Provincie FlevolandPlannen natuurbeheer in Flevoland vastgesteld

Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer en voor agrarisch natuurbeheer. Om ook in Flevoland zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van deze regelingen heeft de provincie twee nieuwe gebiedsplannen opgesteld: Een gebiedsplan voor natuur- en landschapsbeheer en een gebiedsplan voor agrarisch natuurbeheer.

Het gebiedsplan voor natuur- en landschapsbeheer is vooral bedoeld voor de eigenaren en beheerders van natuur- en bosgebieden. In het plan is aangegeven welke natuurdoelen de provincie nastreeft. Het plan geeft daarmee aan welke mogelijkheden er zijn om het beheer en de inrichting in deze gebieden te verbeteren. Tegelijkertijd wordt in het gebiedsplan ook aangegeven welke landbouwgronden nog in aanmerking komen voor omvorming naar natuur. Dit onderdeel van het gebiedsplan vervangt de begrenzingenplannen die zijn vastgesteld op basis van het zogenaamde relatienotabeleid. Op basis van de uitgangspunten uit het gebiedsplan kunnen eigenaren en beheerders van landschapselementen subsidie aanvragen bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Maar de mogelijkheden voor Flevolandse beheerders om voor zon subsidie in aanmerking te komen zijn zeer beperkt.

Het gebiedsplan voor agrarisch natuurbeheer is vooral bedoeld voor de landbouwsector. Eigenaren en pachters van landbouwgrond kunnen in aanmerking komen voor beheerssubsidie als zij bepaalde bewerkingen achterwege laten of uitstellen met als doel de natuurwaarden in hun percelen te vergroten. Aangezien er voor Flevoland beperkt subsidie beschikbaar is, heeft de provincie ervoor gekozen om zogenaamde criteriagebieden aan te wijzen. Dit zijn de gebieden waar de realisatie van natuurwaarden de hoogste meerwaarde heeft voor het provinciale natuurbeleid. Boeren van wie de grond is gelegen binnen deze criteriagebieden, hebben een grotere kans om in aanmerking te komen voor een beheerssubsidie dan de overige boeren. De verzoeken worden beoordeeld door het ministerie van LNV. Deelname aan de regeling is geheel vrijwillig.

Beide gebiedsplannen hebben in januari 2002 als ontwerpplannen ter inzage gelegen. De opmerkingen die gedurende deze periode zijn ontvangen zijn verwerkt in twee antwoordnotas. De ingekomen reacties, de antwoordnotas en de gedeeltelijk aangepaste gebiedsplannen liggen nu nogmaals ter inzage zodat iedereen kennis kan nemen van de vastgestelde plannen. Wie op basis van de nieuwe gebiedsplannen subsidie wil aanvragen kan contact opnemen met de dienst LASER Zuidoost, tel. 0475-355555. Aanvraagformulieren en extra informatie zijn ook te vinden via de website van het ministerie van LNV.

Deel: ' Plannen natuurbeheer in Flevoland vastgesteld '
Lees ook