Politiebericht

Korps: Groningen, plaats: Diverse 18-06-99

VeiligheidsScan Appingedam, Leek, Stadskanaal en Veendam/ Vrijdag 18 juni 1999

Veiligheidsonderzoek in gemeenten

Begin dit jaar heeft Regiopolitie Groningen een veiligheidsonderzoek gehouden in de gemeenten Appingedam, Leek, Stadskanaal en Veendam. Deze nieuwe vorm van onderzoek, met name de 'VeiligheidsScan', vormt een voorbereiding op de gebiedsgebonden zorg die Regiopolitie Groningen volgend jaar wil invoeren. De politie wil inzicht krijgen in problemen in de buurt om samen met andere instanties passende oplossingen te zoeken. Dit onderzoek brengt eventuele knelpunten die burgers ervaren, daadwerkelijk in beeld. Ook verschaft het inzicht in het functioneren van politie en gemeentelijke diensten. Ten slotte kan de informatie ook gebruikt worden om bedrijfsprocessen te verbeteren. In het totale onderzoek zijn burgers vragen gesteld over veiligheidsgevoelens, buurtproblemen, slachtofferschap, preventiemaatregelen en het functioneren van gemeenten en politie. De uitkomsten daarvan wil regiopolitie Groningen gebruiken bij het opstellen van het beleidsplan 2000 van het korps. Het is de bedoeling dat een dergelijk onderzoek regelmatig in alle gemeenten in de regio wordt gehouden.
In alle gemeenten zijn 500 vragenlijsten verstuurd naar willekeurige personen. In Appingedam is 53% terug ontvangen, in Leek 50%, in Stadskanaal 48% en in Veendam 55%. Voor een schriftelijk onderzoek hoge percentages. Daaruit mag worden afgeleid dat de betrokkenheid van burgers bij dit onderzoek groot is te noemen.
Hieronder zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport samengevat.

Veiligheidsgevoel en vermijdingsgedrag
Ruim 40% van de inwoners van de gemeente Appingedam maakt zich zorgen over de omvang van de criminaliteit in de Fivelstad. In Leek betreft dit een derde van het aantal inwoners, in Stadskanaal 42% en in Veendam bijna 50%. Zij voelen zich in het algemeen het meest onveilig in de avonduren tot 24.00 uur. De meest genoemde reden voor onveiligheidsgevoelens is het verschijnsel van rondhangende jongeren in de woonomgeving. Maar ook slechte openbare straatverlichting en dichte bossage worden vaak genoemd als reden waarom mensen zich onveilig voelen.

Buurtproblemen
Gevraagd naar de meest voorkomende buurtproblemen noemden de inwoners van de vier onderzochte gemeenten de volgende problemen: vernielingen, woninginbraak en overlast door groepen jongeren. Woninginbraak en vernielingen (algemeen en aan auto's) worden als de belangrijkst aan te pakken problemen betiteld. Ook te snel rijden, gevaarlijke verkeerssituaties en onoverzichtelijke kruispunten zijn relatief vaak genoemd. Ten aanzien van het leefmilieu gaven de geënquêteerden de kuilen en plassen in stoepen en fietspaden aan, gevolgd door hondenpoep en rommel op straat. Inwoners van de gemeente Stadskanaal noemden fietsendiefstal ook als een belangrijk aan te pakken probleem.

Betrokkenheid eigen woonbuurt
58% van de inwoners van Appingedam gaf aan zich in meer of mindere mate betrokken te voelen bij de eigen woonbuurt. In Leek is dat 64%, in Stadskanaal 61% en in Veendam 57%. Gevraagd naar de geconstateerde sociale controle in de buurt noemde 10% veel te hebben waargenomen, tegen 31% weinig. In Leek was dat 16% om 28%, in Stadskanaal 17% om 29% en in Veendam 17% om 25%. 67% van de inwoners van Appingedam zegt bereid te zijn in de toekomst iets te willen bijdragen aan de verbetering van de woonomgeving. In Leek is dat 72%, evenals in Stadskanaal en in Veendam 67%.

