Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 10-07-2002 Persbericht district Heuvelrug, 08.20 uur

Themamiddag Seksueel Geweld en Thuisgeweld

HEUVELRUG - Het Samenwerkingsverband Seksueel Geweld en Thuisgeweld Heuvelrug heeft op dinsdag 9 juli een themamiddag gehouden over de werkwijze van politie, justitie, rechterlijke macht en Bureau Slachtofferhulp. Aan de hand van een interactieve lezing en praktijkvoorbeelden werden de partners van dit Samenwerkingsverband door medewerkers van de Jeugd- en Zedenpolitie Heuvelrug en Bureau Slachtofferhulp Heuvelrug geïnformeerd.

De inleiding bij aanvang van de themamiddag werd gedaan door districtschef van het Politie District Heuvelrug, dhr. E.Lassche. Vervolgens werden tijdens de themamiddag diverse deelonderwerpen behandeld zoals: wat kan een slachtoffer verwachten van een aangifte, wat zijn je rechten als slachtoffer, hoe verloopt het politieonderzoek, wat als inzet van politie gewenst is maar je geen aangifte wilt doen, de rol van justitie, hulpverlening voor de dader, de rol van Bureau Slachtofferhulp en de mogelijkheden voor schadevergoeding.

Doel van het Samenwerkingsverband Seksueel Geweld en Thuisgeweld Heuvelrug is het stimuleren en verbeteren van de samenwerking tussen de diverse hulpverleningsinstanties. Verbetering van de afstemming en deskundigheid van instellingen ten aanzien van deze vormen van geweld behoort ook tot de doelstellingen. Om dit te bereiken vindt regelmatig overleg plaats en wordt een jaarlijkse themabijeenkomst gehouden. Het Samenwerkingsverband richt zich in eerste instantie op slachtoffers van seksueel en/of thuisgeweld binnen Heuvelrug. Daarnaast richt zij zich op de directe omgeving van slachtoffers, zoals partner en kinderen. Ook de daders van geweld worden tot de doelgroep gerekend, met name waar het gaat om geweld binnen het gezin.

Achtergrond
Sinds het begin van de jaren negentig is onder andere door grootschalig Nederlands onderzoek naar aard en omvang van geweld in relaties (vrouwenmishandeling), een trend ingezet om zowel bij hulpverlening als bij politie en justitie meer aandacht te vragen voor de kwaliteit van de zorg voor slachtoffers van deze vaak ernstige vormen van geweld. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van methodiek voor politie en justitie en tot het structureel aanpakken van plegers van deze vormen van geweld. Juist nu de afgelopen jaren bij de Politie Regio Utrecht de aanpak van thuisgeweld structureel aandacht krijgt, is het werken aan een goede samenwerking met de hulpverlening essentieel.
Het feit dat de doelstelling van het voormalige Samenwerkingsverband Seksueel Geweld Heuvelrug overlapping vertoonde met de problematiek van thuisgeweld, pleitte begin 2002 voor een samenvoeging van beide onderwerpen tot één Samenwerkingsverband Seksueel Geweld én Thuisgeweld. Op deze wijze kan nu met minimale inzet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van elkaars kennis en deskundigheid en een maximale samenwerking tot stand komen in het belang van slachtoffers en andere betrokkenen bij seksueel geweld en thuisgeweld.

Deelnemende instellingen:
· Centrum Maatschappelijke Dienstverlening (CMD en Vitras) · Jeugd- en zedenpolitie, Politie District Heuvelrug · Advies- en meldpunt Kindermishandeling (AMK)
· Thuiszorg/GGZ
· Sociaal Pedagogische Dienst (SPD)
· Gelderse Roos afd. volwassenen en jeugd
· Bureau Slachtofferhulp
· Ouder- en kindzorg (OKZ)
· Centrum Alcohol- en Drugsverslaving (CAD/Maliebaan) · Predikant Veenendaal namens de Samen Op Weg kerken (SOW) · Raad voor de Kinderbescherming (op afroep)

Het werkgebied van het samenwerkingsverband strijkt zich uit over het gebied overeenkomstig met de grenzen van het Politie District Heuvelrug. Daarbinnen vallen de gemeenten Amerongen, Doorn, Maarn, Leersum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede.

Deel: ' Politiebericht Utrecht district Heuvelrug 10-07-2002 '
Lees ook