Ingezonden persbericht


Persbericht

Datum: 20 februari 2003
Nummer: 2003-04

Presentatie Landbouwontwikkelingsvisie Amstelland

De hoge grondprijzen in de regio Amstelland werken belemmerend voor de ontwikkeling van de landbouw in dit gebied. Ook ruimtelijke claims met betrekking tot waterberging, infrastructuur en groen- en recreatiegebieden staan deze in de weg. Daarom hebben de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, Groengebied Amstelland en de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer de Landbouwontwikkelingsvisie Amstelland opgesteld waarin aanbevelingen staan die deze en andere knelpunten moet oplossen. Gedeputeerde Schipper van de provincie Noord-Holland neemt woensdag 5 maart het eerste exemplaar in ontvangst.

In de landbouwontwikkelingsvisie worden de resultaten van het onderzoek naar het perspectief van de agrarische sector in de Amstelstreek gepresenteerd. Hiervoor is een enqujte uitgevoerd onder 85 grondgebruikers die samen 75 % van de totale oppervlakte cultuurgrond in Amstelland beslaan. Naast de puur landbouwkundige functie, is hier ook sprake van een uniek agrarisch cultuurlandschap in een stedelijke omgeving met bijzondere natuur- en landschapswaarden die in stand moet worden gehouden.

Aanbevelingen
Om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van Amstelland pleit het rapport voor de instelling van een projectgroep die in overleg met bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties de aanbevelingen en actiepunten die in het rapport zijn geformuleerd verder uitwerkt. Het gaat hier onder meer om de instelling van een grondbank die kan bijdragen aan vergroting, extensivering en vergroening van bedrijven in het veenweidegebied van Amstelland. Ook moet er een structuur komen voor verbrede bedrijfsontwikkeling als agrotoerisme en moet de verkaveling verbeterd worden. Een goede agrarische structuur is immers van belang voor het economisch perspectief van de veehouderij.

Discussie
Na de presentatie van de Landbouwontwikkelingsvisie volgt een forumdiscussie die wordt geleid door C. Romijn, voorzitter van de WLTO vakgroep Veehouderij. In het forum zitten naast CDA-gedeputeerde Schipper (openluchtrecreatie), afgevaardigde Walgemoed van het ministerie van LNV, R. Peters hoofd van het plantteam Openbare Ruimten Groen en Stadsecologie Amsterdam en J. Verheul onderzoeker van proefboerderij Zegveld.

Deel: ' Presentatie Landbouwontwikkelingsvisie Amstelland '
Lees ook