provincie drenthe


presentatie kompas voor het noorden

assen, 20 september 1999
persberichtnummer 99-006


----------------------------------------------------------

vandaag is aan statenleden van
noord-nederland, maatschappelijke
organisaties, gemeenten en marktpartijen het voorontwerp kompas voor het noorden gepresenteerd. het kompas voor het noorden is de eerste, voorlopige, uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt met het kabinet over de besteding van de extra middelen die het noorden krijgt om de structurele achterstand van onze regio ten opzichte van de rest van nederland voor 2010 weg te werken. het voorontwerp is de basis voor een inspraakronde. het noorden heeft tot 1 november de gelegenheid om aanvullingen en suggesties in te brengen. in het voorjaar van
2000 wordt de definitieve nota ter goedkeuring voorgelegd aan de drie provinciale staten.

‘het noorden staat weer nadrukkelijk op de kaart’, zegt hans alders, de waarnemend voorzitter van het samenwerkingsverband noord-nederland en commissaris van de koningin van de provincie groningen. ‘het is nu aan ons om de hoge verwachtingen waar te maken. papieren plannen moeten worden omgezet in concrete projecten. dit vraagt een breed gedragen aanpak. overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties moeten aan hetzelfde touw trekken en ook in dezelfde richting’, meent alders.

met het kabinet zijn voor de periode 2000 tot en met 2006 financiële afspraken gemaakt tot een orde van grootte van 5 miljard. dit bedrag vormt de basis voor cofinanciering van projecten, die mede gedragen moeten worden door gemeenten, de provinciale overheden, maatschappelijke organisaties of de markt. uiteindelijk moet het totaal van de investeringen leiden tot een kwaliteitsimpuls van tussen de 15 en 20 miljard. jaarlijks worden programma’s opgesteld van projecten die passen binnen de filosofie van het kompas.

naast deze budgetafspraken zijn met het departement van verkeer en waterstaat afspraken gemaakt over diverse
infrastructuurprojecten en met het departement van financiën over fiscale stimulering.

het kompasbeleid is gebaseerd op drie sporen: de economische ontwikkeling vindt voornamelijk plaats in de vijf kernzones, er wordt geïnvesteerd in stedelijke vernieuwing en in een gevarieerd en leefbaar platteland. tot
2010 moeten er naast de autonome groei van de werkgelegenheid nog eens 43.000 extra arbeidsplaatsen bijkomen. belangrijk is ook de zorg voor de onderkant van de arbeidsmarkt en een hogere deelname van vrouwen aan het arbeidsproces. noord-nederland loopt wat deze aspecten betreft duidelijk achter binnen nederland en europa.

ook de revitalisering van verouderde bedrijventerreinen in de steden en een verdere ontwikkeling van de stationsgebieden als hoogwaardige plaatsen voor bedrijven en kantoren scoren hoog. nieuwe
bedrijventerreinen worden voornamelijk binnen de vijf kernzones aangelegd om het landelijk gebied te sparen en versnippering te voorkomen. ook de ontwikkeling en
kwaliteitsverhoging binnen de sector van toerisme en recreatie staan hoog op de wensenlijstjes. het kan daarbij gaan om investeringen in de vaarrecreatie in fryslân, de combinatie van waterwinning, recreatie en woningbouw in drenthe en de blauwe stad in de provincie groningen.


-----------------------------------------------

voor nadere informatie: sjoerd dijkstra, stafgroep communicatie van de provincie drenthe, tel. (0592) 36
52 62, privé (0593) 33 38 90; mobiel 06-22 24 54 36, faxnummer
(0592) 357188
e-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Presentatie Kompas voor het Noorden '
Lees ook