Ministerie van Financien

Titel: VERSTERKING EN DYNAMISERING VAN HET ONDERNEMERSCHAP: PRESENTATIE RAPPORT VAN DE WERKGROEP "BELASTINGEN BEDRIJFSLEVEN 21E EEUW"Persberichtnr.

99/141

Den Haag

25 juni 1999

Versterking en dynamisering van het ondernemerschap: Presentatie rapport van de werkgroep Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw

Op 6 april heeft de Staatssecretaris van Financiën mede op initiatief van de bewindslieden van Economische Zaken en van Landbouw Natuurbeheer en Visserij een werkgroep Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw in het leven geroepen. Deze werkgroep - bestaande uit vertegenwoordigers van het georganiseerde bedrijfsleven VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO en de Ministeries van EZ, LNV en Financiën - is gevraagd te adviseren over een fiscaal ondernemerspakket 21e eeuw gericht op versterking alsmede verbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse economie.

Dit pakket dient te passen binnen de afspraken van het regeerakkoord en de aanbevelingen van de werkgroep Oort-II1 die juli 1998 heeft gerapporteerd over een herziening van fiscale regelingen voor ondernemers.

In hun rapport, dat vandaag aan staatssecretaris Vermeend en staatssecretaris Ybema is aangeboden, stellen de leden van de werkgroep verheugd vast dat zij overeenstemming hebben bereikt over een samenhangend pakket fiscale maatregelen gericht op continuering, versterking en dynamisering van het ondernemerschap. Daarnaast leveren deze maatregelen een impuls aan het (fiscale) vestigingsklimaat van Nederland.

Hoewel Nederland zijn ondernemingsgeest herwint, eist de turbulente economische omgeving in steeds sterkere mate voortdurende verandering en vernieuwing. Met het oog hierop stelt de werkgroep voor de vervangingsreserve af te schaffen en te vervangen door een herinvesteringsreserve voor roerende zaken. Door invoering van deze reserve zal de flexibiliteit van ondernemers aanzienlijk worden bevorderd omdat het gemakkelijker wordt bedrijfsinvesteringen aan te passen aan gewijzigde marktomstandigheden.

Een fiscaal knelpunt bij bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdrachten, met name in de sfeer van het midden- en kleinbedrijf, wordt volgens de werkgroep weggenomen door de bestaande fiscale tegemoetkoming te verruimen en ook te laten gelden voor mede-ondernemers. De bedrijfsopvolger kan een familielid, een werknemer of een willekeurige derde zijn die het bedrijf wil overnemen. Ook wordt voorgesteld het mogelijk te maken om vanuit een BV fiscaal geruisloos terug te keren naar de eenmanszaak.

Daarnaast stelt de werkgroep voor het tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen van 35% naar 30% over winst tot 50.000. Deze verlaging komt vooral ten goede aan het midden- en kleinbedrijf en verbetert tegelijkertijd de internationale concurrentiepositie. De werkgroep is overigens van oordeel dat een verdere verlaging van het Vpb-tarief over de gehele linie in lijn met internationale ontwikkelingen moet worden nagestreefd.

De werkgroep stelt voor binnen het ondernemerspakket 200 miljoen vrij te maken in de sfeer van de kapitaalsbelasting. Verlaging van de kapitaalsbelasting heeft een positief effect op het (fiscale) vestigingsklimaat. Met de inzet van 200 miljoen kan het tarief van de kapitaalsbelasting (thans 1 %) worden verlaagd tot 0,7%.

De werkgroep acht het gewenst dat de inzet van venture-capital (zogenoemd waag- of durfkapitaal) wordt bevorderd. Met name jonge, risicovolle ondernemingen hebben moeite met het verkrijgen van voldoende (start)kapitaal. Daarbij is bijzondere aandacht op zijn plaats voor de eerste kapitaalbehoefte van startende ondernemers die vernieuwende activiteiten verrichten. De werkgroep stelt voor om de inzet van venture-capital te bevorderen door een fiscale tegemoetkoming die wordt vormgegeven conform de bekende Tante Agaath-regeling (fiscale vrijstelling rendement en verrekenbaarheid van eventuele verliezen).

In het kader van de herstructurering land- en tuinbouw, zoals aangegeven in het regeerakkoord wordt door de werkgroep voorgesteld de fiscale knelpunten voor land- en tuinbouwers zoveel mogelijk weg te nemen. Deze knelpunten doen zich met name voor bij bedrijfsverplaatsing en verandering van bedrijfsactiviteiten. Voor die fiscale knelpunten worden oplossingen gerealiseerd die recht doen aan de sociale positie van kleinere boeren. Daarnaast worden mogelijkheden bezien om dierwelzijns- en milieuvriendelijke investeringen fiscaal verder te stimuleren in het belang van de bevordering van de herstructurering.

Het ondernemerspakket wordt hoofdzakelijk gefinancierd uit maatregelen gericht tegen oneigenlijk en ongewenst gebruik van de belastingwetgeving en het laten vervallen van fiscale regelingen die in de context van de voorgenomen belastingherziening 21e eeuw minder relevant worden. Daarbij gaat het onder meer om de bestrijding van ongewenste handel in fiscale verliezen en vervangingsreserves. Daarnaast vervallen bijzondere tarieven, de assurantiereserve eigen risico en de exportrisicoreserve. Tevens vinden reparaties, aanpassingen en beperkingen plaats in de sfeer van de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting, de BTW en de landbouwvrijstelling.

Op de Internet-site van het Ministerie van Financiën vindt u het rapport onder http://www.minfin.nl/nl/fiscaalbeleid/home_b21.htm

Deel: ' Presentatie rapport Werkgroep Belastingen Bedrijfsleven '
Lees ook