D66

Politie belemmerd door wet

Politie en justitie

Thom de Graaf

13-06-2002 - De Arbeidsinspectie heeft 18 van de 25 politiekorpsen bekeurd omdat zij de Arbeidstijdenwet hebben overtreden. D66 vindt de Arbeidstijdenwet te rigide voor politie - een belemmering voor het uitoefenen van de politietaak - en heeft de minister van BZK hier schriftelijke vragen over gesteld.

Schriftelijke vragen van Thom de Graaf aan de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake overtredingen van de Arbeidstijdenwet door de politie.


1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat 18 van de 25 politiekorpsen zijn bekeurd wegens het overtreden van de arbeidstijdenwet?

2. Deelt u de conclusie van de Arbeidsinspectie dat de politie erg snel, gemakkelijk en op oneigenlijke gronden naar de noodclausule in de arbeidstijdenwet grijpt?

3. Deelt u de mening van de D66-fractie dat uit dit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat de vigerende arbeidstijdenwet voor de politie te rigide is en de politie belemmert in het naar behoren uitoefenen van haar politietaak?

4. Welke maatregelen bent u voornemens te treffen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen?

5. Wat vindt u van de suggestie van de voorzitter van de Algemene Christelijke Politiebond dat dergelijke situaties hadden kunnen worden voorkomen als defensiepersoneel eerder zou zijn ingezet?

Zoekwoorden:

Deel: ' Politie belemmerd door wet volgens D66 '
Lees ook