Centrum voor Arbeidsverhoudingen

Ministerie van Algemene Zaken - 24 augustus 2001

KABINET PRESENTEERT VIJF VERKENNINGEN, BOUWSTENEN VOOR TOEKOMSTIG BELEID

Op dinsdag 28 augustus zal het kabinet op een persconferentie o.l.v. de Minister-President een vijftal Verkenningen presenteren die bouwstenen bevatten voor toekomstig beleid. De bijeenkomst vindt plaats in de grote zaal (Wandelganger 1 en 2) van Nieuwspoort en begint om 11.00 uur. Na een inleiding van Minister-President Kok zullen de ministers Hermans (OC&W), Van Boxtel (GSI), Jorritsma (EZ), Borst (VWS) en staatssecretaris Bos (Financiën) de hoofdpunten uit de eigen Verkenningen toelichten.

In de Miljoenennota 2001 heeft het kabinet aangegeven Verkenningen te zullen opstellen tegen de achtergrond van trendmatige ontwikkelingen die keuzes op een aantal terreinen nodig maken. Op basis van opgedane ervaringen, zoveel mogelijk empirisch onderbouwd, wordt in de Verkenningen een analyse gemaakt van eisen die worden gesteld aan de kwaliteit en beschikbaarheid van collectieve voorzieningen en mogelijkheden om daar met beleid tijdig en adequaat rekening mee te houden. Doel van deze Verkenningen is bouwstenen aan te dragen die kunnen worden gebruikt bij de opstelling van verkiezingsprogramma's en bij de komende kabinetsformatie. Bij het maken van deze Verkenningen zijn meerdere departementen betrokken, alsmede een aantal planbureaus. De rapporten worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Verkenningen betreffen de volgende thema's:

- onderwijs en onderzoek

- sociale infrastructuur

- economische structuur

- zorg

- belasting- en premieheffing

De stukken zijn vanaf 9.00 uur in Nieuwspoort onder embargo beschikbaar. Het gaat daarbij om de vijf Verkenningen en een samenvatting van de Verkenningen, voorafgegaan door een introductie van Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het ministerie van OC&W geeft over het eigen onderdeel om 13.00 uur nog een toelichtende persbriefing in de Van der Poelzaal (Nieuwspoort). Het ministerie van Financiën zal op een nader bekend te maken tijdstip eentoelichting geven op het eigen onderdeel.Deel: ' Presentatie voor toekomstig Kabinetsbeleid '
Lees ook