Provincie Groningen

Groningen, 11 september 2001 Persbericht nr.170a

Beleidsbegroting 2002 Provincie Groningen: Financieel beeld verder verbeterd

Vandaag presenteert het college van Gedeputeerde Staten de Beleidsbegroting voor 2002, de eerste begroting die in Euro's wordt gepresenteerd. De Beleidsbegroting 2002 laat, mede door een hogere uitkering uit het provinciefonds, voor de periode 2002-2005 opnieuw een positief financieel beeld zien. Op een totale begroting van ca. e 205 miljoen ( f 452 miljoen) is er in 2002 in totaal 13,1 miljoen ( f 28,9 miljoen) beschikbaar voor nieuw beleid.

GS hebben er voor gekozen de bestedingsvoorstellen waar mogelijk slechts voor deze collegeperiode vast te leggen, d.w.z. tot en met het jaar 2003. GS willen daarmee het nieuwe college van GS zoveel mogelijk de ruimte geven om met ingang van 2004 eigen beleidsaccenten te kunnen aanbrengen.
Rekening houdend met het meerjarige karakter van een aantal bestedingsvoorstellen resteert er de komende jaren een begrotingsruimte variërend van 2,70 miljoen ( f 5,94 miljoen) in 2003 tot 4,22 miljoen ( f 9,30 miljoen) in 2004.
Het aantal opcenten op de motorrijtuigenbelasting wordt sinds 1998 jaarlijks aangepast om de loon- en prijsontwikkeling van de provinciale uitgaven voor een deel te kunnen compenseren. Per 1 april 2002 leidt deze indexering tot een verhoging van met 1,6 opcenten. Het tarief zal per die datum uitkomen op 64,3 opcenten. Voor de houder van een voertuig betekent deze verhoging van het aantal opcenten een lastenstijging van gemiddeld 2,93 ( f 6,46) per voertuig op jaarbasis. Nagenoeg alle beleidskeuzes voor 2002 zijn reeds in de Voorjaarsnota 2001 door Provinciale Staten vastgelegd (ca. 10,31 miljoen ( f 22,72 miljoen)). Een en ander is in onderstaande opsomming meegenomen. De concrete invulling van begrotingsruimte in 2002 wordt voor een deel (ca. 2,82 miljoen ( f 6,21 miljoen)) doorgeschoven naar het volgend voorjaar. Gedeputeerde Staten zullen in de Voorjaarsnota 2002 nader uitgewerkte beleidsvoornemens presenteren.
Gedeputeerde Staten hebben de ruimte voor nieuw beleid - binnen de thema-indeling volgens het POP aangevuld met de thema's welzijn, cultuur en sociaal beleid, bestuur en interne organisatie in grote lijnen als volgt ingevuld.

Samenvatting voorstellen nieuw beleid 2002-2005

(bedragen * 1.000,--)

Omschrijving

2002

2003

2004

2005


1. Ondernemend Groningen


bedrijvigheid


1.096

908

p.m.

p.m.

landbouw

339

314

45

p.m.

recreatie/toerisme


1.023

892


1.089

159

Totaal ondernemend Groningen


2.458


2.113


1.134

159


2. Wonen


bouwheerschap

281

281

p.m.

p.m.

gemeentelijke plannen

14

14

14

14

overig

349

186

p.m.

p.m.

Totaal wonen

644

481

14

14


3. Karakteristiek Groningen


Natuur en landschap

Totaal karakteristiek Groningen


4. Bereikbaar Groningen

mobiliteit/infrastructuur

3.481

6.854

4.005


2.627

Totaal bereikbaar Groningen


3.481
6.854


4.005

2.627


(bedragen * 1.000,--)

Omschrijving

2002

2003

2004

2005

5. Schoon/veilig Groningen

water

862

771

771

771

milieu

358

358

358

358

risicobeleid/veiligheid

91

91

91

91

totaal schoon/veilig Groningen


1.311


1.221


1.221


1.221


6. Gebiedsgericht


vier regio's/POP


104


104


808


808

overig


340


340


113


113

totaal gebiedsgericht


445


445


921


921


7. Welzijn, cultuur, sociaal beleid


leefbaarheid (incl. voorzieningen)


356


329


102


68

asielzoekers


227


91


91


91

totaal welzijn, cultuur, sociaal beleid


583


420


193


159


8. Bestuur


bestuurlijke organisatie/samenwerking


130


135


89


89

totaal bestuur


130


135


89


89


9. Interne organisatie


kwaliteit apparaat


894


795


713


1.167

ICT


363


227


227


227

huisvesting

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

totaal interne organisatie


1.257


1.021


940


1.394

Totaalgeneraal in duizenden euro's


10.311


12.690


8.517


6.583

Idem in duizenden guldens


22.722


27.964


18.768


14.507

In de bijlage bij dit persbericht treft u nadere verbijzondering aan van het nieuw beleid voor 2002.

