Katholieke Universiteit Brabant

Seniorenacademie Brabant

Aanbod najaar 1999 (start: september)

Provinciale Presentatie

Op donderdag 24 juni 1999 presenteert de Seniorenacademie Brabant haar nieuwe studieprogramma.
Plaats: Katholieke Universiteit Brabant, Gebouw Q, QZ101, QZ103, QZ104, QZ105, Warandelaan 2 te Tilburg.
Programma:

* 13.30-14.00 uur: algemene informatie over het nieuwe cursusaanbod.
* 14.00-15.00 uur: een lezing door dr. P. Schulten (Erasmus Universiteit Rotterdam): De Nederlandse betrokkenheid bij de onafhankelijkheidsstrijd van Zuid-Afrika, 100 jaar geleden.
* 15.00-16.30 uur: informatiemarkt met informatie over de najaarscursussen.

Informatiedagen
Wat is de Seniorenacademie Brabant?
Voor wie is de Seniorenacademie bestemd?
Opzet van de cursussen
Cursusplaatsen
Kosten
Inschrijving
Cursussen

Informatiedagen

In Eindhoven: dinsdag 24 augustus 1999
Plaats: Technische Universiteit, Den Dolech 2, Eindhoven, Auditorium lokaal 9, 10 en 11.
Van 13.00-13.30 uur algemene informatie over de Seniorenacademie Brabant en het cursusaanbod in Eindhoven. Van 13.30-15.30 uur informatiemarkt en enkele minicolleges.

In 's-Hertogenbosch: woensdag 25 augustus 1999
Plaats: Hogeschool 's-Hertogenbosch, Sportlaan 215, 's-Hertogenbosch. Van 14.00-15.30 uur voorlichting over de cursussen in 's-Hertogenbosch.
Wij verzoeken u aanwezig te zijn om 14.00 uur.

In Tilburg: donderdag 26 augustus 1999
Plaats: Katholieke Universiteit Brabant, gebouw Q, Warandelaan 2, Tilburg (zaal QZ105, QZ201, QZ202, QZ203, QZ204 en QZ205). Tijd: 14.00-16.30 uur. Van 14.00-14.30 uur ontvangt u algemene informatie over de Seniorenacademie Brabant en het cursusaanbod in Tilburg. Van 14.30-16.30 uur informatiemarkt en enkele minicolleges.

In Roosendaal: woensdag 1 september 1999
Plaats: Openbare Bibliotheek Roosendaal, Markt 54, Roosendaal Van 11.00-12.30 uur voorlichting over de cursussen in Roosendaal. Wij verzoeken u aanwezig te zijn om 11.00 uur.

In Breda: woensdag 1 september 1999
Plaats: Studiecentrum Open Universiteit, Pastoor Pottersplein 14, Breda.
Tijd: 14.00-16.00 uur voorlichting over de cursussen in Breda. Wij verzoeken u aanwezig te zijn om 14.00 uur.


Wat is de Seniorenacademie Brabant?
De Seniorenacademie Brabant is een nonprofitproject van de Katholieke Universiteit Brabant, Fontys Hogescholen, de Technische Universiteit Eindhoven, de Hogeschool 's-Hertogenbosch en de Hogeschool Brabant. De Seniorenacademie Brabant verzorgt sinds januari 1990 in het voor- en najaar cursussen voor vijftig-plussers. Zij wil ouderen de gelegenheid bieden om kennis te maken met het hoger onderwijs en zich te oriënteren op wetenschapsgebieden waar hun interesse naar uitgaat. In
1998 namen bijna 1800 senioren aan de cursussen deel. Studeren is voor hen een uitdaging. Het werkt verfrissend en biedt mogelijkheden om aan het leven een bredere en diepere inhoud te geven.


Voor wie is de Seniorenacademie bestemd?
De Seniorenacademie Brabant is bestemd voor personen van 50 jaar en ouder. De cursussen worden gegeven op academisch niveau. Een formele vooropleiding is niet vereist. Wel wordt van de cursisten verwacht dat zij zelfstandig literatuur kunnen en willen bestuderen, en dat zij een inbreng hebben tijdens de hoor- en werkcolleges. Er wordt door de docenten zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Nederlandstalige literatuur. Bij sommige cursussen is een zekere voorkennis gewenst of vereist. Dit staat bij de betreffende cursussen vermeld.


Opzet van de cursussen
De cursussen van de Seniorenacademie Brabant worden speciaal voor ouderen opgezet. De cursussen duren 10 weken en bestaan uit hoor- en werkcolleges. De hoorcolleges zijn gericht op informatie-overdracht. Alle cursussen worden overdag gegeven door ervaren (oud-) docenten van universiteit en hogeschool. Naast het volgen van de colleges bestuderen de cursisten de opgegeven literatuur. De daarvoor benodigde tijd staat bij elke cursus afzonderlijk vermeld. Indien men de cursus wil afsluiten met een tentamen of een werkstuk (dit in overleg met de docent), wordt bij voldoende resultaat een certificaat uitgereikt.


Cursusplaatsen
De cursussen van de Seniorenacademie Brabant vinden plaats in Tilburg, Eindhoven, Breda, 's-Hertogenbosch en Roosendaal.


