Gemeente Alphen aan den Rijn


Plannen Hoeve Dwarsveld stop gezet

De gemeente en de initiatiefnemers hebben de plannen om van Hoeve Dwarsveld een kinder- en zorgboerderij te maken stop gezet. Aanleiding hiertoe is de negatieve reactie van de provincie Zuid-Holland op dit initiatief. Betrokkenen zijn zeer teleurgesteld in de houding van de provincie, temeer omdat tijdens gesprekken op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau sprake was van een positieve houding. Aan de provincie is gevraagd haar mening te herzien, aangezien het project alleen kans van slagen heeft als de provincie medewerking verleent.

Sinds januari 2000 heeft de gemeente met drie initiatiefnemers (Stichting Gemiva/SVG, Stichting Alphense Kinderboerderijen en de heer J. Zeeman) intensief onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een kinder- en zorgboerderij met een landgoed in het Zaanse Rietveld. De heer Zeeman is bereid de kosten voor dit project voor zijn rekening te nemen. Omdat de locatie voor dit initiatief onderdeel is van de landinrichting in het Zaanse Rietveld, is er nauw contact onderhouden met zowel de Dienst Landelijk Gebied als de provincie Zuid-Holland over de ontwikkelingen van het initiatief en de problemen. Dit overleg vond zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau plaats. Ondanks de uiteenlopende doelstellingen voor de inrichting van het gebied, is er door partijen altijd de bereidheid uitgesproken om een oplossing te zoeken. De Landinrichtingscommissie Reeuwijk wil namelijk een open veenweide gebied, maar de eisen voor een landgoed zijn minimaal 30% opgaande beplanting. De heer Zeeman en de gemeente hebben een onderzoek laten uitvoeren, waaruit blijkt dat het met enkele aanpassingen mogelijk moet zijn om aan beide doelstellingen tegemoet te komen.

Tijdens gesprekken op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau was altijd sprake van een positieve houding. Onlangs heeft de provincie echter schriftelijk laten weten geen medewerking aan het initiatief te kunnen verlenen. Dit wordt vooral betreurd omdat de provincie onlangs tijdens een congres over het landelijk gebied heeft gesteld dat een zorgboerderij op velerlei manieren tegemoet komt aan de problematiek van het landelijk gebied en daaraan gekoppeld de zorg. Nu stelt de provincie dat met de vestiging van een landgoed met kinder- en zorgboerderij niet kan worden voldaan aan de doelstellingen uit het deelraamplan Zaanse Rietveld en de Nota Planbeoordeling. Het landgoed levert immers niet meer natuur op, omdat het in de plaats van reeds geplande natuur komt. Daarnaast is de provincie niet bereid de woon- en werkfunctie in de boerderij toe te staan.

Doordat de provincie niet bereid is mee te werken aan de realisatie van een landgoed onder de Natuurschoonwet en opname van het plan in een natuurgebiedsplan, zijn de gemeente en initiatiefnemers gedwongen het project stil te leggen. Hierdoor worden zes toekomstige bewoners gedupeerd, aangezien zij al voor bewoning van de boerderij zijn benaderd. Het stil leggen van het project heeft bovendien tot gevolg dat de gemeente in het Zaanse Rietveld in plaats van 32 ha. natuur nu slechts 10 ha. kan realiseren. Om die reden is de provincie gevraagd haar mening te herzien en alsnog medewerking te verlenen. Een andere mogelijkheid is dat de provincie een extra bijdrage ter beschikking stelt om de realisatie van het deelraamplan Zaanse Rietveld alsnog mogelijk te maken.

Persbericht 12, 21 februari 2003

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 26 februari 2003 laatste wijziging

Deel: ' Plannen Hoeve Dwarsveld Alphen stop gezet '
Lees ook