Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Peper en Korthals presenteren Integraal Veiligheidsprogramma

8 juni 1999

Persbericht ministeries van BZK en Justitie

Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben een belangrijke taak bij het veiliger maken van Nederland. Alleen als deze partijen samenwerken met het rijk, provincies en gemeenten en met politie, brandweer en justitie, is integrale preventie en aanpak van veiligheidsproblemen mogelijk.
Dat is de kern van het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP). De ministers Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) hebben dit dinsdag 8 juni gepresenteerd. Het IVP sluit aan bij het Beleidsplan Nederlandse Politie (BNP) uit december 1998. Waar het BNP gaat over politie en openbaar ministerie, gaat het IVP over de rol van de andere partners bij het vergroten van de veiligheid.
In het IVP staan voorstellen om de bestuurlijke instrumenten van gemeenten te vergroten.
Zo krijgen gemeenten de mogelijkheid particuliere beveiligingsbedrijven in te huren voor het houden van toezicht in bijvoorbeeld uitgaans- en winkelgebieden. Dit onder de voorwaarde dat de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk blijft voor deze vorm van toezicht, en dat de politie de operationele aansturing houdt. Voor het toezicht kunnen ook cameras worden ingezet. Het kabinet komt binnenkort met wettelijke regels voor het gebruik van cameras in de openbare ruimte.
Het kabinet stelt voor de invloed van de gemeenteraden op het politiebeleid te vergroten. Er is al een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee potentiële relschoppers bij grootschalige ordeverstoringen kunnen worden tegengehouden (bestuurlijke ophouding). Het kabinet denkt erover om deze nieuwe plannen over het handhaven van de openbare orde, samen met de bestaande regels op dit terrein uit de Gemeentewet, onder te brengen in een nieuwe Wet op de Openbare Orde en Veiligheid.
De aanpak van "kleine ergernissen" (hondenpoep, foutparkeren, graffiti en dergelijke) schiet tekort waar het gaat om handhaving. Samen met de gemeenten zal het kabinet voorstellen ontwikkelen dergelijke "kleine ergernissen" te bestrijden. Met partners als de BOVAG, de RAI, verzekeraars, ANWB en ENFB worden afspraken gemaakt om fietsdiefstal en autokraak te verminderen. Met bouwondernemingen en horecabedrijven staan afspraken op stapel over veilig (ondergronds) bouwen respectievelijk veilig uitgaan. Bij het vergroten van de veiligheid in het verkeer richten de acties zich vooral op de beginnende automobilisten, zoals het verlagen van het toegestane alcoholpromillage en het invoeren van een voorlopig rijbewijs.
In het IVP staan voorstellen om 24-uursopvang van dak- en thuislozen (waaronder verslaafden met psychische stoornissen) tot stand te brengen. Natuurlijk houdt de politie de taak om als eerste te reageren op meldingen over overlast door dak- en thuislozen. Maar vervolgens moeten hulpverleningsinstellingen 24 uur per dag bereikbaar zijn en de opvang overnemen. Dat is immers geen taak voor de politie.
Het bestaande Keurmerk Veilig Wonen is een succes: het leidt tot daling van het inbraakrisico met 90 procent. Het kabinet wil dit keurmerk daarom bredere bekendheid geven. Daarnaast komt er een Keurmerk Veilig Ondernemen. Alleen bedrijven of bedrijvencentra die maatregelen nemen om de veiligheid van winkelcentra of bedrijventerreinen te vergroten, krijgen dat keurmerk. Samen met het bedrijfsleven (VNO/NCW) en verzekeraars zal dit plan worden uitgewerkt.

Deel: ' Presentatie Integraal Veiligheidsprogramma '
Lees ook