Productschappen Vee, Vlees en Eieren

persbericht 8, 16 februari 2000

PPE werkt rapport heroriëntatie pluimveehouderij verder uit

De sectorbesturen Pluimvee en Eieren hebben zich geschaard achter een voorstel, dat de aanbevelingen van de Stuurgroep Heroriëntatie Pluimvee-houderij verder uitwerkt. Een afspraak voor zo'n uitwerking werd eerder deze maand al gemaakt in een gesprek tussen PPE-voorzitter Tazelaar, stuurgroep-voorzitter Alders en minister Brinkhorst van Landbouw.

Voor het onderdeel van de mestproblematiek mikt het voorstel op een snelle parlementaire behandeling van de wijziging van de meststoffenwet. Tegelijk echter zal een alternatief worden uitgewerkt dat de oplossing zoekt in een verplichting tot verwerking of uitvoer van pluimveemest van ruwweg de helft van de totale fosfaatproductie van 32 miljoen kilo.

Fundamenteel bij de keuze voor de gekozen richting, is de overweging om de `time-out' voor de sector zo snel mogelijk op te heffen. Deze werd van kracht in november 1998, tegelijk met de instelling van de Stuurgroep Heroriëntatie. Sindsdien is het voor de pluimveehouderij praktisch onmogelijk om een verdere bedrijfsontwikkeling te realiseren.

Een consequentie van de verwerkings- en uitvoerverplichting is, dat daarmee de invoering van het stelsel van pluimveerechten zou komen te vervallen.

Op het onderdeel van het welzijn van leghennen wordt onder meer voorgesteld dat het Ingrepenbesluit niet zal gelden voor alternatieve huisvestingssystemen.

Voor de omschakeling van batterijhuisvesting op alternatieve systemen conclu-deert het PPE, dat een investeringssubsidie nodig is van ƒ
45 miljoen danwel 75 miljoen, afhankelijk van de fasering van de omschakeling.

Deel: ' PPE werkt rapport heroriëntatie pluimveehouderij verder uit '
Lees ook