Novem

Auteur:
DEN:Duurzame Energie Nederland,

Datum:
12-07-2002

Subject:
Van BLOW naar meer windenergie!
Date:
Fri, 12 Jul 2002 01:30:51 +0200

Van BLOW naar meer windenergie!
Factsheet

Een windenergievermogen van minimaal 1500 Megawatt (MW) op land wil Nederland in 2010 gerealiseerd hebben. Momenteel bedraagt ons vermogen circa 500 MW, dus er moet nog het nodige gebeuren. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben de gezamenlijke overheden in juli 2001 de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) ondertekend. Hiermee hebben Rijk, provincies en VNG hun gezamenlijke streven vastgelegd. Op 10 juli 2002 moet elke provincie een Plan van Aanpak hebben. Daarna begint de uitvoeringsfase. Doel hiervan is finale planologische besluitvorming op gemeentelijk niveau. Deze moet gereed zijn op 31 december 2005. Kan uw organisatie hierbij ondersteuning gebruiken, dan zijn er verschillende mogelijkheden; op deze factsheet leest u er meer over.

Meer informatie over BLOW kunt u vinden in:

Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW), juli 2001 (143 kB) Jaarverslag BLOW 2001. Gebundelde jaarverslagen van het rijk en de provincies Versie 1.2, 29 mei 2002 (383 kB)

Begeleiding Windprojecten
Bij specifieke windprojecten in uw gemeente of regio kunt u gebruik maken van ondersteuning:

1.Al uw vragen over windenergie kunt u stellen aan de BLOW helpdesk

2.De Task Force Wind kan bemiddelen bij projecten die bestuurlijke problemen ondervinden

3.U kunt een expert inhuren bij de BLOW expertpool om kortlopende activiteiten uit te laten

4.Indien u voor langere tijd een klankbord wilt, kunt u gebruik maken van Novem adviseurs

5.U kunt ook gebruik maken van verschillende kennisproducten over windenergie

1. BLOW helpdesk
Het Informatiecentrum Duurzame Energie is op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur beschikbaar om al uw vragen te beantwoorden. Het nummer is 0900 - 9892 ( 0,10 p.m.). U kunt uw vraag ook per e-mail stellen op: info@duurzame-energie.nl

2. Task Force Wind (TFW)
De TFW is in het leven geroepen door de Minister van Economische Zaken om projectrealisatie te versnellen door aanpak van bestuurlijke knelpunten. De TFW wordt gevormd door G. de Boer, oud-Gedeputeerde Milieu van de Provincie Noord-Holland, met ondersteuning van Novem. Meer informatie via: f.van.der.loo@novem.nl

3. BLOW Expertpool
Bij de uitvoering van windenergieprojecten ervaren gemeenten en provincies vaak dat ze onvoldoende expertise in huis hebben om alle gerelateerde activiteiten efficint en effectief uit te voeren. Daarom introduceren we de expertpool: een centrale windenergie-unit met heel diverse expertises. U kunt vanaf 15 juli 2002 aanvragen doen via de BLOW helpdesk.

Wanneer kunt u een beroep doen op de experts?
U kunt hiervan gebruik maken als u een publiekrechtelijke organisatie bent met een concreet windinitiatief van minimaal 5 MW, waarvan u kunt hardmaken dat het slaagkans heeft. Voor hoeveel 'expertdagen' kunt u aanspraak maken op korting?

Te bereiken potentieel project

Aanspraak op 5 - 10 MW
50% korting op 10 expertdagen 10 - 20 MW
50% korting op 15 expertdagen > 20 MW
50% korting op 25 expertdagen

Na de laatste kortingdag betaalt u als aanvrager 100% voor elke extra expertdag. Novem zorgt voor contractering van experts en cordinatie van alle expertise-verzoeken. Regelmatig zullen we de kwaliteit van de experts en tevredenheid van de aanvragers meten. Deze willen we namelijk op een hoog niveau brengen en houden.

4. Novem adviseur
Wilt u als gemeente of regio aan de slag met een windenergieproject en daarbij langdurig gebruik maken van een expert als klankbord? De Duurzame Energie-adviseurs van Novem kunnen u dan helpen. De ondersteuning kan gericht zijn op het besluitvormingsproces of op de uitvoeringsfase. Voorwaarde voor ondersteuning door Novem is dat aan het project een Duurzame-Energiescan (DE-scan) is voorafgegaan. Vooral als gemeenten samen een scan laten uitvoeren, blijkt welke mogelijkheden op het gebied van windenergie er zijn. Indien u genteresseerd bent kunt u via de BLOW helpdesk geholpen worden.

Subsidie
Voor een DE-scan is subsidie beschikbaar via de subsidieregeling Duurzame Energie 2002. Deze subsidieregeling is er ook voor de uitvoering van innovatieve DE projecten. Wilt u meer informatie over de subsidieregeling of advies over uw projectidee, dan kunt u contact opnemen met het subsidiebureau, telefoonnummer 030 23 93 798, e-mail Duurzame-Energie@novem.nl . Het informatiepakket en de aanvraagformulieren kunt u downloaden op https://www.den.novem.nl/.

5. Kennisproducten Windenergie
Via de BLOW helpdesk kunt u verschillende ondersteuningsinstrumenten aanvragen:

Cd-rom 'Met de Wind in de Rug'
In het voorjaar van 2002 is de cd-rom 'Met de Wind in de Rug' uitgegeven. Deze cd-rom bevat een keur aan informatie over windenergie: Een stappenwijzer, waarmee u uw specifieke situatie in kaart kunt brengen aan de hand van een aantal vragen. Daarop krijgt u een uitgebreide beschrijving van de door u te nemen stappen naar realisatie van het windproject. Een encyclopedie met belangrijke informatie over bijvoorbeeld financiering, wetsteksten en streekplannen.

Handboek Risicozonering
In dit handboek staan alle risicoaspecten van windturbinelocaties beschreven. Van plaatsing op dijken en plaatsing naast wegen en spoorlijnen. Ook relaties tot straalpaden en aanvliegroutes zijn hierin meegenomen. Het Handboek Risicozonering is beschikbaar op papier en op cd-rom.

Informatiebladen
Windenergie (algemene informatie over werking, opbrengst, kosten, beleid en lokale effecten) Windenergie op maat voor agrarirs
Windturbines (technische informatie over verschillende gecertificeerde turbine-types) Windwijzer (adresinformatie van allerlei partijen en instanties die actief zijn op het gebied van windenergie)

Deel: ' Plannen van Aanpak voor windenergie in provincies en gemeenten '
Lees ook