Ingezonden persbericht


Postbank positioneert zich online als een 'witte bank'

Hoewel het aantal niet-westerse allochtonen dat actief is op internet nog enigszins achterblijft, tekent zich wel een duidelijke meerwaarde van dit medium af voor de groep die inmiddels wel regelmatig surft. Deze meerwaarde zien we allereerst terug op de websites die speciaal gericht zijn op Nederlanders van buitenlandse afkomst. Op veel van deze sites, waaronder Maghreb.nl (voor Marokkanen), Lokum.nl (voor Turken), Waterkant.net (voor Surinamers) en Chicolad.nl (voor Colombianen), kan de doelgroep zich uitgebreid informeren over de ontwikkelingen in het 'moederland' maar wordt ook - veelal in het Nederlands - openlijk gediscussieerd over politieke vraagstukken en problemen waar men in Nederland tegenaan loopt.

Des te vreemder is het te constateren dat sommige Nederlandse bedrijven en organisaties internet beschouwen als een 'wit' medium en de gekleurde medelander op hun website slechts meenemen in de rol van 'underdog' of zelfs helemaal negeren.

Uit kwantitatief onderzoek naar de participatie van verschillende bevolkingsdoelgroepen blijkt dat de allochtoon steeds actiever wordt op internet. Is het voor DotWise een interessante vraag of deze nieuwe Nederlanders internet ook gebruiken om een band te houden i.c. te krijgen met het land waar hun roots liggen? Of ze regelmatig gespecialiseerde sites over hun eigen land bezoeken? En of ze zich op Nederlandse sites voldoende 'thuis' voelen.

Het belang van de Nederlandse sites gericht op groepen allochtonen moet zeker niet worden onderschat. Voor menig respondent is dit de belangrijkste manier om een band te houden met het vaderland en met gelijkgestemden hier. Op deze sites kan men de ontwikkelingen volgen, meer te weten komen over de geschiedenis en cultuur, recepten opzoeken, maar ook discussiëren over politieke vraagstukken en problemen waar men in Nederland tegenaan loopt. Ook voor autochtone Nederlanders bestaat de mogelijkheid om zich in deze discussies te mengen. Doordat de voertaal veelal Nederlands is, blijkt het ook nog eens een goede manier om, zonodig, onze taal beter te leren begrijpen. Als zodanig dragen dergelijke sites ook hun steentje bij aan de integratie.

Dat deze medelanders zich thuis voelen op deze landensites is duidelijk. Blijft de vraag of dit ook voor algemene websites geldt? En zo niet, wat er beter kan? Op basis van de antwoorden van de respondenten van het DotWise-panel blijkt dat een multicultureel beeld - evenzeer als in andere mediumtypen - belangrijk is. Waarbij het beeld niet overdreven negatief stereotiep (drugsverslaafde van niet-westerse afkomst) of overdreven positief stereotiep (schroefjesverkoper van niet-westerse afkomst in Armani-pak) moet zijn. Gelukkig beginnen steeds meer adverteerders alle Nederlanders tot hun doelgroep te rekenen, zodat ook de meeste websites een redelijk goede afspiegeling vormen van de Nederlandse maatschappij.

Toch zien we ook nog wel enkele missers, waaronder de Postbank en het CWI (het vroegere Arbeidsbureau). De Postbank, die zich toch min of meer positioneert als een algemene, een volksbank, laat op de website alleen maar blanke personen zien. Alsof de overige groeperingen hier niet welkom zouden zijn.

Op de site van het CWI blijkt men daarentegen wel degelijk doordrongen van onze multiculturele samenleving. Zij het dat de gekleurde Nederlander alleen te vinden is als werkzoekende en dat de werkgever wordt gesymboliseerd door een charmante, blonde dame. Natuurlijk willen wij niet ontkennen dat deze verhouding regelmatig voorkomt, maar andersom is ook al lang niet meer ongewoon. Terwijl het inmiddels een fluitje van een cent is om beelden te rouleren, waardoor de realiteit beter tot z'n recht komt.

En dat is dan ook de belangrijkste vraag van de respondenten van het DotWise-panel. Toon ons een weerspiegeling van de multiculturele samenleving op zoveel mogelijk fronten, dus ook op internet.

DotWise BV is een consultancy online communicatie, gespecialiseerd in online strategie, site optimalisatie en usability. Voor meer informatie over bovenstaand onderzoek of over DotWise (www.dotwise.nl) kunt u bellen met Astrid Kuyer, telefoonnummer: 035 ­ 548 60 61 of een e-mail sturen naar astrid@dotwise.nl

Deel: ' Postbank positioneert zich online als een 'witte bank' '
Lees ook