Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2003-036

Den Haag, 13 februari 2003

Pleidooi voor risicoparagraaf in kosten-batenanalyse publieke investeringsprojecten

De Commissie Risicowaarding beveelt een risicoparagraaf aan voor alle publieke investeringsprojecten waarvoor een kosten-batenanalyse uitgevoerd moet worden. In de risicoparagraaf worden de verschillende risico's benoemd, wordt aangegeven hoe deze zijn gewaardeerd en worden gevoeligheids- en scenario-analyses uiteengezet.

Wanneer de risico's niet in de ramingen zijn verwerkt, dan is de Commissie van mening dat een risico-opslag gehanteerd moet worden. Afhankelijk van de soort kosten-batenanalyse (globaal of diepgaand) is de risico-opslag gelijk aan 3% of 3% maal een projectspecifieke factor.

De aanbevelingen staan in het rapport 'Risicowaardering bij publieke investeringsprojecten', dat verstuurd is aan de Tweede Kamer.

In de Commissie Risicowaardering zitten wetenschappers en ambtenaren van verschillende ministeries.

Gezien de demissionaire status van het kabinet is het rapport zonder kabinetsstandpunt aan de Kamer verzonden.

Het rapport 'Risicowaardering bij publieke investeringsprojecten' is te vinden op de website van het Ministerie van Financiën.

Zoekwoorden:

Deel: ' Pleidooi voor risicoparagraaf in kosten-batenanalyse publieke invest.. '
Lees ook