Korps: Limburg-Noord, plaats: Venlo 21-03-2003 Mediaberichten 21 maart (14.45 uur)

Regio Limburg-Noord, cijfers 2002 REGIO - Lichte stijging criminaliteit in Noord- en Midden-Limburg REGIO - De criminaliteitscijfers van 2002 laten op bijna alle fronten een licht stijgende lijn zien ten opzichte van het vorig jaar. Dat blijkt uit de meldingen en aangiften bij de Politie Regio Limburg-Noord van het afgelopen jaar. Korpsbeheerder Schrijen meldde dit tijdens de presentatie van de jaarcijfers over 2002.
Bij de politie kwamen het afgelopen jaar in totaal 8618 meldingen meer binnen als in 2001 (84.453 tov. 75.836). Dat komt deels door een hogere meldingsbereidheid van de burgers en deels door een betere registratie door de politie. Meest in het oogspringend is de toename van bedreigingen, mishandelingen en straatroof in Noord- en Midden-Limburg. In 2002 waren er 722 aangiften van bedreiging (2001: 554), er waren 1552 aangiften van mishandeling (2001: 1473) en 157 aangiften van straatroof (2001: 145). Extra aandacht van de politie voor de problemen, is niet altijd voldoende om de toename te stoppen. Meer toezicht in de uitgaansgebieden leidt ertoe dat er meer gesignaleerd wordt en er ook eerder een verdachte kan worden aangehouden. Het aantal aangiften stijgt ook door afspraken met ziekenhuizen, sociale diensten en scholen. De aanpak van de jeugdcriminaliteit is verder versterkt. Het aantal minderjarige verdachten dat strafrechtelijk vervolgd wordt, is gestegen met 13%. Het aantal verwijzingen naar het bureau HALT is in 2002 gestabiliseerd op ruim 600 per jaar. De regiopolitie investeert veel in het terugdringen van de jeugdcriminaliteit door vaste jeugdzorgmedewerkers in elke basiseenheid, een mobiel jeugdteam, een medewerker speciaal voor de allochtone jeugd, en verder in diverse preventieprojecten als Doe Effe Normaal, Veilige School, etcetera. Ook in het meerjarenbeleidsplan 2003-2006 dat vandaag aan het Regionaal College is gepresenteerd krijgt de aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdige veelplegers een hoge prioriteit. De oprichting van een apart verkeershandhavingsteam, dat in 2002 operationeel werd, zorgt ervoor dat op bijna alle fronten meer bekeuringen zijn geschreven. De politie heeft het afgelopen jaar bijna 186.000 snelheidsbekeuringen gegeven. Dat zijn er ruim 50.000 meer dan vorig jaar. Doel van deze handhavingsinspanning is de beleving van de pakkans te vergroten. In het meerjarenbeleidsplan is het streven opgenomen de pakkansbeleving te vergroten van 35 naar 40%. Het lijkt er nu al op dat het aantal overtredingen op sommige wegen begint te dalen en dat er minder bekeuringen geschreven hoeven worden. Voor rijden onder invloed zijn 130 meer processen-verbaal opgemaakt dan vorig jaar (2002: 688, 2001: 558). Voor rijden zonder gordel of rijden zonder helm, zijn in totaal bijna 16.000 bekeuringen geschreven: dat is ruim twee keer zoveel als in 2001 (7733). Dat geldt ook voor rijden door rood licht (2002: 3493, 2001: 2594). De handhavingsinspanning heeft tot doel het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Op de lange termijn moet dat zichtbaar worden. In het verkeer zijn in 2002 minder dodelijke slachtoffers gevallen dan vorig jaar (2002: 51, 2001: 79). In 2002 waren er wel meer ziekenhuisgewonden na aanrijdingen (553) dan in 2001 (469). Het aantal aangiften van vernielingen is toegenomen in 2002 (4861 aangiften) tov. 2001 (4191 aangiften), hoewel het aantal mensen dat in de politiemonitor bevolking meldt slachtoffer te zijn gelijk is gebleven. Het lijkt er op dat mensen meer geneigd