Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam

Persbericht

PLATFORM ZORGINSTELLINGEN GROTE STEDEN OPGERICHT

Vrijdag 24 maart jl. hebben vertegenwoordigers van instellingen uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het Platform Zorginstellingen Grote Steden opgericht. Het Platform heeft tot doel om de aandacht te vestigen op de specifieke positie van de gezondheidszorg in de grote steden.


1) Betrokken instellingen pleiten ervoor dat het Rijk een visie vaststelt gericht op de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de grote steden en de voorwaarden die moeten worden gerealiseerd om gezondheidszorg in kwantitatief en kwalitatief opzicht - ook in de toekomst - te waarborgen. Een dergelijke visie moet de basis vormen voor een investeringsprogramma gericht op de zorg in de grote stad. Thema's die aan de orde zouden moeten komen zijn: arbeidsmarktbeleid, aanpassing van het zorgaanbod aan groeiende groep allochtone zorgvragers, aanpak acute en complexe zorgvragen, infrastructurele vereisten van zorgverlening in de grote stad, en dergelijke.

2) Het Platform Zorginstellingen Grote Steden onderschrijft de claim van de vier grote steden om extra te investeren in de arbeidsvoorwaarden op het terrein van de zorg. De Colleges van B&W van de vier grote steden gaan uit van een stijging 5 tot 10%. Betrokken instellingen zijn van oordeel dat een toeslag van ƒ 250.- per werknemer per maand op korte termijn het meest haalbaar is. Deze toeslag is nodig om een faire kans te krijgen in de concurrentieslag op de arbeidsmarkt.


3) Daarnaast is het initiatief besproken om een bijzondere leerstoel "Grote Stad en Gezondheidszorg" in te stellen. Op deze wijze hopen instellingen een impuls te geven aan het maatschappelijk en politiek debat over de gewenste ontwikkeling van de zorg in de grote steden van ons land.

Het ontbreekt aan een samenhangende visie op de positie van de gezondheidszorg in de grote steden
De zorgvraag in de grote steden verschilt van die van de rest van ons land. De gemiddelde gezondheidstoestand in de grote steden ligt onder het landelijk gemiddelde. De komst van grote groepen allochtone patiënten en cliënten stelt nieuwe eisen aan de zorg. Het bieden van een adequate oplossing voor mensen met een acute(psychische) en complexe zorgvraag is een probleem op zichzelf.
Die opgave voeren zorginstellingen uit tegen de achtergrond van een verslechterende concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. Het aantal moeilijk vervulbare functies vertoont al jaren een stijgende lijn. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met de woon- en leefomgeving in de grote steden waardoor steeds meer medewerkers de stad verruilen voor het wonen en werken elders. De invoering van rekening rijden werpt haar schaduwen vooruit.

Om er voor te zorgen dat ook in de toekomst de kwantiteit en kwaliteit van de gezondheidszorg blijvend kan worden gewaarborgd is het nodig dat wordt geïnvesteerd in de zorg in de grote steden. Om deze reden pleiten zorginstellingen uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bij Regering en Parlement voor de ontwikkeling van een samenhangende visie op de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de grote steden en de voorwaarden die moeten worden gerealiseerd om gezondheidszorg in kwantitatief en kwalitatief opzicht ook in de toekomst te waarboren. Dit in navolging van het Grote Stedenbeleid zoals dat door minister Van Boxtel nu wordt uitgevoerd. Het Platform Zorginstellingen Grote Steden stelt vast dat een dergelijke visie nu nog ontbreekt, waardoor een gericht investeringsprogramma niet van de grond komt.

Krachtige impuls om concurrentiekracht te behouden Ook op korte termijn moet er iets gebeuren. Het nu bestaande tekort op de arbeidsmarkt treft met name instellingen in de Randstad. Instellingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben medewerkers veel te bieden als het gaat om de inhoud van het werk en de organisatie waarbinnen dat wordt uitgevoerd. Zij stellen echter vast dat dit, gelet op de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, niet genoeg is. Een financiële impuls op korte termijn is noodzakelijk om de positie te versterken. Gepleit wordt voor een toeslag van ƒ
250,- per werknemer per maand.
Dit voorstel sluit nauw aan bij Sociaal Urgentieprogramma Vier Grote Steden zoals dat gisteren door de gezamenlijke Colleges van B&W bij minister Van Boxtel voor het Grote Steden Beleid is ingebracht. Daarin wordt o.a. gepleit voor een toeslag op de 5 tot 10% op het salaris van medewerkers in de gezondheidszorg.

Bijzondere leerstoel "Grote Stad en Gezondheidszorg" Het vraagstuk van de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de grote stad is een thema met veel dimensies. Om deze reden pleiten instellingen ervoor dat er ook op wetenschappelijk niveau systematisch aandacht komt voor vraagstukken die voor de gezondheidszorg in de Randstad van belang zijn. Door te investeren in de opbouw van wetenschappelijke expertise verwachten betrokken instellingen dat een bijdrage kan worden geleverd aan het maatschappelijke en politieke debat. Het Platform Zorginstellingen Grote Steden onderzoekt dan ook het initiatief om een bijzondere leerstoel "Gezondheidszorg en Grote Stad" in te stellen.

Inlichtingen over dit persbericht worden verstrekt door drs. A.G.M. van Elzakker of drs. H.J.Th. Willense, tel. 020-5128888.Datum laatste wijziging: 27 maart 2000.
© 1999, SIGRA, Amsterdam.

Deel: ' Platform Zorginstellingen Grote Steden opgericht '
Lees ook