LISV

Lisv: premies werknemersverzekeringen 2000

Premie voor WAO in 2000 lager; premie WAZ en
gedifferentieerde premie WAO hoger

De basispremie voor de WAO kan volgend jaar flink naar beneden, van 6,95 nu naar 6,15 in 2000. Tegenover een daling van de basispremie staat een hogere gedifferentieerde premie. Het rekenpercentage gaat omhoog van 0,85 dit jaar naar 1,54 in 2000. De premie voor de arbeidsongeschiktheids-verzekering voor zelfstandigen moet omhoog naar 8,80 (in 1999 8,42).

De verschillende premies en parameters voor de gedifferentieerde verzekering voor arbeidsongeschiktheid zijn eveneens vastgesteld.

De nieuwe premiepercentages zijn op basis van ramingen door het bestuur van het Lisv vastgesteld. Definitieve vaststelling vindt plaats door het kabinet.

Het totaal aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid eind dit jaar wordt geraamd op 924.200.

Arbeidsongeschiktheidsfonds
Het Aof verwacht in 1999 totale lasten van f 20.622 mln. (1998 f 21.585 mln.), tegenover totale baten van f 20.891 mln. Het vermogen van dit WAO-fonds komt daarmee eind dit jaar uit op f 1.296 mln., f 379 mln. meer dan noodzakelijk.
Voor 2000 verwacht het Aof f 19.435 mln. aan totale lasten. Bij het wegwerken van het vermogensoverschot van 1999 in twee jaar is een premiepercentage berekend van 6,15.

Arbeidsongeschiktheidskas
De verschillende vastgestelde premies en parameters voor de gedifferentieerde arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn te vinden in bijgaande tabel.

Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen
Het AfZ dat de gelden voor arbeidsongeschikte zelfstandigen beheert verwacht voor 1999 totale lasten van ruim f 1,2 mld. (f 40 mln. minder dan in 1998), tegenover bijna gelijke totale baten. Het vermogen van het AfZ komt daarmee eind 1999 uit op f 26 mln. negatief en f 173 mln. minder dan de gewenste norm. Voor 2000 worden de totale lasten geraamd op f 1.224 mln. Om deze lasten te dekken is een premie nodig van 8,80.

Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten
Het Afj verwacht eind 1999 120.500 uitkeringen te doen aan jonggehandicapten, bijna 3.000 meer dan eind vorig jaar. Ook voor 2000 wordt een stijging verwacht, tot 123.000 uitkeringen. In 1998, 1999 en 2000 is respectievelijk f 2.720 mln., f 2.784 mln. en f 2.862 mln. nodig om deze uitkeringen te kunnen betalen. De uitgaven van het Afj worden vrijwel geheel gedekt door een rijksbijdrage.

Premie WW in 2000 lager

De premie voor de werkloosheidsverzekering kan in 2000 fors omlaag van 10,10 in 1999 naar 7,95. Het Lisv heeft deze premie vastgesteld op basis van ramingen.
Werkloosheidswet
De werkloosheidsverzekering bestaat uit twee gedeelten. Het eerste half jaar, de zgn. wachtgeldverzekering, wordt gefinancierd uit de sectorale wachtgeldfondsen. De premie hiervoor komt volledig voor rekening van de werkgever. Uit de wachtgeldfondsen worden ook de vangnet-ZW-uitkeringen betaald. Uitkeringen werkloosheid na een half jaar betaalt het AWf.
Eind 1999 worden 257.000 lopende uitkeringen werkloosheid verwacht. Door een vertraagde economische groei wordt voor 2000 voor het eerst sinds jaren een hogere instroom verwacht. Dat resulteert in een geraamd aantal lopende uitkeringen van 272.000 eind 2000.

Wachtgeldverzekering
De totale lasten voor de wachtgeldfondsen komen in 1999 uit op iets meer dan f 3 mld. (1998 bijna f 2,8 mld.). De totale baten komen in 1999 waarschijnlijk uit op ruim f 2,5 mld. (1998 ruim f 2,2 mld.). Bij een aanwezig vermogen van bijna f 2,8 mld. en een gewenst vermogen van f 2,1 mld. is eind 1999 sprake van een vermogensoverschot van f 665 mln. Voor het jaar 2000 worden voor deze fondsen f 3,1 mld. aan totale lasten geraamd. De premies voor de verschillende wachtgeldfondsen worden later dit jaar door het Lisv vastgesteld met advies van de sectorraden. In 1999 is de gemiddelde wachtgeldpremie 0,95.

...........

Deel: ' Premie voor WAO in 2000 lager '
Lees ook