MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Politieke ambtsdragers

Nr. 2000/19
3 februari 2000

Politieke ambtsdragers niet meer verzekerd via WAZ

Een aantal politieke ambtsdragers zal worden uitgesloten van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen als zij voor het risico van arbeidsongeschiktheid al zijn verzekerd op grond van een andere wettelijk verplichte verzekering.

Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur, die donderdag in het Staatsblad is gepubliceerd.

Het gaat om de volgende ambtsdragers: ministers, staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer, de voorzitter van de Eerste Kamer en leden van het Europees Parlement. Zij zijn op dit moment dubbel verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid, namelijk op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (of een bijzondere wet die naar de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers verwijst) en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz). Deze laatste verplichte verzekering komt nu te vervallen. Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad zijn deze ambtsdragers niet langer verzekerd op grond van de Waz.

Gedeputeerden en wethouders, die op grond van provinciale dan wel gemeentelijke verordeningen zijn verzekerd tegen het risico van arbeidsongeschiktheid, worden op termijn ook uitgesloten van de Waz. Dit gebeurt als zij rechtstreeks zijn verzekerd op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.

03 feb 00 10:45

Deel: ' Politieke ambtsdragers niet meer verzekerd via WAZ '
Lees ook