Partij van de Arbeid


Plattelandswegen ver onder de maat!

De infrastruktuur van de provincie Groningen wordt op enkele grote projecten na als voldoende gekenmerkt. Wie veel over de provinciale en gemeentelijke wegen rijdt weet, volgens oud-Statenlid Jakob Roffel, wel beter:

In het bestuursprogramma 1999 - 2003 van de provincie Groningen wordt hoog opgegeven van de landschappelijke kwaliteiten van het platteland. Natuur, landschap, openheid, rust en ruimte zijn een kostbaar bezit. Dat geeft niet alleen een voorsprong op een groot deel van de rest van Nederland, het garandeert ook een aantrekkelijke leefomgeving en een aantrekkelijke vestigingsfactor voor bedrijven en instellingen. De kwaliteiten van die leefomgeving moeten op zijn minst behouden blijven maar liever nog worden versterkt. En het is van essentieel belang de sociale strukturen blijvend te versterken. Leefbaarheid, omgevingskwaliteit en verbreding van de plattelandseconomie hebben bij de versterking prioriteit. Vernieuwing van de landbouw, toerisme, recreatie en dienstverlening zijn noodzakelijke elementen om tot een betere plattelandseconomie te komen.

Noord-Jutland

Twintig jaren geleden speelde dezelfde problematiek in het uiterste noorden van Denemarken. Noord-Jutland verpauperde. De economische groei bleef er achter bij de rest van het land. De werkloosheid was er struktureel hoger dan in andere plattelandsgebieden en net als in de provincie Groningen was er voldoende rust, ruimte en natuur. Om het gebied uit zijn achterstandspositie te halen werd een uitgebreid economisch struktuurplan opgezet. Weliswaar niet in de orde van grootte van het plan Langman, maar toch voldoende om impulsen te geven aan de economie. Ook daar waren de agrarische bedrijven van belang en ook daar kon intensieve veehouderij niet worden getolereerd vanwege de milieubelangen voor toerisme en recreatie. Evenals in de provincie Groningen ligt er in het landelijk gebied één grotere stad, Aalborg, waar de nieuwe industriële ontwikkelingen plaats moesten vinden en waar het merendeel van de woningbouw werd gepland. Een groot verschil met onze provincie is dat in Noord-Jutland grote zeestranden voorkomen aan de landzijde begrensd door lage naaldboombossen in de duinstreek. Maar Groningen heeft de Waddenzee.

Aquarium

Wie heden ten dage door dat Noord-Jutland reist ziet een mooi, rustig landschap met veel natuurschoon. En je kunt zien dat het een welvarend gebied is. De boerenbedrijven staan er goed onderhouden bij. De extensieve veehouderij stinkt niet. De gewassen staan er goed bij en bij navraag wordt aangegeven dat er weliswaar weinig extensieve, biologische, landbouw wordt bedreven maar dat het noodzakelijke \gewasbeschermen gebeurt met selectieve middelenwaardoor er praktisch geen schade aan het milieu wordt toegebracht. Op daartoe geëigende gebieden zijn recreatiedorpen verschenen waar horden toeristen langdurig verblijven. Het voordeel van de stranden is er zichtbaar uitgebuit. Opvallend is de grote hoeveelheid slecht-weer-accomodaties. Vooral particulieren hebben hun fantasie en mogelijkheden gebruikt. Het aantal kleine musea, uitstallingen van allerlei verzamelingen, en te bezoeken handwerkslieden is legio. Het noordzee-aquarium in Hirtshals, een uitgebouwde Pieterburense zeehondencrèche is de grootste attractie en trekt zoveel bezoekers dat er winst wordt gemaakt.

GroenLinks-termen

Het meest opvallende is echter de wegenstructuur. Voor de in G-L-termen ware natuurliefhebbers moet het eigenlijk wel pijn doen te zien hoe die Denen er in geslaagd zijn in dat landelijk gebied zoveel asfalt neer te leggen dat alle landelijke wegen en paden voldoende breed zijn om het gemotoriseerd, geautoriseerd, verkeer elkaar in ruime mate te laten passeren en elke afgelegen plek te laten bereiken. Voor de toerist de noodzakelijke voorwaarde om het gebied te bezoeken en voor het overige verkeer de verzekering van voldoende veiligheid.

Asfaltgranulaat

Daar kan de provincie Groningen niet aan tippen. Wie hier door de provincie reist moet op de meeste binnenwegen met één wiel door de berm heen om vrachtwagens, terreinwagens of landbouwmachines te kunnen passeren. Waarbij wel opgemerkt moet worden dat de passerende voertuigen ook door de berm moeten ploegen omdat de wegen indertijd aangelegd zijn voor het elkaar passeren van boerenkarren. Veel te smal en vaak slecht onderhouden. De kapot gereden bermen worden in het meest gunstige geval opgevuld met asfaltgranulaat dat een milieuvervuiling veroorzaakt waar zelfs de aardappelmoeheidsaaltjes van afsterven. Maar alles is beter dan wegverbreding. Toch is het noodzakelijk voor de plattelandseconomie dat de infrastructuur wordt verbeterd. Misschien is het wel nodig om de opcenten op de motorrijtuigenbelasting voor dit doel fors te verhogen. En misschien moeten ook de boeren eens wegenbelasting gaan betalen voor het gebruik van de openbare wegen. Zeker is dat als de wegenstructuur niet wordt verbeterd de provinciale overheid het wel kan vergeten dat het toerisme de recreatie, de landbouweconomie en de leefbaarheid op het platteland zodanig kunnen worden verbeterd dat de broodnodige economische inhaalslag voor het landelijk gebied ook daadwerkelijk kan worden gemaakt.

Volksverlakkerij

Het bestuursprogramma sluit de ruimte voor de verbetering van de wegenstructuur niet uit. De discussie over het Provinciaal OmgevingsPlan gaat eerdaags beginnen. De simpele vaststelling dat er niet meer asfalt mag komen in het belang van het milieu en van het terugdringen van de automobiliteit kan niet anders dan gevolgd worden door een even simpele vaststelling dat bij een dergelijk uitgangspunt alle mooie woorden over economische vooruitgang, behoud van de leefbaarheid op het platteland, stimulering van de recreatie en het toerisme en het even belangrijk zijn van de funkties van de stad Groningen en van het platteland platte volksverlakkerij is.

POP

Het probleem bij de aanpassing van de wegenstruktuur kan het geld zijn. De gemeenten zullen niet staan te trappelen om zelf voldoende geld op tafel te leggen voor de noodzakelijke aanpassingen. Het gaat daarbij om honderden miljoenen. Gebiedsgericht beleid kan niet zonder de medewerking van de gemeenten. De uitkomsten van de diskussie over het POP zullen voor een groot deel afhangen van de bereidheid van gemeenten te investeren in de gemeentelijke wegenstructuur. Omdat zeker is dat datgene wat niet goed bereikbaar is ook niet bezocht zal worden. Zelfs de huizenbouw is van minder belang dan de wegenstructuur. De presterende provincie zal de bestaande kansen moeten omzetten in toekomstige zekerheden. De discussie die daarover gaat is lastig, maar de moeite waard. En er is lef voor nodig.

Jakob Roffel

Deel: ' Plattelandswegen Groningen ver onder de maat '
Lees ook