Politie Drenthe

Persberichten

Visitatie
09:26 donderdag 30 maart 2000

In het kader van de Kwaliteitszorg bij de Nederlandse Politie is op 20 januari 2000 de
Politie Drenthe bezocht door een visitatiecommissie. In december 1998 was er al een externe audit uitgevoerd. Beide gebeurtenissen zijn belangrijke momenten in het Kwaliteitsstelsel Nederlandse Politie.

Onlangs heeft de commissie haar bevindingen aan de korpsbeheerder gerapporteerd.

De audit is een totaal onderzoek (doorlichting), waarbij collegas uit andere politieregios
het Politiekorps Drenthe hebben onderworpen aan een kritisch onderzoek over het functioneren, op basis van veel schriftelijk materiaal (de korpsbeschrijving) en veel gesprekken.
Bij de visitatie wordt onderzocht hoe het korps daarna, op basis van de bevindingen opgedaan tijdens de audit, omgaat met verbeterplannen en hoe de leiding hier sturing aan geeft. Een visitatie vindt ongeveer een jaar na de externe audit plaats en is de afronding van het cyclische evaluatieproces van kwaliteitszorg.

De visitatie is uitgevoerd door een visitatiecommissie, bestaande een korpsbeheerder, een hoofdofficier van justitie en een korpschef elk uit een andere politieregio.
Belangrijke aandachtspunten van de visitatiecommissie zijn:
- raken de verbeteringen de uitvoering;

- is er een goede verbinding met de beheers- en beleidscyclus.
In het visitatierapport gaf de visitatiecommissie naast haar beeld van de regiopolitie Drenthe aanbevelingen voor verbeteringen. Zo was de commisie lovend over aan de sucessvolle projecten die aan de basis zijn opgebloeid. Met die successen is men bij de politie Drenthe te bescheiden. Ook werd waardering uit gesproken voor de inzet en drive bij de korpsleiding.
Het verbeterproces van de politie Drenthe omvat drie draaggolven, te weten buurt- en wijkzorg, het rechercheproces en communicatie; de verbeterpunten uit de audit worden niet geïsoleerd aangepakt, maar worden zoveel mogelijk verbonden met deze drie draaggolven.
Aanbevelingen uit het visitatierapport van de Politie Drenthe zijn o.a.:

· De dagelijkse (beleefde) werkelijkheid van de leidinggevenden en de uitvoerenden van de organisatie dienen beter op elkaar afgestemd te zijn. Dit kan door het benutten en aanmoedigen van initiatieven en meer en beter gebruik te maken van de aanwezige kennis in de basis.

· Een basisvoorwaarde voor kwaliteitsverbetering is goed leiderschap; (interne) communicatie is daarvan een belangrijk onderdeel.

· Voor gebiedsgebonden werken is ruimte nodig. Om het concept van buurt- en wijkzorg een grotere kans van slagen te geven, moeten de wijkteams en de wijkteam(chefs) voldoende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en faciliteiten krijgen om daadwerkelijk gebiedsgebonden te kunnen werken.


· Ter versterking verbetering van de managementkracht lager in de organisatie dient de korpsleiding te kiezen voor een meer faciliterende en voorwaardenscheppende stijl van leidinggeven.

· Het verbeterproces kan worden gestimuleerd, wanneer de teams hun good practices, (die zeker zijn aangetroffen) uitwisselt. Hierdoor leert men van elkaar en deelt men in elkaars successen.
De visitatiecommissie heeft de politie Drenthe als het ware een spiegel voorgehouden. De door de commissie benoemde aanbevelingen zijn herkenbaar voor het korps.
In het korps wordt momenteel onderzocht op welke wijze een vervolg gegeven kan worden aan de aanbevelingen.

Voor een toelichting op dit bericht kunt u zich wenden tot: K.A.Hazelhoff, directeur politie, tevens plv. korpschef, of J.F.H. van den Berg, korpschef,
telefoon 0592-361222info@politie-drenthe.nl Politie Drenthe, voor een veilig en leefbaar Drenthe

Deel: ' Politiebericht Drenthe bezocht door visitatiecommissie '
Lees ook