Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 JULI 2001

Hotels toegankelijk maken voor gehandicapten

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT keurde de Vlaamse regering een besluit goed waarmee de premies voor logiesverstrekkende bedrijven die hun gebouwen toeganke- lijk maken voor personen met een handicap, worden vast- gelegd.

De minister wil met dit besluit hotels of andere logies- verstrekkende bedrijven in Vlaanderen ondersteunen die hun gebouwen toegankelijk maken voor personen met een motorische handicap, blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en astma- en allergiepatiënten. De pre- mies kunnen zowel worden verkregen voor nieuwbouw als voor bestaande gebouwen die worden gemoderniseerd.

De premies worden enkel toegekend na een haalbaarheids- studie en een toegankelijkheids-advies door een gespecia- liseerd adviesbureau. Voor de verbouwingswerken of voor de toegankelijkheidsinitiatieven bij nieuwbouw wil minis- ter Landuyt voor maximaal 30% van de kosten of tot een maximumbedrag van 56.000 euro (2,25 miljoen fr.) tegemoet komen aan de logiesverstrekkende bedrijven. De minister voorziet voor dit jaar nog een bedrag van 20 miljoen fr. aan premies.

Minister Landuyt wijst erop dat het toegankelijk maken van logiesverstrekkende bedrijven niet enkel personen met een handicap ten goede zal komen. Dergelijke initiatie- ven zorgen voor een comfortverhoging voor iedereen. Zo zullen ook ouderen die moeilijk te been zijn en gezinnen met kinderen de meerwaarde hiervan ondervinden. De minis- ter wijst tevens op de belangrijke economische en sociale impact van deze matregel.

Met deze beslissing wordt een eerste stap uitgevoerd van het nieuw Vlaams beleidsplan
"Toerisme voor Allen", dat de Vlaamse minister van Toer- isme gepresenteerd heeft op de Europese Ministeriële Con- ferentie Toerisme die in het kader van het Belgisch EU- voorzitterschap op 1 en 2/7/2001 in Brugge werd georgani- seerd. In dit beleidsplan is een volledig actieplan voorzien om de toegankelijkheid van de toeristische infrastructuur voor personen met een handicap te bevorde- ren.

De premies kunnen worden aangevraagd bij Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, te 1000 Brussel.

persinfo : Myriam Rebahi, woordvoerster van minister Landuyt - tel. 02 553 25 60
gsm 0476 78 99 97
e-mail: persdienst.landuyt@vlaanderen.be

Deel: ' Premie voor voor gehandicapten toegankelijke Vlaamse hotels '
Lees ook