Provincie Limburg

POL-aanvulling 't Rooth naar Provinciale Staten (017)

Winplaats van 17 ha

Gedeputeerde Staten leggen het ontwerp 'POL-aanvulling 't Rooth' ter vaststelling voor aan Provinciale Staten van 21 februari a.s.. Hierin wordt een winplaats van 17 ha voor kalksteen aangegeven. Deze winplaats sluit aan bij de bestaande groeve bij t Rooth. Op het ontwerp zijn 42 bedenkingen ontvangen. De ingebrachte bedenkingen zijn voor GS geen aanleiding geweest het beleid voor 't Rooth te wijzigen. Deze uitbreidingsvariant van 17 ha houdt rekening met de belangen van omwonenden, het bedrijf Ankerpoort en de natuur.

De winplaats heeft een omvang van 17 ha. en ligt binnen de zoekruimte die in het Deelplan Kalksteen en de Streekplanuitwerking Kalksteen is vastgelegd. Hiermee wordt volgens GS op een maatschappelijk aanvaardbare wijze de kalksteenwinning op het Plateau van Margraten op termijn definitief beëindigd. Met de aanwijzing van een winplaats van 17 ha ten noorden van 't Rooth kan het bedrijf Ankerpoort een reële afbouwperiode worden geboden van 10 jaar. Deze termijn van 10 jaar gaat in vanaf het tijdstip dat de benodigde vergunningen onherroepelijk worden. De winplaats voorziet voor een belangrijk deel in de nationale behoefte aan kalksteen.

PCOL
De Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken (PCOL) adviseert GS om de procedure voort te zetten op de ingeslagen weg. GS hebben de door de PCOL gevraagde onderbouwing van het uitbreidingsvoorstel toegevoegd. De onderbouwing had o.a. betrekking op het belang van de 17 ha voor de bedrijfsvoering van Ankerpoort.

Bedenkingen
De ingediende bedenkingen richten zich vooral op de belangen van de natuur, het landschap, de landbouwbelangen en de aantasting van het leefmilieu van de omwonenden. De belangen van Ankerpoort en de werkgelegenheid worden niet groot genoeg geacht om een uitbreiding te rechtvaardigen. De ingediende bedenkingen én de adviezen van de PCOL hebben geleid tot een verduidelijking van het GS-standpunt over de noodzaak van de uitbreiding, de gevolgen voor de bewoners en de natuurbelangen. GS zijn van mening dat de uitbreidingsvariant van 17 ha de minst nadelige effecten heeft op de natuur, het landschap en het milieu. Het gehucht 't Rooth blijft hiermee gespaard en Ankerpoort wordt een afbouwperiode van 10 jaar geboden. Hiermee wordt het bedrijf in staat gesteld te zoeken naar alternatieve grondstoffen of economische activiteiten.
22-1-2003 09:41

Persberichten archief 2002

Klik hier om het persberichten archief 2002 te openen

Engels Actueel - Persberichten

Deel: ' POL-aanvulling 't Rooth naar Provinciale Staten Limburg '
Lees ook