zijn aangifte te doen dan in 2001. In 2002 is ook het aantal meldingen van burengerucht en overlast in de woonomgeving voor het vijfde achtereenvolgende jaar toegenomen. In 72,3% van de gevallen was de politie Limburg-Noord bij hoge spoed binnen 15 minuten ter plaatse. Dat is nog onder de eigen norm van 80%. Van de ongeveer 350.000 telefoontjes op het nummer 0900-8844, wordt 68% binnen 20 seconden opgenomen. De landelijke norm van 80% wordt in de uitgestrekte regio niet gehaald. Het aantal meldingen van milieu-overtredingen door bedrijven is minder dan 2001. Het afgelopen jaar schreef de politie wel ruim 250 meer bekeuringen als vorig jaar (579 tegen 328). Ook schreef de politie ruim 200 meer bekeuringen voor overtredingen van de jacht en visserijwet (2002: 612, 2001: 406). De politie heeft volgens plan enkele grote onderzoeken gedaan op het gebied van de zware criminaliteit, zoals drugshandel, mensensmokkel, kinderporno en fraude. Het korps Limburg-Noord is het afgelopen jaar gegroeid met 7,6 fte. Die groei is vooral in administratief-technische functies (+21,9 fte) te zien. De executieve capaciteit is het afgelopen jaar relatief afgenomen, omdat vanwege de invoering van het nieuwe politieonderwijs veel minder aspiranten (agenten in opleiding) in dienst waren dan vorig jaar (-23 fte). Verhaal korpsbeheerder rond 12 maanden MARAP van de regio JAAR IN HET TEKEN VAN VEILIGHEID - Het jaar 2002 is een bijzonder jaar. Het jaar stond politiek gezien in het teken van veiligheid (Verkiezingen, moord op Pim Fortuyn, Veiligheidsprogramma). - In Noord- en Midden Limburg zal het jaar 2002 herinnerd worden als het jaar van de zes omgekomen kinderen in Roermond en de dood van René Steegmans in Venlo. - Het zijn zeer ingrijpende gebeurtenissen geweest, die u ergens als een getal in de jaarcijfers terugziet. Een getal dat niet uitdrukt wat het voor de betrokkenen heeft betekend. LICHTE STIJGING CRIMINALITEIT - Ondanks de grote aandacht voor veiligheid en het daarmee gepaard gaande gevoel van onveiligheid, is er in de cijfers géén grote toename van de criminaliteit te zien. - Over de hele linie is er weliswaar een lichte stijging van de criminaliteit, maar die is niet fors. Het gaat met golfbewegingen: vaak een stijging tov. 2001, maar nog een daling tov. 2000. Statistisch zou je eerder van een stabiele situatie kunnen spreken. - Meest opvallend is de stijging van het aantal mishandelingen en bedreigingen (al vijf jaar stijgend aantal aangiften). Daarmee volgen we een landelijke trend. Maar dat komt ook door de extra inzet van politie tijdens uitgaansavonden, waardoor er meer wordt geregistreerd. Extra politieaandacht leidt niet altijd tot aanhouding van verdachten, wel tot preventie, de-escalatie en meer veiligheid in het uitgaansleven. JEUGD - De regio heeft steeds meer aandacht voor jeugdcriminaliteit: 13% meer minderjarige verdachten. Aantal HALT-verwijzingen in drie jaar tijd stabiel op zo`n 600 voor de hele regio. - Jeugd is een speerpunt voor de hele regio en zal dat de komende jaren ook blijven. De politie en anderen investeren in tal van projecten, zowel in preventieve en repressieve zin. (voorbeelden: Eigen jeugdzorgmedewerkers in elke basiseenheid, een mobiel jeugdteam, een speciale medewerker voor de allochtone doelgroep, schooladoptieprojecten, project De Veilige school, politiejunioren) VERKEER - Een ander speerpunt voor de komende jaren is Verkeer. De verkeershandhaving is het afgelopen jaar op een zodanig niveau gebracht (apart verkeershandhavingsteam), dat verkeersdeelnemers minder geneigd zullen zijn de regels