Korps: Flevoland, plaats: Gehele regio 6-06-2002 Jaarverslag Klachtencommissie en Commissie van Toezicht Klachtencommissie, W.J. van Velzen, 035-5254209

Jaarverslag 2001 Klachtencommissie optreden ambtenaren van Politie Flevoland

Conform de regionale klachtenregeling van de politieregio Flevoland beoordeelt sinds 1994 een onafhankelijke klachtencommissie de klachten die bij de politie Flevoland binnenkomen. Zij adviseert de korpsbeheerder, die uiteindelijk het eindoordeel vaststelt, over de afhandeling van de klacht.
Jaarlijks doet de commissie verslag van haar werkzaamheden. Onderstaand is een korte indruk van het jaarverslag 2001 weergegeven.

In 2001 werden 123 klachten ingediend tegen 101 klachten in 2000. Het jaar 2001 toont daarmee evenals 2000 een stijging van meer dan 20% aan ingediende klachten. De commissie beoordeelde in 2001 in totaal 104 klachten, die tezamen 261 klachtonderdelen bevatten. Daarvan werden er 77 (29,7%) gegrond verklaard.
De korpsbeheerder heeft in één geval het advies van de commissie niet gevolgd. De commissie kon dit op basis van nadere rapportage billijken.

Hoewel de stijging van het aantal klachten voor een deel verklaard kan worden uit het toegenomen bevolkingsaantal, ziet de commissie hier reden voor alertheid en kritisch volgen. De klachten over onvoldoende dienstverlening zijn in 2001 toegenomen van 26 in 2000 tot 34. Het aantal klachten over onheuse bejegening is vergeleken met 2000 sterk gedaald (van 19 tot 11). De overige klachten tonen een stabilisering of een teruggang.

Evenals in voorgaande jaren heeft de commissie zich de vraag gesteld of er structurele tekortkomingen zijn in het functioneren van de politie en heeft daarbij aandacht geschonken aan de klachten per gemeente.
Ten aanzien van het aantal geweldmeldingen constateert de commissie dat met betrekking tot de politie in de gemeente Almere 14 klachten werden ingediend, in Lelystad 3 en in Dronten 1. De commissie acht het aantal klachten over geweld in Almere weliswaar zorgwekkend, doch ziet geen reden om te spreken van structurele tekorten in het politieoptreden in Flevoland.

In zijn algemeenheid constateert de commissie dat de politie in de loop der jaren steeds beter omgaat met klachten. Helaas moet ook worden vastgesteld dat in 2001 slechts 4 van de 104 behandelde klachten werden afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 10 weken. De gemiddelde doorlooptijd van een klacht bedroeg 27,2 weken. In vele gevallen beoordeelde de commissie de behandeltijd als onaanvaardbaar lang.
De commissie heeft geconstateerd dat veel klachten zich lenen voor een eenvoudiger en snellere aanpak. Vanaf eind 2001 is gestart met een werkwijze om klachten die zich daartoe lenen sneller te behandelen. De commissie hoopt dat voortaan minstens 40% van de ingediende klachten door de nieuwe procedure ruim binnen de wettelijke termijn afgehandeld kunnen worden.

Jaarverslag 2001 Commissie van Toezicht voor de politiecellencomplexen Politie Flevoland

De commissie van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de bejegening van arrestanten in politiebureaus en op de naleving van de daarop betrekking hebbende voorschriften. De commissieleden bezoeken daarvoor onaangekondigd op wisselende dagen en tijdstippen de bureaus.

In 2001 werden door de commissieleden 21 bezoeken afgelegd, te weten 4 in Emmeloord, 7 in Lelystad en 10 in Almere. De leden spraken met 64 arrestanten.

De commissie concludeert dat:

· de politiecellen in de bureaus voldoen aan de wettelijke eisen;
· de arrestantenzorg goed, vriendelijk en professioneel is;
· de arrestantenverzorgers gemotiveerd en bekwaam zijn.
De commissie heeft met zorg geconstateerd dat door de toenemende vraag naar cellen weer zij het incidenteel- gebruik gemaakt wordt van de cellen in Emmeloord. Deze cellen voldoen niet meer aan de wettelijke eisen en dienen daarom te worden aangepast, of niet meer gebruikt te worden. Realisering van nieuwe cellen is waarschijnlijk noodzakelijk. De commissie heeft geconstateerd dat het toezicht op arrestanten die verblijven in de zgn. ophoudkamers onvoldoende was. O.a. op aandringen van de commissie wordt de noodzakelijke communicatieapparatuur aangebracht en is in district Noord een nieuw arrestantenprotocol van kracht geworden.

Nadere informatie
Nadere informatie over dit persbericht en de jaarverslagen is verkrijgbaar bij:

- de heer W. J. van Velzen, voorzitter Klachtencommissie en Commissie van Toezicht, telefoon: 035 - 5254209;

- de heer Ch. Leeuwe, korpsbeheerder politie Flevoland, telefoon: 0320
- 278250.

Exemplaren van de jaarverslagen zijn op te vragen bij:
- mevrouw M.A.S. Van Sprang-Kamstra, secretaris Klachtencommissie en Commissie van Toezicht, telefoon: 0320 - 278178.

Deel: ' Politiebericht Flevoland 06-06-2002 '
Lees ook