De provinciale begrotingskrant 2002

De provincie verspreidt ook dit jaar huis-aan-huis een begrotingskrant, waarin op hoofdlijnen wordt weergegeven wat de provinciale plannen zijn en hoeveel geld hieraan wordt besteed. Het publiek wordt in de begrotingskrant opgeroepen uiterlijk 28 september
2001 te reageren op de voornemens van de provincie, zodat Provinciale Staten hiermee rekening kunnen houden bij de behandeling en vaststelling van de Beleidsbegroting 2002 op 8 en 9 oktober 2001. Vanaf dinsdag 11 september a.s. wordt de krant bezorgd.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten, provincie Groningen, telefoonnummer 050-316 4075.

BIJLAGE

NADERE VERBIJZONDERING NIEUW BELEID 2002

Ondernemend Groningen

Bedrijvigheid ( 1,10/ f 2,41 miljoen)

* voor diverse door Antheus te verrichten (acquisitie)projecten en haalbaarheidsonderzoeken wordt in 2002 opnieuw middelen beschikbaar gesteld ( 45.378,-- / f 100.000,--);
* de provincie zal mede in het kader van het Kompas voor het Noorden een impuls geven aan de revitalisering en herstructurering van bedrijventerreinen ( 642.099,-- / f 1.415.000,--);
* om schooluitval te voorkomen en aansluiting op de arbeidsmarkt te vergroten zal de provincie zich inzetten voor de versterking van het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs ( 181.512,-- / f
400.000,--);

* de provincie wil het beleid gericht op de verbetering van de milieuprestaties en de versterking van de werkgelegenheid (MERA) in 2002 continueren ( 181.512,-- / f 400.000,--);
* · de komende twee jaren trekt de provincie middelen uit voor ondersteuning van derden bij de ontwikkeling van Kompasprojecten (
45.378,-- / f 100.000,--).


Landbouw ( 0,34/ f 0,75 miljoen)

* omdat een aantal projecten op het gebied van de landbouw waarschijnlijk niet in aanmerking komt om te worden gefinancierd in het kader van het Kompas stelt de provincie extra geld beschikbaar om deze projecten toch doorgang te kunnen laten vinden ( 158.823,-- / f 350.000,--);

* de provincie wil het beleid ten aanzien van versterking en vernieuwing van de agrarische sector continueren ( 90.756,-- / f
200.000,--);

* ook wil de provincie zich blijven inzetten voor projecten die een duurzame landbouw bevorderen ( 54.907,-- / f 121.000,--);
* om een goede kennisstructuur voor de agrarische sector te kunnen behouden zet de provincie extra middelen ten behoeve van het regionale praktijkonderzoek ( 34.487,-- / f 76.000,--).

Recreatie en toerisme ( 1,02/ f 2,25 miljoen)

* op het gebied van recreatie en toerisme krijgt met name de vaarrecreatie een nieuwe impuls, door provinciale bijdragen in projecten gericht op het wegwerken van knelpunten in de doorvaarthoogten en vaardiepten en de aanleg van nieuwe vaarverbindingen ( 925.712,-- / f 2.040.000,--);
* de extra financiële ondersteuning van het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme wordt nu structureel gemaakt ( 56.723,-- / f
125.000,--);

* daarnaast stelt de provincie middelen beschikbaar voor:
+ uitbreiding logiesaccommodaties en ondersteuning erfgoedlogies ( 11.345,-- / f 25.000.--);
+ ondersteuning cultuurtoerisme ( 6.807,-- / f 15.000,--);
+ kwaliteitsverbetering toeristisch-recreatieve sector (
22.689,-- / f 50.000,--).


Wonen

Bouwheerschap ( 0,28/ f 0,62 miljoen)

* de provincie wil ook in 2002 werken aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, onder andere door het opstarten c.q. bevorderen van kwalitatief goede voorbeeldprojecten ( 281.344,-- / f 620.000,--).

