Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-046
DATUM: 31 maart 1999

Politieke samenstelling GS Flevoland ongewijzigd

De politieke samenstelling van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland blijft ongewijzigd: 2 van de VVD, 1 van het CDA en 1 van de PvdA. De huidige gedeputeerden W.G. de Raad(VVD), D. van Hemmen(CDA) en mevrouw L.M. Bouwmeester-den Broeder(PvdA) komen terug in het nieuwe college. Nieuw in het college zal zijn de heer H. Dijksma(VVD) uit Almere. Het voorstel voor de portefeuilleverdeling is als volgt: de Commissaris van de Koningin de heer M.J.E.M. Jager blijft naast zijn "eigen taken" verantwoordelijk voor de algemeen bestuurlijke zaken en communicatie. Daarnaast wordt de commissaris verantwoordelijk voor de vriendschapsrelatie met Dmitrov. De heer De Raad krijgt in zijn portefeuille Milieuplanvorming en -beheer, Verkeer en Vervoer en Waterhuishouding. De heer Van Hemmen blijft verantwoordelijk voor Financiën en de Zorg en het Welzijn. Bovendien zal hij de proces kant van het Europees programma voor zijn rekening nemen en wordt hij projectgedeputeerde voor de doortrekking van de A6 naar de A9. Mevrouw Bouwmeester-den Broeder zal evenals nu ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en kunst en cultuur onder haar hoede nemen. De heer Dijksma tenslotte krijgt de portefeuille Economische Zaken, Europees programma Onderwijs, Landbouw en Personeel en Organisatie. Vertegenwoordigers van alle in de Provinciale Staten gekozen politieke partijen hebben de laatste weken onderhandeld over het werkprogramma voor de komende 4 jaar. In dit programma is uitdrukkelijk aandacht voor de veiligheid op de weg, het openbaar vervoer, het jeugdbeleid en een duurzame economische ontwikkeling van Flevoland. Ook willen de staten meer aandacht voor de burger. Zo zal men bezien of gedeputeerden spreekuur kunnen houden in gemeenten en hoe jongeren beter betrokken kunnen worden bij de besluitvorming. Groen Links zal het werkprogramma niet ondertekenen. Op 13 april zullen de nieuwe statenleden worden beëdigd, zal het werkprogramma worden vastgesteld en zullen de gedeputeerden worden gekozen.

Deel: ' Politieke samenstelling GS Flevoland ongewijzigd '
Lees ook