Provincie Groningen


Groningen, 23 november 1999 persbericht nr. 242

Uitnodiging aan de pers

Boek geeft overzicht over Groningse waterschapsbestel

Presentatie Boek "Gereglementeerde Golven"

Op vrijdag 26 november a.s. zal het eerste exemplaar van het boek "Gereglementeerde golven" van de heer mr. W.J. de Vries te Zuidhorn worden overhandigd aan de Commissaris van de Koningin, de heer J.G.M. Alders.
De overhandiging zal plaatsvinden om 14.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen, Martinikerkhof 12.

De oud-stafmedewerker waterschapsreglementering van de provincie Groningen, tevens voormalig hoofd van het bureau waterstaatsrecht van de provinciale griffie, de heer De Vries geeft in dit boek een overzicht van de ontwikkeling van het zijl- en dijkrechtwezen in de Middeleeuwen tot de oprichting van twee all-in waterschappen per 1 januari 2000,
"Gereglementeerde golven" vormt een welkome aanvulling en verdieping van het eerder reeds beschreven Groningse waterstaats- en waterschapsverleden. De auteur geeft een vrijwel volledige weergave, door de laatste eeuwen heen, van de belangrijkste elementen van het Groningse waterschapsbestel. Het boek, dat met beeldmateriaal is verlucht, wordt gecompleteerd door een tabel, die de vindplaatsen van alle in Groningen sinds het midden van de vorige eeuw bestaand hebbende en bestaande waterschappen vastlegt.

U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonenVoor meer infortmatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten, tel. 050 3164129

Deel: ' Presentatie Boek "Gereglementeerde Golven" '
Lees ook