Gemeente Tilburg


25-5-99

Positief saldo van ƒ 4 mln. grondexploitatie

Het college heeft op 25 mei de Beleidsanalyse grondexploitatie voor kennisgeving aangenomen. Deze analyse geeft een beeld van de financiële positie van de productgroep Grondexploitatie. Geconstateerd wordt dat de huidige reserve van de productgroep toereikend is om de tekorten op toekomstige plannen te kunnen afdekken. De lopende grondexploitaties leveren een voordeel van f82,6 mln. Nieuwe strategische plannen, onder andere de Stationszone, het Pieter Vreedeplein, de Piushaven en bedrijventerrein Vossenberg-zuidwest en de woningbouw in de Nieuwe Warande zorgen voor een tekort van f112,4 mln. Rekening houdend met de inzet van middelen uit de Algemene reserve Grondexploitatie is er een positief resultaat van f4 mln te verwachten op de grondexploitatie 1999.

Nieuwe methodiek berekening grondprijzen bedrijventerreinen De grondprijzen voor woningbouwlocaties worden per 1 januari 2000 verhoogd. Nog niet duidelijk is of dit gebeurt met een beperkte indexering, of dat de aanhoudende stijging van de huizenprijzen een grotere stijging rechtvaardigt. De grondprijzen voor bedrijventerreinen worden al per 1 juli 1999 gewijzigd. Het betreft hier niet alleen een verhoging, maar ook een wijziging in de methodiek van het berekenen. Zo wordt in de nieuwe prijzen meer rekening gehouden met de verschillende typen bedrijventerreinen en met bijzondere kwaliteiten zoals bijvoorbeeld zichtlocaties.

Financiering Bovenwijkse Voorzieningen
De productgroep Grondexploitatie financiert ook zogeheten Bovenwijkse Voorzieningen. Dit zijn grote infrastructurele projecten. Dit jaar is hiervoor meer financiële ruimte, zodat rekening gehouden kan worden met een aantal voorzieningen dat mogelijk uit dit fonds bekostigd kan worden . Dit geldt in ieder geval voor het toekomstige NS station Reeshof. Tevens is ambtelijk aangegeven dat ook de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg naar/van het centrum en een mogelijke verdubbeling van de Noordoosttangent bekostigd zouden kunnen worden na besluitvorming door college en raad. Belangrijke infrastructurele projecten die al in het fonds waren opgenomen zijn onder andere de Noordwesttangent, de capaciteitsverruiming van de Bredaseweg en de reconstructie van Knooppunt ´t Laar. In de berekening van het fonds Bovenwijkse voorzieningen wordt er van uitgegaan dat het Rijk en de provincie over de brug komen met een subsidie

Contactpersoon:
Hans Leeuwenkamp, Concernstaf, 013 542 8993
Mascha Arts, Stadszaken, 013 542 8805Deel: ' Positief saldo grondexploitatie Tilburg '
Lees ook