Gemeentelijke plannen ( 0,01/ f 0,03 miljoen)

* door de aanschaf in 2001 van het automatiseringspakket gemeentelijke plannen (IBB) kan een wezenlijke verbetering van de administratieve ondersteuning en de mogelijkheden voor planning en beheersing van het werkaanbod worden bereikt ( 13.613,-- / f
30.000,--).


Overig ( 0,35/ f 0,77 miljoen)

* de provincie hoopt de woonkwaliteit te verbeteren door de bestaande plannen voor sloop en vervangende nieuwbouw een kwaliteitsimpuls te geven. Daarvoor is het nodig dat gemeenten vanuit een brede visie op de kwaliteit van het wonen woonplannen opstellen. De provincie is bereid een deel van de kosten, die zijn verbonden aan het opstellen van woonplannen, voor haar rekening te nemen ( 136.134,-- / f 300.000,--);

* ook zal de provincie de gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de programma's in het kader van de Investeringsregeling Stedelijke Vernieuwing ( 99.832,-- / f 220.000,--);
* de komende jaren blijft de provincie zich inzetten ten behoeve van visie-ontwikkeling door gemeenten in geval van evidente knelpunten, zoals bijvoorbeeld in Delfzijl ( 113.445,-- / f
250.000,--).


Bereikbaar Groningen

Mobiliteit/infrastructuur ( 3,48/ f 7,67 miljoen)
* in 2002 start de provincie met forse investeringen in de verbetering van de bereikbaarheid en de kwaliteit van het wegennet ( 1.021.005,-- / f 2.250.000,--);

* ook stelt de provincie middelen beschikbaar om samen met de gemeente Groningen de problematiek van de ringwegen aan te pakken ( 1.134.451,-- / f 2.500.000,--);

* de provincie zal zich de komende jaren onverminderd inspannen voor verbetering van de verkeersveiligheid ( 567.225,-- / f
1.250.000,--);

* evenals in 2001 stelt de provincie middelen beschikbaar voor de verdere uitwerking van het Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer (
54.454,-- / f 120.000,--);

* met het opstellen van een masterplan en de uitvoering van een planstudie hoopt de provincie de realisatie van de Magneetzweefbaan (MZB) dichterbij te brengen ( 226.890,-- / f
500.000,--);

* de uitgaven en inkomsten i.v.m. de werkzaamheden van de ingenieursdiensten zullen de komende jaren naar verwachting niet synchroon lopen. Een deel van de uitgaven tot 2005 zullen moeten worden voorgefinancierd ( 477.377,-- / f 1.052.000,--).

Schoon/veilig Groningen

Water ( 0,86/ f 1,90 miljoen)

* met de ontwikkeling en de uitvoering van een natuurlijker waterbeheer verwacht de provincie de komende jaren de veerkracht van onze waterssystemen te kunnen herstellen ( 453.780,-- / f
1.000.000,--)

* op korte termijn wil de provincie het herstel van het oorspronkelijke karakter van de midden- en benedenloop van de Drentsche Aa ( 90.756,-- / f 200.000,--) en de inrichting van noodbergingsgebieden ( 317.646,-- / f 700.000,--) stimuleren.

Milieu ( 0,36/ f 0,79 miljoen)

* de provincie draagt bij in de herontwikkeling van voormalige gasfabrieksterreinen in Appingedam, Bedum, Pekela, Winschoten en Stadskanaal ( 213.277,-- / f 470.000,--);

* ook levert de provincie een bijdrage in de sanering van de verontreinigde waterbodems in de stadsgrachten in Groningen (
99.832,-- / f 220.000,--);

* de provincie vindt het wenselijk om de activiteiten gericht op de uitvoering van de Provinciale Milieuverordening de komende jaren te continueren ( 45.378,-- / f 100.000,--).

Risicobeleid/veiligheid ( 0,09/ f 0,20 miljoen)
* de provincie wil meer aandacht besteden aan het veiligheidsbeleid en wil in samenhang daarmee de kwaliteit van de vergunningverlening en het toezicht- en handhavingsbeleid verbeteren ( 90.756,-- / f 200.000,--).

