Gemeente Utrecht

Jaarrekening 2001: een kleine plus voor de gemeente Utrecht

Het boekjaar 2001 heeft de gemeente Utrecht een positief saldo opgeleverd. Van dit bedrag is EUR 2,5 miljoen te besteden aan extra uitgaven. Dit blijkt uit de gemeenterekening 2001, die door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

Samengevat leveren alle plussen en minnen van de gemeenterekening 2001 een voordelig resultaat op van circa EUR 72,5 miljoen. Dit bedrag is in zijn geheel bestemd voor allerlei reserveringen, waarover al eerder afspraken zijn gemaakt.

Zo worden reserveringen getroffen voor de aankoop van Cereol en voor een aantal bestedingen die later plaatsvinden dan in de begroting van 2001 was voorzien.

Ook hebben de gemeentelijke diensten een gezamenlijk resultaat behaald van circa EUR 9 miljoen positief. Dit voordelige resultaat is een saldo van voor- en nadelen bij de gemeentelijke diensten. Hierbij varieert het resultaat per dienst van circa EUR 3 miljoen nadelig tot circa EUR 8,5 miljoen voordelig. Voordelen worden in beginsel binnen de diensten besteed. Nadelen dienen binnen de diensten te worden opgelost. Per saldo is er geen ruimte voor nieuwe bestedingen.

Bespreking van de gemeenterekening en de daarbij behorende bestedings- en dekkingsvoorstellen zal plaatsvinden in de gemeenteraad van 4 juli a.s.

Utrecht, 10 juni 2002.

Zoekwoorden:

Deel: ' Positief resultaat in jaarrekening 2001 gemeente Utrecht '
Lees ook