Gemeente Den Haag


26 januari 1999

Lopende planprocessen worden voortgezet om verwachtingen waar te maken

Plannen voor vier Haagse wijken krijgen hoogste prioriteit in 1999

De ontwikkeling van plannen voor Spoorwijk, Transvaal, Duindorp en Stationsbuurt krijgt de hoogste prioriteit. De gemeente intensiveert de ambtelijke inzet in die wijken. Ook in wijken waar de wijkplannen bijna klaar zijn, gaat de gemeente door. Nieuw Waldeck, Regentes-Zuid, Laak-Centraal Bouwlust en Rustenburg-Oostbroek kunnen op afronding van het plan in 1999 rekenen. Aanpak en planning van de planontwikkeling in de wijken staan in de notitie die B&W vandaag aan de raad sturen. Daarin staat ook dat het planproces anders wordt ingericht: meer duidelijkheid vooraf over de rol en de betrokkenheid van de wijkbewoners, moet commotie, zoals die in de zomer 1998 ontstond, voorkomen.

Het herstructureren van de woningvoorraad - het doel van de wijkplannen - is naast bevordering van de stadseconomie en ontwikkeling van sleutelprojecten als HoogHage een belangrijk middel in het beleid voor een vitaal en ongedeeld Den Haag. Maar de 15 wijkplannen die de gemeente in de maak heeft, lopen niet overal vlekkeloos. De commotie die in de zomer van 1998 ontstond over de wijkplannen die voor Duindorp en Rustenburg-Oostbroek in de maak zijn, heeft tot herbezinning geleid. In vervolg op de themabespreking van 8 oktober in de raadscommissie ROSV leggen B&W van Den Haag nu een nieuwe aanpak en planning aan de raad voor.

In de vier wijken die de hoogste prioriteit krijgen, is een brede en intensieve planontwikkeling nodig. Er is daar onder andere sprake van een overaanbod van kleine appartementen, een oververtegenwoordiging van lage inkomens en een hoge mutatiegraad. De positie van deze wijken op de woningmarkt moet verbeterd worden. Voor die wijken worden procesmanagers aangesteld die de wijkplannen van start tot uitvoering coördineren, voor de bewoners een herkenbaar aanspreekpunt vormen en zorgen voor betere afstemming met andere gemeentelijke activiteiten. Waar de wijkplannen in samenspraak met wijkbewoners al vergevorderd zijn, worden deze in 1999 afgemaakt. Daarin gaat het onder meer om stimulering van onderhoud, verkoop van huurwoningen of het anders toewijzen van woningen. Hoe de wijkbewoners worden betrokken bij het plannen maken, is per wijk en per fase van het plan verschillend. Daarover worden steeds duidelijke kaders afgesproken met de wijk en met de raad. De gemeenteraad zal steeds moeten aangeven in welke mate de wijk over de plannen kan meepraten: soms zal het meer om inspraak gaan, soms om interactie met de gemeente en de corporaties.

De raadscommissie bespreekt de notitie op 10 februari aanstaande.

Deel: ' Plannen voor vier Haagse wijken krijgen hoogste prioriteit '
Lees ook