Gemeente 's-Hertogenbosch


---

2001: Positief jaar voor s-Hertogenbosch

do 16 mei 2002

Het jaar 2001 is positief verlopen voor de gemeente s-Hertogenbosch. Er is verder gewerkt aan de in de stadsvisie verwoorde ambities en het meerjarenprogramma van het grotestedenbeleid. In het verslagjaar stond niet alleen het beleid centraal, maar met name ook de concrete uitvoering van dit beleid. Dit meldt het gemeentelijk Jaarverslag 2001 dat in de openbare vergadering van 16 mei 2002 door de gemeenteraad voor advies wordt voorgelegd aan de raadscommissies en bestuursraden. De gemeenteraad zal het Jaarverslag 2001 in de raadsvergadering van 11 juni 2002 behandelen en vaststellen. Het verslagjaar 2001 wordt afgesloten met een positief resultaat van 2,3 miljoen.

Sturende rol jaarverslag

Het jaarverslag is een maand eerder verschenen dan in voorgaande jaren gebruikelijk was. Dit is gedaan opdat de gevolgen en bevindingen uit het jaarverslag 2001 nog beter kunnen worden meegenomen in de begroting 2003. Deze versnelling van het jaarverslag spoort ook met de landelijke ontwikkelingen die voortvloeien uit de wet dualisering.

Budgettaire dimensie

Ten opzichte van de sluitende begroting 2001 resulteert in de jaarrekening een voordeel van 2,3 miljoen. Uit normale bedrijfsvoering (het verslagjaar 2001) resulteert een voordeel van
1,1 miljoen. Daarnaast treedt er een voordeel op van 1,2 miljoen dat wordt veroorzaakt door meevallers die betrekking hebben op voorgaande jaren. De belangrijkste twee meevallers zijn: het dividend Essent NV 1999 dat 0,5 miljoen hoger is en de algemene uitkering uit het gemeentefonds over 1999 die een eenmalige meevaller laat zien van 0,5 miljoen. Voorstel is om het positieve resultaat van 2,3 miljoen te storten in het structuurfonds. Dit structuurfonds is gevormd om belangrijke strategische investeringen te realiseren.

Naast een positief rekeningresultaat is ook onze vermogenspositie versterkt ten opzichte van de begroting 2001 en wel voor een bedrag van 22,6 miljoen.

Hoewel 2001 een positief rekeningresultaat laat zien, is het de vraag of deze lijn naar de toekomst doorgetrokken kan worden. De meerjarenraming 2003-2005 laat namelijk een structureel tekort zien van 0,9 miljoen.

Beleidsuitvoering 2001

De werkgelegenheid is wederom gegroeid en de werkloosheid gedaald. Inwoners zijn tevreden over hun eigen buurt, al loopt het oordeel over de sociale en fysieke kwaliteit iets terug, ook handhaving begint de eerste vruchten af te werpen. Het aantal koopwoningen is toegenomen en er is gestart met sanering van de kernvoorraad.

Ondernemers beoordelen het ondernemingsklimaat als gunstig en in vergelijking met andere steden is s-Hertogenbosch geen dure stad.

Aandachtspunten zijn en blijven het aantal bedrijventerreinen, de bereikbaarheid van de stad, het teruglopende aantal studenten in het hoger onderwijs en de veiligheid in de stad.

In het verslagjaar 2001 hebben de volgende themas prioriteit gekregen.

Cultuur

2001 mag met recht het jaar van Jeroen Bosch worden genoemd. Maandenlang zijn zowel de inwoners van de eigen gemeente als van daarbuiten verwend met een breed en zeer gevarieerd aanbod op cultuurhistorisch, cultureel en stadspromotioneel terrein, waaraan een groot aantal instellingen, het theaterfestival Boulevard, de VVV en de Kring Vrienden een bijdrage hebben geleverd. Het Jeroen Boschjaar vormde de verpersoonlijking van de in de nieuwe Cultuurvisie beoogde samenwerking, dynamiek en slagvaardigheid. De genoemde Cultuurvisie heeft als doel het culturele klimaat binnen s-Hertogenbosch te veraangenamen; een eerste raadsbesluit dat hieraan bij zal dragen is de vorming van het nieuwe Kunstencentrum in de Verkadefabriek, waarmee s-Hertogenbosch definitief op de culturele kaart van het zuiden wordt verankerd. Ook memorabel is het project Vestingwerken, dat, door een integrale aanpak van het beleid voor monumenten, stadsontwikkeling, ecologie, toerisme en recreatie, reeds circa 14 miljoen aan rijkssubsidies heeft verworven.

