Provincie Zuid-Holland11-04-2000

Prestatie-overeenkomst met Dienst Landelijk Gebied

Ruim 100 miljoen beschikbaar

Gedeputeerde Van der Sar heeft met accountmanager Bouwma van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een prestatieovereenkomst afgesloten. Voor Zuid-Holland is in totaal ruim 100 miljoen gulden beschikbaar, dat wordt besteed aan uitvoering van provinciaal beleid in het landelijk gebied. Het geld is nodig om de voortgang van diverse groene projecten te waarborgen. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van bos, natuur, wandel en fietspaden, verbetering van de waterbeheersing, et cetera.

Met name de verwerving van grond is een kostbare zaak. Voor aankopen in diverse projecten is ongeveer 60 miljoen nodig. Daarnaast wordt een bedrag van ruim 40 miljoen uitgetrokken voor een investering in de inrichting van natuurgebieden. Tenslotte is 2 miljoen beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer en beheersovereenkomsten.

De afspraken tussen de provincie en de DLG vloeien voort uit eerder gemaakte afspraken. Door decentralisatie van rijkstaken hebben de provincies meer verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van landinrichting, grondverwerving en agrarisch natuurbeheer. De provincie is verantwooordelijk voor beleid en voor de aansturing van DLG. De uitvoering van de projecten is een verantwoordelijkheid van de DLG. Sturing vindt zoveel mogelijk plaats op basis van te leveren prestaties.

Noot voot de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Bakker, afdeling communicatie, te bereiken op 070 441 75 22.

Zoekwoorden:

Deel: ' Prestatie-overeenkomst Zuid-Holland met DLG '
Lees ook