Gemeente HengeloPlan Van Boxtel voor taalklas allochtone kinderen praktijk in Hengelo

Het plan van minister van Boxtel om jonge allochtone kinderen met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, op intensieve wijze extra taalonderwijs te geven in aparte klassen, is bij diverse Hengelose scholen al de praktijk. Vanaf '95 is op drie Hengelose scholen (openbare, katholieke, protestants-christelijke; interzuilair) begonnen met een aparte opvanggroep voor deze kinderen gedurende een aantal ochtenden per week. Dit onderwijs wordt gesubsidieerd door de gemeente Hengelo en staat open voor alle kinderen met taalachterstanden

Met speciale lesprogramma's krijgen de kinderen extra taalonderwijs met als doel dat ze voldoende beheersing van het Nederlands en voldoende emotionele en sociale vaardigheden krijgen om deel te nemen aan de reguliere groepen. Diverse Hengelose scholen kennen ook individuele begeleidingstrajecten door een taakleerkracht, NT2(Nederlands als tweede taal)- of OALT-leerkracht. Daarnaast worden leerlingen uit de doelgroep binnen het regulier onderwijs opgevangen door de groepsleerkracht of klasse-assistent. Bij de kinderen met taalachterstand wordt in Hengelo onderscheid gemaakt tussen onderinstromers (leeftijd 4/5 jaar) en neveninstromers (6 tot en met 12 jaar) zoals kinderen van asielzoekers. De problematiek rond onderinstromers is het grootst.

Tot de doelgroep worden in Hengelo kinderen gerekend die anderstalig zijn, niet of nauwelijks aanspreekbaar in het Nederlands en die over onvoldoende sociale en/ of emotionele vaardigheden beschikken om in het reguliere primair onderwijs in te stromen. Voor de drie (interzuilaire) opvanggroepen bestaat op dit moment een wachtlijst.

Preventief beleid

De gemeente Hengelo streeft in samenwerking met scholen, voorschoolse opvang en (allochtone) adviesorganen naar een preventief beleid. Op die wijze moet het ontstaan van taalachterstanden in een vroeg stadium worden voorkomen. Een dergelijke aanpak zal zich richten op het vroegtijdig signaleren van problemen rond de Nederlandse taalbeheersing, ook bij kinderen onder de vier jaar. Belangrijk is ook sterkere integratie van beleid en deskundigheid.. Daarom bestaan in Hengelo ideeën voor de oprichting van taalexpertise-centrum van waaruit de kennis en deskundigheid gecoördineerd zouden kunnen worden ingezet.

In samenwerking met allochtone (zelf)organisaties en intermediairen zal bovendien gezocht worden naar de mogelijkheden om de betrokkenheid van ouders verder te vergroten. De mate waarin de ouders gemotiveerd zijn/ worden om hun kinderen de Nederlandse taal te (laten) leren, blijkt van groot belang.

In het schooljaar 97/98 werd de helft van de doelgroep onderinstromers (106 leerlingen) individueel of via een opvanggroep begeleid. De andere helft werd uitsluitend binnen de reguliere groep opgevangen. Bij de neveninstromers (116) omvatte de doelgroep 74 leerlingen. De vaardigheden worden veelal vastgesteld op grond van observaties door groepsleerkrachten, toetsing, informatie van peuterspeelzalen dagverblijven en gesprekken met ouders. (eindrapport eerste opvang van allochtone onder- en neveninstromers in Hengelo, stichting Oberon, Utrecht i.o.v. de gemeente Hengelo, juni 1998)

Lesmethoden:

Uit het onderzoek van Oberon blijkt dat de volgende methoden voor de opvang van onderinstromers worden gebruikt: -Total Physical Respons,
-Knoop het in je oren, -Zitten staan, lopen, -Laat eens van je horen,-Taalplan Kleuters en Schatkist Taal en prentenboekproject. Voor neveninstromers wordt ook dikwijls gebruikt -Nederlands voor Anderstaligen en -Leeskit en -Van horen zeggen.

Deel: ' Plan Van Boxtel taalklas allochtone kinderen in Hengelo '
Lees ook