Sociale infrastructuur

Om de leefbaarheid in de hele stad op een hoger plan te brengen wordt in een aantal aandachtsgebieden samen met inwoners en andere betrokkenen invulling gegeven aan zogeheten
WijkOntwikkelingsStrategieën. Naast een fysiekinfrastructurele component bestaan deze strategieën ook en vooral uit componenten gericht op de sociale infrastructuur, welzijn en jongerenwerk. De eerder geformuleerde ambities zijn bijgesteld. Omdat s-Hertogenbosch de ambities van het grotestedenbeleid wil handhaven en daarmee ook kiest voor kwaliteit boven tempo, is temporisering nodig. Een voorname rol bij de verbetering van de sociale infrastructuur is weggelegd voor de Brede Bossche Scholen (BBS). Naast de reeds eerder gestarte school in de Hambaken is tevens gestart met een BBS in de Graafsewijk en in Oost en is een besluit genomen over de locatie van de BBS Haren, Donk en Reit.

Interactief besturen

Onder invloed van de Wet dualisering en een recent gehouden enquête onder burgers krijgt interactief besturen een verdere impuls. Dit om het contact met de burgers te intensiveren en de inzet en betrokkenheid van burgers in het kader van actief burgerschap te bevorderen. Hiertoe is onder andere het experiment "Wijkbudget Oost" gestart en wordt jongerenparticipatie gestimuleerd door inzet van DOE-gelden en jongerenpanels. Interactief besturen komt ook tot uiting doordat de gemeentelijke website is uitgebreid met een Bestuurlijk Informatiesysteem, waarmee onder andere toegang verkregen kan worden tot stukken voor raadsvergaderingen, agendas en notulen. Daarnaast wordt vanuit Burgerzaken een aantal producten digitaal aangeboden via onze website.

Conclusie

Terugkijkend op 2001 is de balans voor s-Hertogenbosch positief, ondanks de internationaal waaiende tegenwind. Dit zijn enkele van de meest relevante bevindingen. Voor de volledige verslaglegging wordt verwezen naar de integrale tekst van het Jaarverslag.


---

Kwaliteit binnensportaccommodaties verbetert

do 16 mei 2002

De afdeling Sport en Recreatie gaat diverse werkzaamheden uitvoeren in de Bossche binnensportaccommodaties. Het gaat om achterstallige bouwkundige en installatietechnische onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast komen er maatregelen die een kwaliteitsverbetering betekenen voor de gebruikers.

In totaal wordt een bedrag van 255.942,- aangewend om in een aantal bestaande sporthallen, sportzalen en gymzalen (grote) bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden uit te voeren. Om de overlast voor de sportverenigingen en de scholen te beperken, voert de gemeente de aanpassingen in de zomervakantie 2002 uit.

In de gymzalen Hambakendreef, Jan Olieslagerstraat, Donksedreef, Eerste Rompert, Engelen, de Budozaal aan de Molenstraat, sportzalen De Hambaken, Overlaet, Rijnstraat en Sporthal De Hazelaar verricht men relatief kleine bouwkundige werkzaamheden, zoals de reparatie van tegels en voegen in sanitaire ruimtes of het schilderen van binnen- en buitenkozijnen. In de gymzalen Mimosastraat, Elzenstraat, Mozartlaan en sportzaal Weberstraat worden naast kleine bouwkundige werkzaamheden, de daken geheel of gedeeltelijk vernieuwd. Het gebouwenbeheersysteem komt in gymzaal Mimosastraat en wordt in gymzaal Hambakendreef vervangen.

De afdeling Sport en Recreatie exploiteert een aantal sporthallen, sportzalen en gymzalen, die hoofdzakelijk worden gebruikt door (basis)-scholen voor het vak lichamelijke opvoeding en door sportverenigingen voor diverse takken van sport. In 2000 en 2001 zijn in nagenoeg alle bestaande binnensportaccommodaties van afdeling Sport en Recreatie, die ten minste de komende vijf jaar in stand blijven voor het onderbrengen van de lessen lichamelijke opvoeding en voor het sportgebruik, bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden verricht. In deze jaren zijn de grootste knelpunten als eerste aangepakt; de nog resterende gewenste maatregelen zijn naar de nabije toekomst verschoven in de wetenschap dat de komende jaren opnieuw geld voor aanpassing en verbetering beschikbaar komt.

Niet alle naar voren gekomen werkzaamheden worden uitgevoerd. De sporthallen en sportzalen gaan vóór de gymzalen omdat deze accommodaties vanwege onder meer de afmetingen en hoogte een betere sportbezetting kennen. Bij de vraag of in een gymzaal werkzaamheden worden uitgevoerd, is een verband gelegd met het concept Integraal Huisvestingsplan Gymnastiek- en Sportaccommodaties; indien binnen nu en vijf jaar een gymzaal voor het onderbrengen van de lessen lichamelijke opvoeding niet meer behoeft te worden gehandhaafd (het aantal uren lichamelijke opvoeding is of wordt minimaal) en een gymzaal voor het "brede bewegen" (verenigingen, ouderen en buurt in beweging) niet langer een duidelijke meerwaarde kan vervullen, worden in de betreffende gymzaal alleen de hoogst noodzakelijke instandhoudingwerkzaamheden uitgevoerd. Op dit moment wordt nog onderzocht of er akoestische maatregelen volgen in sporthal De Hazelaar en sportzaal de Overlaet.

Deel: ' Positief jaar 2001 voor s-Hertogenbosch '
Lees ook