expostbus51


MINISTERIE LNV

MIN LNV: PLUIMVEERECHTEN IN MESTSTOFFENWET

Persbericht nr. 22

Datum: 13 april 1999

PLUIMVEERECHTEN IN MESTSTOFFENWET

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van pluimveerechten is vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze wijziging is door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangekondigd bij brief van 6 november 1998 aan de Tweede Kamer.

Het stelsel van pluimveerechten bevat een nieuw productieplafond voor het aantal kippen en kalkoenen dat maximaal op het bedrijf kan worden gehouden, en komt voor deze diersoorten in de plaats van de mestproductierechten. Het doel van dit productieplafond is om de landelijke groei van de pluimveestapel een halt toe te roepen. De met die groei gepaard gaande toename van de mestproductie vormt namelijk een bedreiging voor de realisatie van de nationale doelstellingen van het mestbeleid, alsmede een bedreiging voor de effectuering van de doelstellingen van de EG-Nitraatrichtlijn.

Met deze .time-out. krijgt de sector eerst zelf de ruimte om zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot het milieu, maar ook het dierenwelzijn, de diergezondheid en de productveiligheid, waar te maken. Afgesproken is dat de pluimveesector uiterlijk in oktober 1999 een heroriëntatieplan gereed zal hebben waarin een pakket van coherente maatregelen is uitgewerkt dat door de betrokken maatschappelijke groeperingen wordt gedragen en dat een oplossing biedt voor de knelpunten op de genoemde gebieden. Hiertoe is een stuurgroep ingesteld, die onder voorzitterschap staat van de heer J.G.M. Alders.

De omvang van het pluimveerecht wordt gebaseerd op het gemiddeld aantal kippen en kalkoenen dat in het referentiejaar . al naar gelang de keuze van de pluimveehouder 1995, 1996 of 1997 . op het bedrijf aanwezig was. Daarnaast kent het wetsvoorstel ook voorzieningen voor de gevallen waarin ten aanzien van het pluimveebedrijf mutaties hebben plaatsgevonden, te weten verwerving van mestproductierechten, samenvoeging en bedrijfsoverdrachten in of na het referentiejaar, waarvan de kennisgeving aan het Bureau Heffingen uiterlijk vóór 6 november 1998 plaatsvond. Aan het enkele bezit van landbouwgrond kan niet langer het recht worden ontleend om pluimvee te houden.

Voor bedrijven die na 1993 en vóór 6 november 1998 concrete stappen hebben gezet om hun pluimveestapel met minstens 10% uit te breiden binnen het bestaande mestproductierecht, is ook een voorziening getroffen, waarbij hoogstens de nog niet-benutte ruimte in extra pluimveerechten kan worden omgezet. Het gaat daarbij niet alleen om bedrijven waaraan na 1993 en vóór 6 november 1998 een milieuvergunning is verleend ten behoeve van deze uitbreiding, maar ook om bedrijven die ten behoeve van de uitbreiding in deze periode een aanvraag voor een milieuvergunning hebben ingediend, dan wel een melding hebben gedaan in het kader van het Besluit melkrundveehouderijen Milieubeheer of het Besluit akkerbouwbedrijven Milieubeheer. Voor bedrijven die alleen een aanvraag of een melding hebben gedaan, geldt wel dat zij na
1993 en vóór 6 november 1998 ten behoeve van de uitbreiding ook een aanvraag voor een bouwvergunning moeten hebben ingediend. Tot slot is een voorziening getroffen voor bedrijven die, nadat zij jaren niet of nauwelijks kippen hebben gehouden, in of na 1997 de productie weer hebben opgestart, en voor bedrijven die op basis van in of na 1997 verworven grondgebonden mestproductierechten hun pluimveehouderij hebben uitgebreid. Deze bedrijven kunnen hoogstens het op 5 november
1998 op hun bedrijf rustende mestproductierecht, of als dat minder is, de in 1998 geproduceerde hoeveelheid pluimveemest, omzetten in pluimveerechten.

De volledige tekst van het voorstel tot wetswijziging is beschikbaar op de internetsite van het ministerie van LNV: www.minlnv.nl


13 apr 99 16:32

Deel: ' Pluimveerechten in Meststoffenwet '
Lees ook