Provincie Limburg

Platform rijksdiensten weer actief


60/99

Maastricht, 12 april 1999

PLATFORM RIJKSDIENSTEN WEER ACTIEF

Het Platform Rijksdiensten Zuid-Limburg is vandaag, onder leiding van burgemeester Pleumeekers van Heerlen, voor het eerst weer actief sedert er enige jaren geleden werd gestreden voor de werkgelegenheid in de regio door inkrimpingen bij het ministerie van Defensie.

Na het bekendworden van de beleidsvoornemens van de minister van Economische Zaken terzake het CBS in Heerlen, was er alle aanleiding in het platform de coordinatie en afstemming van initiatieven en acties ter hand te nemen.

Het platform bestaat naast de burgemeester van Heerlen, uit burgemeester Wöltgens van Kerkrade, wethouder Koppe van Brunssum, vertegenwoordigers van de Provincie Limburg, voorzitter Amkreutz en andere leden van de ondernemingsraad van het CBS Heerlen en uit afgevaardigden van vakbonden.

Het platform heeft vandaag afgesproken zijn samenstelling verder te verbreden om aldus een maximale inzet en betrokkenheid van alle relevante sectoren uit de samenleving te verwerven die nodig is om de CBS-plannen van de minister van tafel te krijgen.

In het platform zijn de activiteiten die op vele plaatsen en door vele betrokkenen sedert 1 april zijn ondernomen ge-analyseerd. Er is informatie uitgewisseld en er is gesproken over vervolgacties en nieuwe initatieven. Vandaag is benadrukt het er een grote behoefte is aan een snelle en gedegen contra-expertise van de beleidsvoornemens van de minister. Zoals bekend, heeft de OR van het CBS hierover overleg met het departement van Economische Zaken. Het werkbezoek van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken aan Zuid-Limburg van de volgende week, zal worden aangegrepen om de belangen van het CBS-Heerlen en van de streek onder de aandacht van de politici te brengen. Ook wordt er een werkbezoek van de Kamercommissie Ecnomische Zaken aan de regio voorbereid. Volgende week zullen de fractiewoordvoerders uit de Tweede Kamer worden bezocht om hen maximaal te informeren met het oog op het kamerdebat dat binnenkort andermaal aan de plannen van de minister zal worden gewijd.

Voorts heeft het platform besloten de organisatie van een grote manifestatie ter hand te nemen, gericht op Den Haag en bedoeld om het CBS in Heerlen zo sterk mogelijk overeind te houden.

Deel: ' Platform Rijksdiensten Zuid-Limburg weer actief '
Lees ook