te overtreden. Uiteindelijk doel is om met elkaar de verkeersveiligheid te vergroten. De controle op snelheidsovertredingen en het gebruik van beschermende middelen (gordel, helm) draagt daar aan bij. INVESTERINGEN - Het korps heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd, zowel in materiële zin als in personele zin. - De bereikbaarheid van het korps is toegenomen, door de verdere inrichting en uitbouw van een professioneel servicecentrum en gecoloceerde meldkamer met brandweer en ambulancediensten. - Er is flink geïnvesteerd in informatie en communicatietechnologie. Zo is er een nieuw meldkamersysteem en de wordt begin volgend jaar een nieuw communicatiesysteem (C2000) ingevoerd. - Het korps heeft veel geïnvesteerd in de inrichting van het nieuwe politieonderwijs, in loopbaanbeleid en arbeidsomstandigheden. Het onlangs gehouden Medewerkerstevredenheidonderzoek bevestigd dat het korps op dat punt op de goede weg is. - Ondertussen is het korps het afgelopen jaar ook weer financieel gezond gemaakt. Bezuinigingen en verstandig investeren hebben dit korps klaar gemaakt voor de uitdagingen van de toekomst. - De extern audit in 2002 bevestigde dat we op de goede weg zijn. Maar natuurlijk blijft er nog veel te doen.

District Venlo, cijfers 2002 VENLO - Criminaliteit stijgt, maar verkeer wordt veiliger VENLO De criminaliteitscijfers van het politie district Venlo laten op verschillende terreinen een stijgende lijn zien. Terwijl de cijfers over de verkeersongevallen met letsel en dodelijke afloop een forse daling laten zien. Het aantal dodelijke slachtoffers met 16 (-70%) en het aantal gewonden met 14 (-9%). De cijfers over 2002 moeten worden vergeleken met het referentiejaar 2000. Maar als er meerdere jaren in de vergelijking worden meegenomen is er vaak een golfbeweging met een licht stijgende lijn te zien. Niet alleen de meldingen en aangiften van een verschillende delicten zijn gestegen, maar ook het aantal verdachten dat door de politie is opgepakt is op verschillende fronten gestegen. Kortom; er is meer gebeurd en de politie heeft op verschillende speerpunten meer verdachten opgepakt en aan justitie overgedragen. De woninginbraken stegen met 17% van 393 (2000) naar 459 (2002). Maar ook het aantal gearresteerde verdachten steeg van 14 naar 17. Op dit speerpunt is de golfbeweging goed zichtbaar: In 1999 504 woninginbraken. In 2000 393 woninginbraken. In 2001 506 woninginbraken. In 2002 459 woninginbraken. Het aantal aangiften van geweldsdelicten bedreiging, mishandeling, straatroof en overvallen is gestegen. Het aantal bedreigingen steeg fors met 98 (63%) incidenten van 156 naar 254. Het aantal mishandelingen steeg met 59 (12%) van 493 naar 552. In de basiseenheid Venlo-centrum zijn 73 verdachten van mishandeling aangehouden en aan justitie overgedragen. En is een veelvoud daarvan aan recherche-onderzoeken gehouden.Tegen elke vorm van geweld werd onmiddellijk repressief opgetreden. Straatroven zijn er met 63, twee minder dan in 2000, maar ten opzichte van 2001 (41) is de toename met 22 fors. De basiseenheid Venlo-centrum houdt dagelijks toezicht in het centrum en heeft op zaterdagen en koopzondagen vier mensen projectmatig aan het werk in de bestrijding van tasjesroof en zakkenrollerij. Ook overvallen zijn in vergelijking met het referentiejaar 2000 minder voorgekomen: 24 in 2002 ten opzichte van 29 in 2000. Maar wordt de vergelijking gemaakt met 2001 dan is er een fikse stijging, want in 2001 waren er slechts 12 overvallen. Het aantal opgepakte verdachten vertoonde echter een stijging van 2 naar 13. Op het