Provincie Zeeland


Aparte Westerscheldetunnel voor water-, energie- en industriële leidingen

De provincie Zeeland, Zeeland Seaports en DELTA Nutsbedrijven bestuderen de mogelijke aanleg van een Westerschelde leidingtunnel voor transport van hoogcalorisch gas, elektriciteit, water, producten en grond- en reststoffen voor de chemische industrie. In de utilitaire tunnel kunnen ook mogelijkheden komen voor ondergrondse goederentransportsystemen. De tunnel is geprojecteerd in het tracé Terneuzen- Ellewoutsdijk, parallel aan de verkeerstunnel in aanbouw.

De aanleg van de utilitaire tunnel vergt een investering van 100 tot 120 miljoen gulden. De financiering is nog niet rond. Derhalve wordt gedacht aan een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen DELTA Nutsbedrijven, het Rijk, Zeeland Seaports en andere investeerders en potentiële gebruikers van de tunnel.

Aanleiding voor de studie is de groeiende vraag naar extra transportcapaciteit voor energie, water en grond- en reststoffen in de Zeeuwse havengebieden. In de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone alleen al staan de komende jaren voor 3 miljard gulden aan investeringen op stapel. Daarbij valt onder meer te denken aan de uitbreiding van de krakercapaciteit en de bouw van een nieuwe waterfabriek bij Dow Benelux in Terneuzen en de bouw van een warmtekrachtcentrale op het terrein van Hydro Agri (490 megawatt) in Sluiskil. De installaties hebben voor de procesvoering grote hoeveelheden water en gas nodig. Ook voor de afvoer van de in Zeeuwsch-Vlaanderen opgewekte elektriciteit is extra transportcapaciteit nodig.

De huidige transportcapaciteit van DELTA is onvoldoende om aan de toegenomen vraag te voldoen en zal moeten worden uitgebreid. Bovendien wil DELTA een verbinding tussen de Kanaalzone en het Sloegebied voor transport van Brits hoogcalorisch gas. Verder kan worden gedacht aan de benutting van capaciteit in de tunnel voor transport van chemische halffabrikaten en grondstoffen. Ook de te verwachten toekomstige industriële uitbreiding op de Mosselbanken en de Axelse Vlakte, en verdere ontwikkelingen ten gevolge van de Westerschelde-verkeerstunnel zullen de vraag om extra transportcapaciteit van energie, water en grond- en reststoffen doen toenemen.

De benodigde capaciteit kan ook via een verzwaring van de huidige transportsystemen worden bereikt. Het wordt echter steeds moeilijker om aan de groeiende behoefte aan vervoer van energie en grondstoffen met traditionele transportmiddelen te voldoen.
Menig uitbreidingsplan op het gebied van infrastructuur stuit vanwege extra ruimtebeslag en ingrepen in natuur en milieu op maatschappelijke weerstand met als gevolg langdurige en kostenverhogende procedures. Vanwege die beperkingen en de aanleg van lange landleidingen zowel in Zeeuwsch-Vlaanderen als in Midden Zeeland, is het idee ontstaan om voor meerdere partners de Westerschelde met een tunnel te kruisen.

Moderne boortechnieken maken dit mogelijk. Er zit een groot aantal voordelen aan deze oplossing. Er kan boorervaring worden opgedaan voor dergelijke tunnels elders in Nederland. De vorm van transport past uitstekend in de regeringsnota 'Transport Onder Ons', waarin ondergronds transport wordt gestimuleerd. Potentiële industriële gegadigden kunnen een optie nemen en zijn niet verplicht meteen al een leiding te leggen. Beide industriegebieden krijgen een uitstekende verbinding, uniek in de wereld en van groot belang voor de economische structuurversterking.

Het is een uniek moment om dit project nu al te realiseren. Gelet op de aanwezige ruimte in de betreffende zone in de Westerschelde is het heel moeilijk om hier nog een volgend kruisingsproject uit te voeren. Het riviergebied krijgt door de toenemende natuurwaarden in de toekomst waarschijnlijk extra bescherming (Habitatstatus). Naar verwachting zullen de benodigde procedures voor elke individuele buisleiding in omvang en tijdsduur toenemen.

De kracht van het project ligt in de gezamenlijke visie van overheid en bedrijfsleven op de infrastructuur die nodig is om de ontwikkelingen binnen Zeeland te stimuleren. De samenwerking in het project en het 'tunnel-poolen' met zoveel mogelijk partners zal het benodigde draagvlak moeten creëren om de utilitaire tunnel te verwezenlijken.

Het project utilitaire tunnel is positief ontvangen bij de industriegroep Kanaalzone, de industriegroep Midden-Zeeland, de gemeenten Borsele en Terneuzen, Rijkswaterstaat Zeeland en de Zeeuwse Milieufederatie.

Dit is een gezamenlijk persbericht van:
Provincie Zeeland, Middelburg, tel. 0118-631402 Delta Nutsbedrijven, Middelburg, tel. 0118-882041 Zeeland Seaports, Terneuzen/Vlissingen-Oost, tel. 0115-647400

Deel: ' Plan voor aparte Westerscheldetunnel voor energieleidingen '
Lees ook