Buurtproblemen
In de enquête is burgers gevraagd naar hun gevoel over het zich voordoen van problemen in hun buurt uitgedrukt in: vermogensdelicten (diefstallen), verkeersproblemen, leefmilieuproblemen, overlast / dreiging en verloedering van de buurt. Uit het onderzoek zijn op deze punten in de gemeenten Appingedam en Leek geen grote problemen naar voren gekomen. In beide andere gemeenten werden enige problemen genoemd. Eventuele verbeterpunten voor Stadskanaal zouden kunnen zijn: woninginbraak, fietsendiefstal, overlast jongeren, te hard en agressief rijden, verlichting van brandgangen en rondhangende jeugd. Eventuele verbeterpunten in Veendam zijn: woninginbraak, vernielingen, onderhoud straten en onveiligheidsgevoelens.

Criminaliteitsbeeld:
Onder criminaliteitsbeeld wordt verstaan de delicten die door inwoners worden waargenomen en in het onderzoek het meest zijn genoemd. De respondenten uit Appingedam en Leek noemden het vaakst de delicten: vernieling aan auto en fietsendiefstal. Ook inbraken in woningen en pogingen daartoe werden genoemd. In vergelijking met het landelijke beeld zijn beide gemeenten qua criminaliteit rustige plaatsen. Het aangiftepercentage is in Appingedam in tegenstelling tot Leek echter niet hoog te noemen. Daartegen over staat dat veel burgers in beide gemeenten preventieve maatregelen hebben genomen tegen criminaliteit, bijvoorbeeld inbraakpreventie. Het percentage is hoog te noemen, zeker gelet op het lage criminaliteitsrisico in de plaatsen.

Ook in Stadskanaal en Veendam noemden inwoners het vaakst vernielingen aan auto's en fietsendiefstal als belangrijkste criminaliteitsproblemen. Evenals in beide andere plaatsen werden daarna inbraken en pogingen daartoe in woningen het vaakst genoemd. Respondenten van de enquête oordelen dat beide gemeenten op het gebied van de veiligheid problemen hebben in de sfeer van vermogensdelicten, zoals vernielingen aan auto's, fietsendiefstal en (poging) tot woninginbraak. In beide gemeenten is het aangiftegedrag redelijk hoog te noemen. Het preventiegedrag scoort gemiddeld.

Algemene beoordeling gemeente
De inwoners van Appingedam oordelen positief over de frequentie waarmee het huisvuil wordt opgehaald (86%), de frequentie van het onderhoud van straten, pleinen en straatverlichting (42%) en de bereikbaarheid voor klachten en wensen (32%). Daar tegenover staat dat de gemeente relatief de meeste ontevredenheid geniet ten aanzien van de frequentie van onderhoud van straten, plantsoenen en straatverlichting (30%), de stadsvernieuwing (23%) en voorzieningen voor kinderen (23%).

Ook de inwoners van Leek oordelen positief over de frequentie waarmee het huisvuil wordt afgehaald (85%), het onderhoud van wegen, plantsoenen en straatverlichting (57%) en maatregelen ten aanzien van de dorpsvernieuwing (36%). Over het reageren op buurtproblemen is duidelijk een lager percentage positief, al moet worden aangetekend dat 57% van de respondenten hebben aangegeven het niet te weten. Tegenover het grote aantal tevredenen over het onderhoud aan wegen, plantsoenen en straatverlichting gaf 18% aan daarover niet tevreden te zijn en noemde 17% ontevreden te zijn over voorzieningen voor kinderen.

