Provincie Groningen


Groningen, 25 februari 1999 Persbericht nr. 48

Plan voor verbetering Kloosterenclave Ter Apel

Op 25 februari jl. hebben de provincie Groningen, de gemeente Vlagtwedde, het Waterschap Dollardzijlvest, Staatsbosbeheer en het Museum Klooster overeenstemming bereikt over een plan van aanpak om de Kloosterenclave in Ter Apel aantrekkelijker te maken voor toeristen. Op uitnodiging van gedeputeerde A.B. Sakkers hebben vertegenwoordigers van de betrokken partijen het concept-plan op het provinciehuis in Groningen besproken.
De betrokkenen hebben verklaard de intentie te hebben het voorliggende plan gezamenlijk uit te voeren en zich in te zetten voor de beschikbaarstelling van de benodigde financiële middelen.

Samen met diverse partners zet de provincie zich in voor de ontwikkeling van het toerisme als één van de speerpunten van de Groningse economie. Ondanks forse investeringen in de toeristische infrastructuur en voorzieningen zijn er nog tekorten en onbenutte mogelijkheden, die om nieuwe ontwikkelingsinitiatieven vragen. Dit is in het bijzonder het geval voor de zogenaamde Kloosterenclave Ter Apel. De combinatie van uniek cultuurhistorisch erfgoed met een parkachtige omgeving vormt een toeristisch-recreatieve attractie van wezenlijk belang. De huidige staat waarin de Kloosterenclave verkeert is echter in meerdere opzichten niet optimaal.
Bij diverse bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de Kloosterenclave bestaat sterke behoefte om tot een upgrading van het gebied en de daarbij behorende voorzieningen te komen. Het doel hiervan is een veel optimalere benutting van de toeristisch-recreatieve potenties. Men is het erover eens dat het behoud van de cultuurhistorische waarde hierbij het uitgangspunt moet zijn. Dit vereist een zorgvuldige aanpak van de plannen voor een intensievere exploitatie van het Museum Klooster en de nabije omgeving. Provincie, gemeente en museumbestuur hebben afgesproken dat er binnenkort een deelonderzoek wordt ingesteld naar de mogelijkheden en gevolgen van de uitvoering van de voorgenomen plannen ten aanzien van de exploitatie van het museum.
Er wordt een overkoepelende stichting in het leven geroepen, waarin de meest betrokken partijen hun inzet voor de ontwikkeling van de Kloosterenclave zullen bundelen. De provincie zal overigens niet in het stichtingsbestuur participeren, maar is partner in de realisering van het project.
Het omvangrijke plan bestaat uit verschillende met elkaar samenhangende onderdelen. De partijen willen ook de betrokken marktpartijen de ruimte te bieden hun betrokkenheid bij deze ontwikkeling gestalte te geven.

De belangrijkste elementen van het plan zijn:

* De inrichting van het parkbos voor recreatief gebruik;
* De vergroting van de variëteit en de kwaliteit van de omgeving van het Museum Klooster;

* De inrichting van een informatiecentrum;
* Aanvullende verbeteringen van het Kloostercomplex zelf.

De kosten van de uitvoering van het plan worden geraamd op ca. 8 miljoen gulden. Voor de financiering wordt een beroep gedaan op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Integraal Structuurplan Noorden des Lands (ISP). Verder worden bijdragen verwacht van o.a. de gemeente Vlagtwedde, het Museum Klooster, het Waterschap Dollardzijlvest, Staatsbosbeheer en de provincie Groningen.

Het is de bedoeling dat de uitvoering van het project tussen medio 1999 en medio 2001 plaatsvindt.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625, fax (050) 3138193, e-mail: d.bosch@prvgron.nl

Deel: ' Plan voor verbetering Kloosterenclave Ter Apel '
Lees ook