Provincie Limburg

bestuurlijk platform positief over Fl 12,5 miljoen subsidie voor reconstructie-pilot Limburg in Nederweert


168/99

Maastricht, 8 oktober 1999

BESTUURLIJK PLATFORM POSITIEF OVER F 12,5 MILJOEN SUBSIDIE VOOR RECONSTRUCTIE-PILOT LIMBURG IN NEDERWEERT

Het bestuurlijk platform reconstructie Limburg reageert positief op het besluit van de ministers van LNV en VROM om f 12,5 miljoen toe te kennen aan de reconstuctie-pilot in Nederweert. Beide bewindslieden reageren positief op het reconstructieplan en vinden dat er snel moet worden gestart met de uitvoering van het project. Een aantal van de onderwerpen in het plan moet nog verder worden uitgewerkt. Daarvoor worden op korte termijn afspraken vastgelegd in een zogeheten gebiedscontract. De onduidelijkheid over de milieudossiers (geur en ammoniak) maar ook de notitie over de integrale aanpak van de mest problematiek zijn de oorzaak van deze late uitwerking.

In de brief van het Rijk wordt overigens een nadrukkelijke koppeling gelegd tussen de herstructurering als gevolg van de aanpak van onder andere de mestproblematiek en de reconstructie. Voor projecten die los staan van de milieudossiers wordt ook geld toegezegd, zoals initiatieven op het gebied van water in de ontwikkelingszone natuur kwaliteit, het agrarische natuurbeheer en het opstellen van een plan van aanpak voor de ontwikkelingszone intensieve veehouderij.

In de vergadering van het bestuurlijk platform van vandaag is de brief besproken en positief ontvangen. Volgens de voorzitter van deze vergadering, gedeputeerde voor Agrarische Zaken Driessen, ligt er nu een stevige basis om de uitvoering van het plan op te pakken. In een periode waarin de oplossing van de mestproblematiek negatieve gevolgen heeft voor de landbouw is het goed dat het Rijk positief insteekt op het pilot-plan. Hierdoor kunnen flankerend maatregelen worden genomen om te werken aan een duurzame agrarische sector. Zo zullen GS op korte termijn gaan besluiten tot verdere concretisering van de ontwikkelingszone intensieve veehouderij.

Ook algemeen secretaris van de LLTB, de heer Van Rooij, beoordeelt de brief positief. Hij is wel benieuwd naar de verdere uitwerking in een gebiedscontract. Beleidsruimte om te komen tot maatwerk acht hij essentieel. Hierover bestaat nu nog onduidelijkheid. Gelet op de aanpak van de mestproblematiek wil de LLTB ook komen tot een stevige impuls van mestverwerking in het pilot-gebied.

De directeur van de milieufederatie, de heer Vijverberg, is blij met de reactie van de ministers en constateert dat het integrale plan nu ook een integrale uitvoering kan krijgen. De projecten gericht op natuur hebben daardoor de plek die ze verdienen.

De wethouder van Nederweert, de heer Willekens, is verheugd dat de vele tijd en energie die in het plan is gestoken nu wordt beloond. Hij constateert dat met evenveel enthousiasme de uitvoering van de reconstructie-pilot ter hand moet worden genomen. De brief van de ministers biedt hiervoor voldoende kansen.

In de vergadering van het bestuurlijk platform is vandaag verder besloten om een plan van aanpak voor de mestproblematiek in Limburg op te stellen. Binnen nu en vijf weken moet dit plan klaar zijn. De partijen in het bestuurlijk platform vinden een slagvaardige aanpak dringend gewenst. In het plan van aanpak moeten mogelijkheden worden aangegeven om het mestoverschot, dat ontstaat door de aanscherping van de normen, milieuhygiënisch weg te werken.

Deel: ' Platform positief over subsidie reconstructie-pilot Limburg '
Lees ook