De inwoners van Stadskanaal oordelen positief over de frequentie waarmee het huisvuil wordt afgehaald (85%), de frequentie voor het onderhoud van straten, plantsoenen en straatverlichting (53%) en de voorzieningen voor ouderen (38%). Over het reageren op buurtproblemen is duidelijk een lager percentage positief, al moet hierbij wel worden aangetekend dat veel respondenten (50%) hebben aangegeven het niet te weten. Relatief de meeste ontevredenheid geniet de gemeente op het onderhoud van straten, plantsoenen en straatverlichting (25%), de inzet voor de burgers (24%) en de voorzieningen voor ouderen (21%).

Ook de inwoners van Veendam zijn redelijk tevreden over de gemeente. De inwoners oordelen positief over de frequentie waarmee het huisvuil wordt afgehaald (77%), de frequentie van het onderhoud van straten, plantsoenen en straatverlichting (49%) en de stadsvernieuwing (30%). Over het reageren op buurtproblemen is duidelijk een lager percentage positief, al moet wel worden aangetekend dat veel respondenten (58%) hebben aangegeven het niet te weten. De meeste ontevredenheid geniet de gemeente bij de voorzieningen voor kinderen (25%), de frequentie voor het onderhoud van wegen, plantsoenen en straatverlichting (22%), de stadsvernieuwing (20%) en het veiligheidsbeleid (20%).

Algemene beoordeling politie
Veel inwoners van Appingedam zijn het eens met de stelling dat de politie bescherming biedt. Verder reageert de politie in de ogen van respondenten goed op buurtproblemen en doet de politie haar best. Ruim 40% van de respondenten heeft het afgelopen jaar contact gehad met de politie. Een ruime meerderheid is (zeer) tevreden over dit contact. Verder blijkt dat de politie te weinig contact heeft met buurtbewoners. Slechts 11% van de inwoners was het eens met de stelling: de politie heeft contact met de buurtbewoners. 58% was het oneens met deze stelling. Bijna 60% van de bewoners ziet de politie weinig tot zeer weinig in de eigen straat. Daarnaast vindt 50% het nodig dat er een lokale politiefunctionaris komt. Zichtbaarheid van de politie wordt ervaren als het belangrijkste probleempunt.

Veel inwoners van Leek gaven aan het eens te zijn met de stelling dat de politie bescherming biedt, haar best doet en goed op de buurtproblemen reageert. Ruim 40% heeft het afgelopen jaar contact met de politie gehad. Een ruime meerderheid is (zeer) tevreden over dit contact. Net als in Appingedam is de zichtbaarheid van de politie in Leek het zwakke punt. Inwoners zien de politie te weinig in de eigen buurt, te weinig te voet of per fiets surveilleren en uit de auto komen.

Ook in Stadskanaal zijn inwoners het eens met de stelling dat de politie bescherming biedt, goed op buurtproblemen reageert en haar best doet. Ruim 40% heeft het afgelopen jaar contact met de politie gehad en is daarover (zeer) tevreden. Verder oordeelt 18% positief op de stelling dat de politie contact heeft met de woonbuurt, terwijl 42% is het oneens is met deze stelling. Belangrijkste problemen zijn: de politie is te weinig in de eigen buurt te zien en surveilleert te weinig te voet of per fiets. Ook in Stadskanaal is zichtbaarheid één van de belangrijkste kritiekpunten.

Ook veel inwoners van de gemeente Veendam zijn het eens met de stelling dat de politie bescherming biedt, goed op de buurtproblemen reageert en haar best doet. 50% van de inwoners heeft het afgelopen jaar contact gehad met de politie. Een ruime meerderheid van hen is daarover (zeer) tevreden. 14% is het eens met de stelling dat de politie contact heeft met buurtbewoners, terwijl 47% het daarmee oneens is. Net als in de overige plaatsen is de onvoldoende zichtbaarheid van de politie in de woonbuurt het voornaamste kritiekpunt.

Voor nadere informatie; afdeling voorlichting, 050 - 5995010

Deel: ' Politiebericht Groningen '
Lees ook