Gebiedsgericht

Vier regio's/POP ( 0,10/ f 0,23 miljoen)

* de provincie middelen stelt beschikbaar voor de uitvoering van een aantal gebiedsgerichte projecten onder andere ten behoeve van het project duurzame ontwikkeling ( 104.369,-- / f 230.000,--).

Overig ( 0,34/ f 0,75 miljoen)

* de provincie zal de uitvoering van het Plattelands Ontwikkelingsplan (PLOP) in de komende jaren continueren (
113.445,-- / f 250.000,--);

* daarnaast stelt de provincie middelen beschikbaar om projecten in het kader van de regeling Interreg IIIB van een provinciale bijdrage te kunnen voorzien ( 226.890,-- / f 500.000,--).

Welzijn, cultuur, sociaal beleid

Leefbaarheid, incl. voorzieningen ( 0,36/ f 0,79 miljoen)
* om aan het lokaal sociaal beleid een impuls te kunnen geven draagt de provincie samen met het rijk bij in de kosten van grootschalige herstructureringsoperaties in de gemeenten Stadskanaal, Veendam, Hoogezand-Sappemeer, Winschoten, Delfzijl en Groningen (
226.890,-- / f 500.000,--);

* sportbeoefening door gehandicapten zal ook in 2002 door de provincie worden gestimuleerd ( 27.227,-- / f 60.000,--);
* theatergroep Benjamin krijgt van de provincie een structurele bijdrage ( 45.378,-- / f 100.000,--);

* de provincie wil de cultuurbeleving van jongeren en allochtonen een impuls geven door tot en met 2004 een financiële bijdrage aan de theaterstichting Paradox te verstrekken ( 56.723,-- / f
125.000,--).


Asielzoekers ( 0,23/ f 0,50 miljoen)

* de provincie stelt de komende jaren extra middelen beschikbaar om haar regisserende rol m.b.t. het asielzoekersbeleid goed te kunnen vervullen ( 226.890,-- / f 500.000,--).

Bestuur

Bestuurlijke organisatie/samenwerking ( 0,13/ f 0,29 miljoen)
* de provincie wil de totstandkoming van de Blauwe Stad op film te laten vastleggen ( 40.840,-- / f 90.000,--);
* om een actief PR-beleid te kunnen voeren trekt de provincie extra middelen uit ( 45.378,-- / f 100.000,--);

* als tegemoetkoming in de organisatiekosten van activiteiten in het kader van de herdenking en viering van 4 en 5 mei zal de provincie een structurele bijdrage verstrekken aan het nationaal Comité 4 en
5 mei ( 22.689,-- / f 50.000,--);

* vooruitlopend op de discussie over de bestuurlijke vernieuwing en een verbetering van de ondersteuning van de Statenfracties worden de fractievergoedingen op een hoger niveau gebracht ( 21.328,-- / f 47.000,--).

Interne organisatie

Kwaliteit apparaat ( 0,89/ f 1,97 miljoen)

* het uitvoeren van alle beleidsvoornemens maakt een extra personele inzet noodzakelijk op de onderdelen gebiedsgericht beleid, bestemmingsplannen, natuur en landschap, toezicht en handhaving, uitvoering Kompas voor het Noorden en bedrijfsinterne milieuzorg (
712.889,-- / f 1.571.000,--);

* vanaf 2002 stelt de provincie extra middelen beschikbaar om een bijdrage te kunnen leveren aan de vernieuwing, verjonging en flexibilisering van de organisatie ( 136.134,-- / f 300.000,--);
* de ondersteuning van de commissies beleidsonderzoek vraagt om een extra financiële inzet ( 22.689,-- / f 50.000,--);
* voor de bestrijding en de preventie van RSI (Repetitive Strain Injuries) stelt de provincie ook in 2002 financiële middelen beschikbaar ( 22.689,-- / f 50.000,--).

ICT ( 0,36/ f 0,80 miljoen)

* de provincie laat in 2001 een onderzoek uitvoeren naar het in de toekomst wenselijke Informatie, Communicatie en Technologiebeleid. Voor de uitvoering van dat beleid stelt de provincie vanaf 2002 aanvullende middelen beschikbaar ( 226.890,-- / f 500.000,--);
* in samenhang daarmee wil de provincie het documentair informatiebeleid verder uitbouwen ( 136.134,-- / f 300.000,--).

Deel: ' Presentatie Beleidsbegroting 2002 Provincie Groningen '
Lees ook