgsysteem.
Het college machtigt de directeur van de Dienst Welzijn Amsterdam tot het doen van uitgaven, het aangaan van overeenkomsten en het verlenen van subsidies conform bovengenoemd voorstel.

Marga Kuperus
^


-

© gemeente Amsterdam - 19-09-2001

Deel: ' Plan van aanpak voortijdig schoolverlaten gemeente Amsterdam '
Lees ook