VERENIGING VNO-NCW

Positie zelfstandig moet beter

GEZAMENLIJK PERSBERICHT

Den Haag, 19 februari 2003 - Een groot aantal organisaties houdt in een gezamenlijke brief aan de kabinetsinformateurs een krachtig pleidooi om in de komende kabinetsperiode de positie van de zelfstandige ondernemer zonder personeel beter in de wetgeving te verankeren. De organisaties die de brief hebben ondertekend, vertegenwoordigen niet alleen zelfstandigen in verschillende sectoren en beroepsgroepen maar ook opdrachtgevers.

Het pleidooi dat de organisaties houden, wordt ingegeven doordat er al jaren onduidelijkheid bestaat over de vraag wanneer iemand als zelfstandig ondernemer of als werknemer moet worden aangemerkt. Begin 2002 werd een wet van kracht die juist het doel had om zelfstandigen en hun opdrachtgevers via de zogenaamde Verklaring Arbeidsrelatie vóóraf de gewenste duidelijkheid over hun arbeidsrelatie te geven. Ondanks deze wetswijziging lijkt die beoogde duidelijkheid echter verder weg dan ooit. Dat leidt in veel gevallen tot onaanvaardbare situaties: opdrachtgevers en zelfstandigen worden achteraf geconfronteerd met naheffingen van de belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Uit angst voor deze naheffingen verstrekken veel opdrachtgevers geen opdrachten meer aan kleine zelfstandigen. Dat gaat zo ver, dat in sommige bedrijfstakken zelfs alleen nog opdrachten worden verstrekt aan zelfstandigen uit andere landen van de Europese Unie, omdat die niet onder de Nederlandse regels vallen. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest.

De briefschrijvers zijn in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken, het UWV en de Belastingdienst om binnen de huidige wettelijke kaders een oplossing voor de problematiek te vinden. Dat is lastig, want de organisaties menen dat de grootste knelpunten juist in die wettelijke kaders verankerd zitten. De organisaties vinden daarom dat de wetgeving snel moet worden aangepast. Een nieuwe wet moet uitsluiten dat iemand die als zelfstandig ondernemer een opdracht aanvaardt, achteraf als werknemer van zijn of haar opdrachtgever kan worden gezien. De briefschrijvers vragen nadrukkelijk om bij het wetgevingstraject te worden betrokken.

---
...

Deel: ' Positie zelfstandig moet beter '
Lees ook