Kosten
Het cursusgeld bedraagt f 295,--. Indien u zich voor meerdere cursussen inschrijft, bedraagt het cursusgeld per cursus (per persoon/per semester) f 250,--. Er zijn twee uitzonderingen: cursus 37 en cursus 45: deze cursussen bestaan uit vijf colleges en kosten elk f
150,--. Indien u deze cursussen beide of in combinatie met een andere cursus volgt is geen korting voor het volgen van meerdere cursussen mogelijk. Naast het cursusbedrag worden bij een aantal cursussen readerkosten in rekening gebracht.
Reductie op het cursusgeld is mogelijk. Dit geldt ook ingeval twee personen (echtpaar) gezamenlijk op één heel bescheiden inkomen zijn aangewezen.
U kunt hierover telefonisch of schriftelijk contact opnemen met: Paul Overmeer telefoon: 013-539 46 46 (adres: zie binnenzijde omslag) of met mw. W. Breedveld, Stichting Studiefonds Sed Vitae, telefoon: 013-571 02 25.


Inschrijving
U kunt inschrijven voor één of meer cursussen door de inschrijfkaart uit de cursusgids ingevuld en ondertekend op te sturen naar: Infocentrum faculteit Educatie t.a.v. de Seniorenacademie Brabant, Pyreneeënweg 3, 5022 DN Tilburg. De inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Uiterste datum van inschrijving is vrijdag
10 september 1999.


Cursussen
U kunt zich voor één of meer van de navolgende cursussen opgeven:

Breda

1 Industrieel Erfgoed ma mi

2 Politieke en maatschappelijke achtergronden van het Interbellum di mi

3 De Renaissance van de 12e eeuw woe mo

4 Kierkegaard, de filosoof van het zelfzijn woe mo
5 Stadslandschappen in Nederland historisch-geografisch verkend woe mi
6 Practicum: verkenning van de eigen biografie do mi

Eindhoven

7 Gerontechnologie: een brug tussen techniek en ouderen ma mi
8 Een inleiding in de filosofie di mo

9 Scheppingsmythen: Schepping, ondergang en herbegin di mi
10 Wat heeft Athene te maken met Jeruzalem? woe mo
11 Kunst van de Klassieke Oudheid do mo

12 Het Byzantijnse Rijk en de volkeren en staten van Oost-Europa do mo
13 Kosmofysica do mo

14 Kunst van de Renaissance do mi

15 Muziekgeschiedenis van Middeleeuwen en Renaissance do mi
16 Fin de Siècle do mi

17 In dialoog met Hannah Ahrendt vrij mo

's-Hertogenbosch

18 De zeggingskracht van Middeleeuwse kunst di mi
19 Muziek en religie di mi

20 Ecologie woe mo

21 Omgevingspsychologie woe mi

22 Actuele thema's in het recht vrij mo

23 Oriëntatiecursus Oosters Christendom vrij mi

Roosendaal

24 Dierenverhalen in de Middeleeuwen woe mi
25 Onafhankelijkheidsbewegingen in Azi in de 20e eeuw do mi

Tilburg

26 Duitsland in Europa ma mi

27 Bouwkunst na 1950 ma mi

28 De verrassende aanwezigheid van wiskunde in onze cultuur ma mi
29 Het Christendom en zijn oudtestamentische en/of joodse wortels di mo

30 Aandachtspunten in de toegepaste psychologie di mi
31 Poëzie en muziek: twee handen op n hart di mi
32 In dialoog met Emmanuel Levinas (nieuwe cursus) di mi
33 Mystieke ervaringen in Nederlandse Pozie uit de 20e eeuw di mi
34 Kijken naar architectuur woe mo

35 Plato en Plotinus woe mo

36 Boek in Beeld, van monnikenwerk tot Internet woe mo
37 Geschiedenis van de psychologie - 5 colleges f. 150,-- woe mo
38 De herschepping van Nederland, 1750-2000 woe mi
39 Kunst en cultuur van het Middellandse Zeegebied woe mi
40 Scheppingsmythen: Schepping, ondergang en herbegin do mo
41 Kennismaking met psychologie do mo

42 Stadslandschappen in Nederland historisch-geografisch verkend do mo
43 Het katholicisme in Nederland sedert 1853 do mi
44 Generaties in de twintigste eeuw do mi

45 Cultuurpsychologie - 5 colleges f. 150,-- do mi
46 De toekomst als avontuur do mi

47 Franse schrijvers onder de loep do mi

48 De wereld van het recht do mi/vrij mi

49 De schilderkunst van La Belle Epoque vrij mo
50 De eminente Platonici (De Civitate Dei, boek VIII) vrij mo
51 Wetenschapsfilosofie in historisch perspectief vrij mo
52 De passies in het licht van de eeuwigheid: teksten van Spinoza vrij mo

53 Economie en samenleving vrij mi

Voor algemene informatie en het aanvragen van een studiegids kunt u zich wenden tot: Fontys Hogescholen Faculteit Educatie, Infocentrum,Pyreneeënweg 3, 5022 DN Tilburg, telefoon (013) 539 44 44. Tilburg, 2 juni 1999

08-06-1999

KUB

Deel: ' Presentatie studieprogramma Seniorenacademie Brabant - 9277 '
Lees ook