Gemeente Apeldoorn

Keywords:

Politiek forum Beekbergen/Lieren

Zoals eerder aangekondigd, groeit het politiek forum, georganiseerd door de dorpsraad Beekbergen/Lieren gestaag naar zijn definitieve vorm. Het forum wordt gehouden op woensdag 26 september a.s. in het Dorpshuis De Bergbeek en begint om 20.00 uur. Op het belang van deze forumdiscussie voor de toekomst van onze dorpen is in vorige publicaties reeds gewezen. Dat er in de locale media voortdurend de aandacht op wordt gevestigd, heeft als oorzaak, dat de dorpsraad vooral de bevolking van Beekbergen en Lieren in de gelegenheid wil stellen, haar wensen en gedachten te uiten. Zij die vrezen moeite te hebben met het publiekelijk formuleren van vragen of kritische opmerkingen, kunnen tijdens de pauze (en daarna) bestuursleden van de dorpsraad cq aanwezige politieke vertegenwoordigers aanschieten, met het verzoek in het plenaire deel van de avond hun opmerkingen over het voetlicht te brengen. Laat schroom voor niemand een reden zijn, deze avond niet bij te wonen. Het organiserend comité heeft inmiddels voorbereidende gesprekken gevoerd met de beide inleiders, die voor de pauze hun zienswijze op de dorpsontwikkeling geven en daarover onder leiding van Muus Groot (directeur Omroep Gelderland), met het forum zullen discussiëren. Ir. W.H. Lavooy is directeur van SAB, een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening te Arnhem. Zijn achtergrond is die van stedebouwkundig adviseur, niet te verwarren met stedenbouwer. Hij heeft onder meer gewerkt aan stedebouwkundige plannen voor Enschede, Arnhem en Hardenberg. Zijn kennis over onze dorpen, zal hij deels ontlenen aan de rapporten Beekbergen 2020en Lieren 2020. Daarnaast beschikt hij uit eigen kring over kennis van onze regio. Hij zal, los van gemeentelijke en overheidsregelingen, zijn licht laten schijnen over de mogelijkheden tot handhaving en mogelijk verbetering van de leefbaarheid in onze dorpen. Hem is gewezen op de huidige problemen, waaronder terugloop van het voorzieningenniveau, toename van de verkeersintensiteit, onvoldoende openbaar vervoer, tekort aan woningen voor starters en de teruglopende agrarische activiteiten. Hij zal ongetwijfeld ingaan op de handhaving van ecologische en culturele erfgoederen en de potentie van de dorpen in het treffen van voorzieningen met het oog op hun functie in het kader van de recreatie en de ondernemingen, die daaraan hun voortbestaan ontlenen. De tweede spreker, de heer R.Spiegelenberg beschikt over dezelfde informatie. Vanuit zijn positie als wethouder voor de buitendorpen zoals hij zijn functie betitelt, in de gemeente Ede, kent hij de problematiek van de dorpen van haver tot gort. Als wethouder van de aan de gemeente Apeldoorn grenzende gemeente Ede heeft hij regelmatig contact met leden van het Apeldoorns college van B&W. Zijn benadering zal naar alle waarschijnlijkheid op tal van punten afwijken van die van de vorige spreker en meer geënt zijn op een door het overheidssysteem ingegeven aanpak. Overigens liet de heer Spiegelenberg tijdens het gesprek blijken een pragmatische aanpak niet te schuwen. Het aanhoren van beide lezingen is voor de geïnteresseerde dorpsbewoner ongetwijfeld leerzaam en voor het politiek forum, waarvan de sprekers deel gaan uitmaken, aanleiding tot een boeiende discussie. Het forum wordt gevormd door de woordvoerders van de gemeenteraadsfracties op het terrein van de ruimtelijke ordening. Dat de gemeente Apeldoorn waarde hecht aan de discussieavond blijkt uit het feit dat diverse leden van het college van B&W acte de présence zullen geven, evenals bij stadsontwikkeling betrokken ambtenaren. Er wordt aan gewerkt gedurende de pauze een beeldpresentatie te verzorgen met beelden van de dorpen uit het heden en verleden, waaraan oudere dorpsbewoners herinneringen kunnen ophalen en de jongeren kunnen zien hoe het was en wat we er van hebben gemaakt. Wil de avond uiteindelijk een succes worden, dan is dat in hoge mate afhankelijk van de plenaire discussie na de pauze. Voer voor discussie, zal voor de pauze in ruime mate zijn aangedragen en er is vast nog enig achterstallig onderhoud met betrekking tot de rapporten Beekbergen 2020 en Lieren 2020. Een kans , die de inwoners van onze dorpen, in aanwezigheid van vele kopstukken uit de gemeentepolitiek, niet onbenut mogen laten.

Dit is een persbericht die onder de verantwoordelijkheid is opgesteld van de Dorpsraad Beekbergen/Lieren 15-08-2001.

© 2001 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer

Deel: ' Politiek forum Beekbergen/Lieren '
Lees ook