terrein van leefbaarheid valt op dat in alle basiseenheden met uitzondering van Tegelen, de meldingen van drank- en drugsoverlast zijn gestegen. Afhankelijk van welke indicatoren worden gemeten, steeg dat met 33%, respectievelijk 55%. In het laatste getal is ook de overlast door handel in softdrugs meegewogen. De overlast die daardoor wordt veroorzaakt, wordt structureel en integraal aangepakt door het project Hektor. Waarbij de politie verder investeert in de projecten Kalma in Venlo-Oost; Kameleon in Venlo-Zuid en Damocles in Tegelen. Ook vernielingen kwamen in 2002 meer voor. Het aantal meldingen steeg van 1135 in 2000 naar 1347 in 2002. Maar ook hier werden weer meer verdachten opgepakt (76 t.o.v. 71) en aan justitie overgedragen. Ook de meldingen overlast uitgaansgelegenheden en horeca stegen met 117 meldingen (van 292 in 2000 naar 409 in 2002), doch die stijging manifesteerde zich voor het grootste deel in Venlo-centrum. Daar was de stijging al 111 meldingen. Ook meer mensen meldden burengerucht (+11%). Alleen in Blerick is een daling te zien (-10%) doordat de politie daar een gerichte actie heeft gehouden op de Maasbreseweg waar het merendeel van de overlastmeldingen vandaan kwam. Veel beter ging het met de Halt-verwijzingen. Een stijging van 41 (van 165 naar 206) zaken ten opzichte van het referentiejaar 2000. District Roermond, cijfers 2002 ROERMOND - Verharding criminaliteit ROERMOND Politiecijfers van het vorig jaar geven weliswaar een redelijk positief beeld ten opzichte van het referentiejaar 1998 maar laten een algemene terugval zien tegenover de jaren 2000 en 2001. Vooral op het veiligheidsterrein zijn er in de zeven gemeenten van het politiedistrict Roermond negatiever beelden ontstaan met een duidelijke verharding van de criminaliteit. Een beeld dat aansluit op dat van de gehele politieregio Limburg-Noord en het landelijke beeld. Volgens districtschef Piet van Hoek moet er onder de regie van de gemeenten nog meer samen worden gewerkt, met name op buurtniveau. Hierdoor krijgt de politie meer ruimte en gelegenheid om repressief op te treden. Het aantal geweldsmisdrijven is in 2002 gestegen. Er vonden in het district Roermond 383 mishandelingen plaats en dat waren er in het referentiejaar 1998 312 en in 2001: 380. Er vonden vorig jaar 59 berovingen plaats en dat zijn er meer dan in 1998 (35) maar minder dan in 2001 (63) en 2000 (75). Het aantal bedreigingen daarentegen steeg enorm van 103 (referentiejaar 1998) en 169 (2001) naar 201 (2002). Oorzaken zijn nauwelijks aan te geven. Het aantal aangehouden verdachten van geweldsmisdrijven nam toe en dat wil zeggen dat er meer zaken met een bekende verdachte bij justitie werden ingediend. Het aantal vernielingen nam fors toe in 2002 (1188). Dat waren er in 1998: 961 en in 2001: 941. Het grootste gedeelte van de stijging komt voor rekening van vernielingen aan autos met name op uitgaansroutes. De overlast van jeugd nam in het rapportagejaar schrikbarend toe, van 307 (referentiejaar 1998) en 675 (2001) naar 811 (2002). Dit ondanks talloze projecten en initiatieven op dit terrein zoals: Doe effe Normaal, de Veilige school, de Bus, aanpak Hangplekken, Marokkaanse buurtvaders en Politiejunioren. Er vonden in 2002 ook meer burenruzies en relatieproblemen plaats in het district Roermond: van 593 (referentiejaar 1998) en 757 (2001) naar 804 (2002). Hardnekkige overlastveroorzakers worden aangepakt in samenwerking met woningbouwverenigingen en gemeenten om zonodig met gerechtelijke procedures huurcontracten te beëindigen. In incidentele gevallen wordt gewerkt aan de