CBS

Positief bedrijfsresultaat sector arbodiensten 1998

De sector arbodiensten heeft voor het eerst sinds 1995 het boekjaar met een positief bedrijfsresultaat afgesloten. Dit komt door een hoge omzetstijging in 1998 en een lagere kostenstijging. Sinds 1995 is de omvang van deze sector toegenomen als gevolg van de verandering van de Arbo-wet. Dit is gepaard gegaan met veel fusies en overnames. Uit nieuwe CBS-gegevens blijkt dat een klein aantal diensten nu een groot deel van de omzet voor hun rekening neemt. Tevens geven de cijfers aan dat inmiddels bijna alle werknemers onder de zorg van een arbodienst vallen.

Positief bedrijfsresultaat in 1998
De omzet in de sector is in 1998 met 14 procent gestegen tot 1 355 miljoen gulden. In 1996 en 1997 was sprake van een groei van 23 respectievelijk 8 procent. Het bedrijfsresultaat is voor het eerst sinds 1995 positief en bedraagt ruim 46 miljoen gulden. Dit komt mede doordat de kosten in 1998 minder sterk zijn gestegen. Niet alle diensten hebben een positief bedrijfsresultaat behaald. Naast de groep diensten met een gezamenlijk positief saldo van 66 miljoen staat een groep met een gezamenlijk negatief saldo van 20 miljoen gulden.

Minder bedrijven maar grotere omvang door fusies
Vanaf 1995 is het aantal arbodiensten afgenomen. Door fusie en overname is het aantal met 50 teruggebracht tot 148 bedrijven in 1998. Bovendien zijn grote verschillen ontstaan in de bedrijfsomvang. De grootste tien arbodiensten vertegenwoordigen 50 procent van de omzet van de hele sector. Het aandeel van de 100 kleinste diensten in de omzet is 13 procent.

Soorten diensten
De Arbo-wet kent een certificeringprocedure voor arbodiensten. Binnen de gecertificeerde diensten vormen de zogenoemde externe diensten de grootste categorie. Zij hebben meerdere bedrijven als klant. Eind 1998 omvatten deze diensten 83 procent van de bezette arbeidsplaatsen in de sector. Interne diensten zijn onderdeel van vaak grote bedrijven. Zij verzorgen de werknemers van deze bedrijven en maken 12 procent van de arbeidsplaatsen uit. De overige diensten zijn niet gecertificeerd en zijn ondermeer werkzaam op het gebied van arbo-advisering en coördinatie.

Werknemers onder zorg
Eind 1998 telden de bij arbodiensten aangesloten bedrijven 6,5 miljoen werknemers, tegen 5,5 en 5,9 miljoen in respectievelijk 1996 en 1997. Dit benadert het totaal aantal werknemers in Nederland. Hieruit kan afgeleid worden dat de dekking van arbodiensten nagenoeg volledig is.

Personeel
Eind 1998 waren 9 300 personen werkzaam bij arbodiensten. Ruim de helft daarvan is vrouw. Eenvierde van de arbeidsplaatsen wordt bezet door bedrijfsartsen. Negen procent van de arbeidsplaatsen betreft de overige zogenoemde kerndeskundigheden. Het gaat hierbij om arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen.

Technische toelichting
Deze gegevens zijn gebaseerd op de jaarlijkse CBS-enquêtering van arbodiensten over financiën, personeel en dienstverlening. De in 1994 ingevoerde verplichting voor werkgevers om zich te laten ondersteunen door arbodiensten heeft een uitbreiding van de arbo-dienstverlening tot gevolg gehad. Arbodienstverlening, vroeger bedrijfsgezondheidszorg genoemd, houdt in belangrijke mate het begeleiden van zieke werknemers in. Andere taken zijn periodiek onderzoek van werknemers, het houden van een spreekuur, werkplekonderzoek en aanstellingskeuringen. In dit kader brengt het CBS vandaag ook een persbericht uit over arbeidsomstandigheden.

Deel: ' Positief bedrijfsresultaat sector arbodiensten 1998 '
Lees ook