CLM-persbericht

VERNIEUWDE NATUURMEETLAT MAAKT RESULTATEN AGRARISCH NATUURBEHEER ZICHTBAAR

Datum: 19 april 1999

Op 27 april 1999 presenteert het Centrum voor Landbouw en Milieu tijdens een bijeenkomst in Utrecht de vernieuwde natuurmeetlat voor landbouwbedrijven. Na drie jaar experimenteren in de praktijk hebben boeren nu een gebruikersvriendelijk instrument in handen waarmee zij de natuur op hun bedrijf kunnen inventariseren.

Met de natuurmeetlat kunnen boeren in kaart brengen welke planten en dieren op hun bedrijf leven en wat de resultaten zijn van maatregelen om de natuur meer ruimte te geven. Ze kunnen deze resultaten niet alleen voor zichzelf zichtbaar maken, maar ook voor overheden, natuurbeschermers of consumenten Daarmee leent de meetlat zich voor beloningssystemen die agrariërs afrekenen op concrete natuurresultaten of voor het opnemen van natuur bij certificeringsinitiatieven, bijvoorbeeld ketenkwaliteitsprojecten. In de actuele discussie over effectiviteit van agrarisch natuurbeheer zijn met de natuurmeetlat op de langere termijn doorslaggevende conclusies te trekken.

De natuurmeetlat is een lijst met planten en dieren die elk een ecologisch waarderingscijfer meekrijgen. Zo krijgt de kievit een ecologisch waarderingscijfer van 7 punten en de zeldzamer grutto 31; een pinksterbloem staat voor 1 punt en de echte koekoeksbloem voor 15. Het totaal van de ecologische waarderingscijfers bepaalt de natuurwaarde van het bedrijf. Boeren inventariseren de aanwezigheid van soorten op vastgestelde tijdstippen in het seizoen, vaak samen met vrijwilligers. Nieuw is de keuzemogelijkheid tussen verschillende pakketten: een eenvoudig beginnerspakket, een biotooppakket (bijvoorbeeld voor grasland, sloot of houtwal), een soortpakket (bijvoorbeeld voor broedvogels, planten of vlinders) of een uitgebreid pakket. Het werken met de natuurmeetlat is door de pakketaanpak, door kortere soortenlijsten per regio en doordat de bedrijfsscores per computer kunnen worden bepaald aanzienlijk minder tijdrovend geworden dan in de oorspronkelijke experimentele opzet. De tijdsinvestering varieert nu in het eerste jaar van 10 tot 40 uur. Na twee jaar ervaring is een kwart minder tijd nodig.

De 22 agrariërs die aan het experiment deelnamen hebben het werken met de natuurmeetlat als stimulerend ervaren. Veel boeren waren verbaasd over de natuurrijkdom op hun bedrijf. De helft van de deelnemers is gedurende het experiment meer gaan doen om natuur te bevorderen.

Het CLM presenteert de vernieuwde natuurmeetlat tijdens een feestelijke bijeenkomst op 27 april 1999 van 13.30 tot 16.30 in Sociëteit De Vereeniging, Mariaplaats 14 in Utrecht. Als bijlage vindt u het programma voor deze bijeenkomst, waar behalve genodigden ook de pers van harte welkom is.

Nadere inlichtingen: Adriaan Guldemond of Ernst Oosterveld, CLM, tel. (030 )244 13 01

Natuurmeetlat en rapport: De natuurmeetlat (met handleiding) is te bestellen bij het CLM onder nummer 421-1999 en kost ƒ 25,- exclusief verzendkosten. Het rapport De natuurmeetlat gemeten is eveneens te bestellen bij het CLM onder nummer 407-1999. De kosten bedragen ƒ 35,-.

Deel: ' Presentatie vernieuwde natuurmeetlat landbouwbedrijven '
Lees ook