zelfredzaamheid van de burger door handvaten aan te reiken hoe ze om kunnen gaan met (buur)conflicten. Er zijn zeker ook positieve resultaten te melden over 2002 in de gemeenten Ambt Montfort, Beesel, Echt, Maasbracht, Roerdalen, Roermond en Swalmen. Zo is het aantal autodiefstallen (2002: 306) aanzienlijk gedaald ten opzichte van zowel het referentiejaar (1998: 411) als het voorgaande jaar (2001: 367). De inzet van het regionaal autoteam alsmede gerichte surveillances op diefstalgevoelige plaatsen hebben daar ongetwijfeld toe bijgedragen. Ook het aantal verkeersongevallen met letsel (2002: 191) daalde fors. In het referentiejaar 1998 bedroeg dat aantal 275 en in 2001: 253. Het huidige aantal bevindt zich op het laagste niveau sinds 5 jaren. Dit is ongetwijfeld mede het resultaat van een preventieve en repressieve aanpak van de politie in samenwerking met diverse veiligheidspartners. Een voorbeeld van preventie is het project Golfslag waarbij jeugdige automobilisten met verkeersgevaarlijk rijgedrag nauwlettend in de gaten worden gehouden. Op repressief terrein speelt het normen en waarden-project RoerjeMond een belangrijke rol maar zeker mag het optreden van het regionale Verkeershandhavingsteam in deze niet onvermeld blijven. Dit team voert ook in het district Roermond op grote schaal snelheids- en overige controles uit om het gedrag van de weggebruikers te beïnvloeden.

District Weert, cijfers 2002 WEERT - Aanpak jeugd lijkt succesvol WEERT - De overlast en criminaliteit van jongeren tot 24 jaar lijkt zich in 2002 in het district Weert te stabiliseren. De politie heeft de indruk dat de jeugd zich beter aan de regels houdt. In de categorie van 12 17 jaar is de afname van dossiers naar justitie het grootst: van 124 in 2000 naar 96 in 2002. Het veiligheidsbeeld in het district Weert is verder stabiel. Slachtoffers van woninginbraken en geweldsdelicten worden sinds mei 2002 door de politie telefonisch benaderd voor een klanttevredenheidsonderzoek. Dat levert een positief beeld op.
Met name de gerichte en individuele aanpak van jeugdige lastpakken lijkt in de drie basiseenheden succesvol te zijn. De jeugd in het district Weert lijkt zich beter te houden aan de regels in het verkeer en veroorzaakt minder overlast dan de voorbije jaren. Oorzaak hiervoor is mogelijk de voortdurende aandacht van politie en anderen voor de jeugd. Het veiligheidsbeeld in het politiedistrict Weert laat op enkele onderwerpen een positieve verandering zien ten opzichte van eerdere jaren. Er werden minder aanrijdingen geregistreerd, er vielen minder doden in het verkeer te betreuren en met name op de N273 (Napoleonsweg) en de N271 (Venloseweg) werd het veiliger. Toch is ook in het district Weert, evenals in de hele politieregio Limburg-Noord, het aantal inbraken in woningen en autos gestegen; het aantal bedrijfsinbraken daarentegen nam af. Het aantal aangiften woninginbraak steeg van 342 in het referentiejaar 2000 naar 387. Vergeleken met het vorig jaar is evenwel een kleine daling van het aantal aangiften te zien (2001: 398). Ook het cijfer van auto-inbraken laat een stijging zien. Van 998 in 2000 naar 1332 in 2002 (2001: 1086). Het telefonische klanttevredenheidsonderzoek dat de politie van het district Weert sinds mei 2002 houdt onder aangevers van woninginbraken, levert een uiterst positief beeld op. Van de gevraagden is 90% erg tevreden over het politieoptreden en de politie scoort bij hen een rapportcijfer 7,9. Eenzelfde onderzoek wordt vanaf juli gehouden onder aangevers van geweldsdelicten (mishandeling, openlijke geweldpleging, beroving