Nieuw-Vlaamse Alliantie

Politiehervorming: nog bijkomende transfers naar Wallonië (07/06/02)

Vóór de politiehervorming investeerden vooral de Waalse gemeenten te weinig in de eigen gemeentepolitie. Zij deden veelvuldig beroep op de toenmalige rijkswacht en verhaalden de kosten voor veiligheid en ordehandhaving zodoende vooral op de federale schatkist in plaats van op de eigen gemeentekas. In Vlaanderen daarentegen beantwoordde bijna 95 procent van de gemeenten aan de zogenaamde Tobback-norm die bepaalde dat er een politieagent per duizend inwoners moest zijn.

Dit leidde er toe dat Wallonië verhoudingsgewijs veel meer rijkswachters telde dan Vlaanderen. Van de 7.539 Belgische rijkswachters waren er 3.958 Vlamingen en 3.581 Franstaligen, of respectievelijk 52,5 % en 47,5 %.
Ondanks eerdere beloftes werd de regeling inzake sociale zekerheid (pensioenen), de overheveling van de rijkswachtgebouwen en de federale dotatie gebaseerd op het aantal ex-rijkswachters in de politiezone en niet op basis van de aanwezige lokale politieagenten. Volgens berekeningen uit onverdachte bron - VLD-senator Patrik Vankrunkelsven
- resulteert dit in een transfer van 100 miljoen euro (4 miljard fr.) van Vlaanderen naar Wallonië via de federale overheid. Deze cijfers werden bevestigd door Binnenlandse Zaken.

Het akkoord over de bijkomende 25 miljoen euro voor de politiehervorming zorgt nog voor een toename van deze transfer en zorgt ervoor dat de zogezegd 'armere' Waalse gemeenten die amper investeerden in de eigen politie quasi volledig bediend worden.

De N-VA herinnert minister-president Dewael aan zijn belofte (29/11/01) dat de Vlaamse regering fel zou reageren indien de politiehervorming zou neerkomen op een communautaire scheeftrekking.

Dinsdag interpelleert N-VA-kamerlid Karel Van Hoorebeke minister Duquesne hieromtrent. Ook in het Vlaams parlement interpelleert de N-VA minister-president Dewael omtrent zijn eerdere beloftes.

Auteur:
N-VA Kamerfractie
Karel Van Hoorebeke, lid kamercommissie Binnenlandse Zaken

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' Politiehervorming nog bijkomende transfers naar Wallonië '
Lees ook