Novem


27-Aug

Prijs-prestatie zonnecellen verbetert met factor vier!

De prijs-prestatie verhouding van fotovoltaïsche zonnecellen (PV) zal in de komende 5 jaar met een factor vier verbeteren.
Dit stelt de Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem) op basis van het zojuist verschenen rapport Zonnecelonderzoek in Nederland over de stand van zaken van het Nederlandse zonnecelonderzoek.
Het gebruik van nieuwe materialen bij de zonnecelproductie, verhoging van het rendement van de zonnecellen, nieuwe productiemethoden en schaalvergroting zorgen voor deze enorme verbetering.

De komende vijf jaar zullen de prestaties van de huidige generatie multikristallijn silicium zonnecellen toenemen terwijl de prijzen omlaag zullen gaan door daling van de fabricagekosten. De rendementen van de zonnecellen zullen toenemen van 14 procent naar 18 procent. Dit is te danken aan het toepassen van nieuwe processen bij de fabricage. Deze nieuwe processen zijn het resultaat van succesvol onderzoek dat de afgelopen jaren in Nederland heeft plaatsgevonden. De productiekosten zullen sterk dalen door het toepassen van goedkopere grondstoffen, nieuwe wafers, nieuwe celontwerpen en verdergaande automatisering en opschaling. De combinatie van rendementsverhoging en kostendaling zal zorgen voor de verbetering van de prijs-prestatie verhouding met een factor vier.

Zonnecellen van de toekomst
Op middellange termijn, over vijf tot tien jaar, zullen dunne-film amorf silicium zonnecellen de rol van de huidige generatie multikristallijn silicium zonnecellen gaan overnemen. Een revolutionair nieuw productieproces speelt hierbij een rol. In een continu roll-to-roll proces worden zonnecellen opgedampt op een rol kunststoffolie. De bottleneck is de lange tijd die nodig is voor het opdampen van het lichtgevoelige materiaal. De Technische Universiteit Eindhoven (TUE) werkt aan een nieuwe depositiemethode die wel honderd keer sneller is dan de huidige methode. Novem verwacht dat indien deze amorf-silicium zonnefolies op een goede manier op de daken worden toegepast, de prijs van deze zonnestroom vergelijkbaar zal zijn met die van de stroom uit het elektriciteitsnet.

Na 2015 zal volgens Novem de organische zonnecel de meeste kansen hebben. Vooralde grote vrijheid in de keuze van materialen en materiaaleigenschappen maakt deze cel aantrekkelijk. De bedoeling is dat op termijn een plastic zonnecelfolie voorzien van het organische fotogevoelige materiaal direct uit de machines komt rollen. Hiervoor is echter nog veel fundamenteel onderzoek aan materialen en toegepast onderzoek aan fabricagetechnieken nodig.

Zonnecelonderzoek in Nederland
Het zonnecelonderzoek speelt een belangrijke rol bij de opbouw van een Nederlandse zonnecelindustrie en is een onmisbaar instrument om de pv-technologie marktrijp en betaalbaar te maken. Novem is betrokken bij de coördinatie van het onderzoek en bij het maken van keuzes voor een beperkt aantal zonneceltypes. Door een gezamenlijke aanpak en bundeling van de onderzoeksmiddelen kan een klein land als Nederland toch een internationaal vooraanstaande positie opbouwen. Op basis van de huidige industriële infrastructuur en expertise en de opgebouwde technologische know-how voorspelt Novem dat Nederland een van de vijf grootste pv-producerende landen van de wereld kan worden. Jaarlijks wordt er vanuit publieke middelen circa 34 miljoen gulden (gegevens 1998) aan celonderzoek besteed. Ongeveer een kwart hiervan loopt via het Nederlands onderzoeksprogramma NOZ-pv, dat uitgevoerd werd door Novem in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Circa 17 miljoen gulden werd in 1998 via het Economie, Ecologie en Technologie (EET) programma besteed. Het resterende deel werd vooral aan fundamenteel onderzoek besteed via NWO, STW, FOM en direct via het Ministerie van OC&W. De industriële belangstelling in Nederland voor pv groeit snel. Er wordt vier tot acht miljoen gulden aan privaat gefinancierd onderzoek besteed (schatting 1998).

Naast de stimulering van onderzoek levert Novem via het NOZ-pv programma een bijdrage aan:
realisering van een solide industrieel draag-vlak
opscha-ling van de pv-technologie
creëren van een gezonde markt voor autonome pv-systemen in en buiten Nederland
voorbereiding op de grootschalige toepassing van pv in de gebouwde omgeving
verbreding van het maatschappelijk draagvlak
voorbereiding en ontwikkeling van een eerste marktsegment voor kleine netgekoppelde pv-systemen in Nederland.

Het rapport Zonnecelonderzoek in Nederland is gratis te verkrijgen bij Novem,
telefoon 046 - 4202 250 of fax 046 - 4528 260, onder vermelding van het publicatienummer Dv1.1.137

Bron: Novem

Meer informatie
De heer F. Witte F. Witte,
Tel. 030 - 2393 752, fax 030 - 2316 491

Deel: ' Prijs-prestatie zonnecellen verbetert met factor vier '
Lees ook