etc.). Hierbij wordt een score van 75% tevreden klanten genoteerd, met een rapportcijfer 6,9. District Venray, cijfers 2002 VENRAY - Auto-inbraken speerpunt voor het jaar 2003 VENRAY - De districtelijke driehoek van het district Venray heeft besloten om het item auto-inbraken tot speerpunt te benoemen voor het jaar 2003, omdat het aantal inbraken in autos het afgelopen jaar sterk toegenomen binnen heel het district. Deze trendbreuk vangt aan in de tweede periode van 2001 en gaat nog steeds door. In 2001 werden binnen het district 1069 auto-inbraken geregistreerd, in 2002 waren dit er 1354. Op diverse plaatsen in het district was regelmatig sprake van een zogenaamde seriezaak, waarbij in één nacht meerdere auto-inbraken werden gepleegd in één dorpskern of zelfs in één straat. Naar aanleiding van deze seriezaken werd diverse keren gepost tijdens de nachtelijke uren. Het afgelopen jaar is een aantal verdachten aangehouden die in verband worden gebracht met meerdere tientallen auto-inbraken in het district Venray. De politie wil de problematiek binnen het district Venray in kaart brengen, waarna de situatie verder wordt geanalyseerd en onderzocht. Hierbij worden de gegevens van de drie basiseenheden vergeleken en samengevoegd. De bedoeling is om tot een aanpak te komen die erop gericht is om het aantal auto-inbraken terug te brengen. Naast het verkeerstoezicht dat wordt verricht door de medewerkers van de basiseenheden, is in het begin van 2002 gestart met toezicht- en handhavingstaken door het regionale verkeershandhavingsteam van de politie Limburg-Noord. In samenwerking en in overleg met de basiseenheden zijn het gehele jaar gerichte verkeersacties gehouden. Deze inspanningen hebben er wellicht aan bijgedragen dat na een forse stijging van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2001 (20), er in 2002 weer sprake is van een daling (12). Het aantal ziekenhuisgewonden is echter gestegen: van 94 in 2001 naar 123 in 2002. Vanaf juni 2002 heeft het district Venray te kampen gehad met het fenomeen straatracerij. De politie heeft in de eerste weken getracht met preventieve acties een einde te maken aan de wegwedstrijden. Toen deze niet tot het gewenste resultaat leidden, is de politie in overleg met justitie overgegaan tot gecoördineerde acties waarbij diverse onderdelen zijn ingezet. Dit leidde tot inbeslagneming van personenautos, inname van rijbewijzen, het vorderen van rijvaardigheidsonderzoeken en enkele duizenden processen-verbaal voor snelheidsovertredingen. Het aantal aangiftes van bedreigingen in het district Venray is het afgelopen jaar toegenomen van 105 in 2001 naar 162 naar 2002. De toename is voor een groot deel te verklaren door de gewijzigde afspraken met onder andere psychiatrische en andere (overheids)instellingen voor het doen van aangifte. Zo wordt door de medewerkers van de psychiatrische instellingen sinds vorig jaar van elke serieuze bedreiging door patiënten aangifte gedaan. Het aantal meldingen met betrekking tot overlast van uitgaansgelegenheden en horeca is ten opzichte van het voorgaande jaar met 25 % afgenomen: van 156 in 2001 naar 110 in 2002. Met name in Venray is een afname te zien van 81 (2001) naar 52 (2002). Dit is mogelijk mede een gevolg van de verbeterde afspraken tussen horeca, gemeente en politie en de integrale geluidscontroles. De politie participeert in het lokaal geformuleerde beleid inzake overlast horecagelegenheden. Ter voorkoming van geluidsoverlast vindt informatie-uitwisseling met relevante partners.

Deel: ' Politiebericht Limburg-Noord Venlo 21-03-2003 '
Lees ook