Positieve trend EMS-markt houdt aan: Herstel resultaten Neways zet door


SON, 20131105 -- NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. (Neways) (NYSE Euronext: NEWAY) heeft in het derde kwartaal 2013 een verdere verbetering gezien van de positieve tendens die de Electronic Manufacturing Services markt (EMS) gedurende het tweede kwartaal kenmerkte. Mede hierdoor zijn de resultaten van Neways in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal 2013 verder verbeterd. De orderportefeuille bevestigt dit beeld en is per 30 september met bijna 3 miljoen euro gestegen naar EUR 72,5 miljoen ten opzichte van 30 juni 2013.

In vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar nam de winstgevendheid flink toe bij een licht dalende omzet tot EUR 68,4 miljoen (2012: EUR 69,5 miljoen).

De algehele positieve tendens in de afgelopen maanden in de EMS-markt heeft, in combinatie met de sluiting en herallocatie van de activiteiten van de werkmaatschappij in Echt (NEE), bijgedragen aan het verder optimaliseren van de capaciteitsbezetting die in de eerste jaarhelft ingezet was. Het overdragen van de klanten van NEE naar andere werkmaatschappijen binnen de groep is ondertussen geheel afgerond. De onbalans in de capaciteitsbezetting is bij het merendeel van de Neways werkmaatschappijen in de afgelopen maanden grotendeels teruggebracht. Focus zal nu gelegd worden op het meer structureel naar een hoger niveau tillen van de bezetting. Ook verdere flexibilisering van de organisatie, zoals het flexibel inzetten van mankracht, blijft een punt van aandacht.

Zoals aangekondigd op 15 september jl. is als gevolg van een grote brand bij Neways Electronics Kassel (NEK) de productie stilgelegd. De productieactiviteiten voor klanten zijn ondergebracht bij andere Neways werkmaatschappijen. De gehele uitvoering van de overdracht verloopt volgens plan. Focus ligt nu onder andere op de beschikbaarheid van materiaal, om orders voor klanten uit te voeren. Gesprekken met de bedrijfsverzekeraar verlopen constructief en negatieve beïnvloeding van het resultaat kan uitgesloten worden.

Vermogenspositie
Het eigen vermogen is toegenomen op een nagenoeg gelijkblijvend balanstotaal. De financiële positie van Neways blijft per ultimo september onverminderd goed, de solvabiliteit is gestegen van 41,6% ultimo juni 2013 naar 43,0% ultimo september 2013.

Vooruitzichten
De uitgangspositie voor de tweede jaarhelft is op basis van de resultaten in het derde kwartaal en de goede start van het vierde kwartaal verder verbeterd. Ondanks de volatiliteit kenmerkend voor de EMS-markt geven de huidige ontwikkelingen genoeg onderbouwing om het blijvend goede niveau van de orderportefeuille meer voorspellende waarde toe te kennen.

Op basis van de geschetste positieve ontwikkelingen en de huidige marktvooruitzichten verwacht Neways een uitstekende tweede jaarhelft te realiseren. Hierbij zal het nettoresultaat (exclusief bijzondere baten en lasten) in de tweede jaarhelft het niveau van het eerste halfjaar ruimschoots overtreffen.

Neways zal de jaarcijfers 2013 op maandag 24 februari 2014 voorbeurs bekendmaken.

Zie het persbericht in pdf-format: Engels, Nederlands.


Deel: ' Positieve trend EMS-markt houdt aan Herstel resultaten Neways zet door '
Lees ook