Ministerie van Financien

Titel: Uitgewerkte planning proces belastingwetgeving 21e eeuw

PROJECTORGANISATIE BELASTINGWETGEVING 21E EEUW

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 AE DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

P21 99/17 M

Onderwerp

Uitgewerkte planning proces belastingwetgeving 21e eeuw

In antwoord op de vraag van het lid Van Beek om een uitgewerkte planning voor het proces belastingwetgeving 21e eeuw, zodat dit proces volgbaar is, maar ook voor de Kamer voldoende tijd beschikbaar is om alle belangrijke vragen beantwoord te krijgen, heb ik toegezegd een dergelijke planning te zullen overleggen. Deze treft u hierbij aan.

De stelselherziening zoals die in het Regeerakkoord is vastgelegd, zal naar de huidige inzichten zijn opgebouwd uit verschillende wetsvoorstellen. Allereerst wordt op dit moment gewerkt aan een wetsvoorstel voor een nieuwe Wet inkomstenbelasting 2001. In dit voorstel worden de in het Regeerakkoord voor de inkomstenbelasting neergelegde besluiten één op één vertaald in wetgeving. Dit voorstel kan dan ook worden beschouwd als de juridische en technische uitwerking van de politieke besluitvorming. Voor dit voorstel is het volgende tijdpad voorzien:

mei 1999

indiening bij de Raad van State

september 1999

indiening bij de Tweede Kamer

begin 2000

indiening bij de Eerste Kamer

Het wetsvoorstel voor de inkomstenbelasting zal worden gevolgd door een wetsvoorstel met aanpassings- en overgangswetgeving, waarvan de indiening in de loop van 2000 zal moeten plaatsvinden. Dit wetsvoorstel is noodzakelijk om een groot aantal wetstechnische aanpassingen door te voeren en om de aansluiting tussen het oude en het nieuwe belastingstelsel goed te laten verlopen. Tenslotte zal in het najaar van 2000 een wetsvoorstel worden ingediend waarin de voor 2001 beoogde belastingtarieven, de schijflengtes, de hoogte van de arbeidskorting, etc., nader zullen worden bijgesteld.

Overigens zal de behandeling van dit laatste wetsvoorstel op enig moment gaan samenlopen met het Belastingplan 2001. Desgewenst kan de allerlaatste fine-tuning dan ook nog in dat Belastingplan worden meegenomen.

Voorlopig wordt er vanuit gegaan dat de tweede tranche vergroening een plaats zal krijgen in het Belastingplan 2000. De derde tranche vergroening zal meelopen in het in het najaar van 2000 in te dienen wetsvoorstel.

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

Zoekwoorden:

Deel: ' Planning proces belastingwetgeving 21e eeuw '
Lees ook