expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: PREMIEVERHOGING WTZ-STANDAARDVERZEKERINGEN......

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Persbericht Ministerraad
12 november 1999

PREMIEVERHOGING WTZ-STANDAARDVERZEKERINGEN PER 1 JANUARI 2000

De premies voor de standaardverzekeringen van de Wet op de toegang tot ziektekosten-verzekeringen 1998 (Wtz) worden per 1 januari 2000 verhoogd als gevolg van de hogere uitgaven voor de gezondheidszorg. Het kabinet heeft besloten dit voornemen aan het parlement bekend te maken. De Eerste en Tweede Kamer hebben dan dertig dagen de tijd om zich over dit kabinetsvoornemen te buigen.
De hieronder vermelde verhogingen passen in het koopkrachtbeeld dat met Prinsjesdag is gepresenteerd.

De voorstellen zien er als volgt uit (bedragen in guldens per maand per verzekerde):

maximumpremies 1999 voorstel 2000

standaardpolis
65- 191,80 200,90

standaardpakketpolis 65- 239,70 251,00 standaardpolis
65+ 234,10 251,00

standaardpakketpolis 65+ 234,10 251,00 standaardpakketpolis
studenten 69,99 71,44

Voor de standaardpakketpolis voor studenten wordt uitgegaan van het normbedrag voor ziektekosten, dat de Wet op de studiefinanciering aangeeft. Dat is in 2000 f 857,28 op jaarbasis. Deze premie is inclusief de wettelijke omslagbijdragen voor Wtz en MOOZ (Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden).
Indien deze wettelijke bijdragen worden afgetrokken, resteert een netto maximumpremie van
f 19,49 per maand voor studerenden van 20 jaar en ouder en van f 45,69 per maand voor studerenden jonger dan 20 jaar.

De totale verhoging van de maximumpremies bedraagt 4,7%. Hierin is rekening gehouden met een verwachte kostenstijging van 5,5% en een correctie op eerder toegepaste premieverhogingen van .0,8%.

In de premieverhoging voor verzekerden van 65 jaar en ouder is begrepen de in 1998 uitgestelde verhoging in verband met de vierde tranche Van Otterloo. Deze is in 1999 voor de 1e helft doorgevoerd. De 2e helft wordt per 1 januari 2000 doorgevoerd.
Het gaat om een verhoging van f 5,85 per verzekerde per maand.

RVD, 12.11.1999

12 nov 99 17:42

Deel: ' Premieverhoging wtz-standaardverzekeringen per 1-1-2000 '
Lees ook