Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 17 november 1999

VOOR HET EERST: KAMERVRAGEN IN HET FRIES

Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis zijn - bij wijze van uitzondering - schriftelijke vragen in zowel het Nederlands als het Fries ingediend. Het PvdA-kamerlid Annet van der Hoek heeft daartoe tezamen met haar collega's Van Middelkoop (GPV), Hoekema (D66), Rijpstra (VVD) en Atsma (CDA) het initiatief genomen. De kamerleden vragen aan de staatssecretarissen van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarom het nog steeds niet mogelijk is om akten, zoals statuten van verenigingen en stichtingen, in de Friese taal te laten passeren.

Bij het aannemen van de Wet op het notarisambt in maart van dit jaar heeft de staatssecretaris van Justitie aangegeven dat het mogelijk is akten in de Friese taal te passeren. De indieners van de vragen vinden dat er een wetswijziging moet worden ingediend om het Burgerlijk Wetboek op dit punt te veranderen. Het verschijnen van het Fries-Nederlands Juridisch Woordenboek in de zomer van 2000 lijkt de indieners een passend moment om die wetswijziging in te voeren.


-------------------------------------------------------------------------------- Foar de earste kear yn de parlemintêre skiednis binne der - by wize fan útsûndering - skriftlike fragen yntsjinne yn sawol it Nederlânsk as it Frysk. It PvdA-Keamerlid Annet van der Hoek hat tegearre mei har kollega's Van Middelkoop (GPV), Hoekema (D66), Rijpstra (VVD) en Atsma (CDA) it inisjatyf naam. De Keamerleden freegje oan de steatssiktarissen fan Justysje en Ynlânske Saken werom it noch net mooglik is en passearje akten, lykas karbrieven fan ferienings en stiftings, yn de Fryske taal.

By it oannimmen fan de Wet op het notarisambt yn maart fan dit jier hat de steatssiktaris fan Justysje oanjûn dat it mooglik is en passearje akten yn de Fryske taal. De yntsjinners fan de fragen binne fan betinken dat der in wiziging fan de wet yntsjinne wurde moat om it Boarglik Wetboek op dit punt te feroarjen. It ferskinen fan it Frysk-Nederlânsk Juridysk Wurdboek yn de simmer fan 2000 liket Van der Hoek in gaadlik momint en fier de wiziging fan de wet yn.

Den Haag, 17 november 1999

VRAGEN VAN DE LEDEN VAN DER HOEK (PVDA), VAN MIDDELKOOP (GPV), HOEKEMA (D66), RIJPSTRA (VVD) EN ATSMA (CDA) AAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN

1.
Hebt u kennisgenomen van het bericht* dat statuten van verenigingen en stichtingen in de Friese taal niet worden geaccepteerd omdat de wet dit niet toestaat?

2.
Herinnert u zich uw antwoorden in de Eerste Kamer** dat artikel 42 van de Wet op het Notarisambt thans de mogelijkheid biedt om een akte in de Friese taal te verlijden door een wijziging van het BW maar dat ook een eventuele wijziging van de Kadasterwet en het Handelsregister nodig zou zijn?

3.
Herinnert u zich overigens nog het antwoord van de minister van Economische Zaken in de Eerste Kamer dat zij hoopt dat het instellen van een werkgroep voor dit doel niet (meer) nodig is?

4.
Wat is de stand van zaken sinds de behandeling in de Eerste Kamer van 23 maart 1999 over het wel of niet instellen van een werkgroep?

5.
Bent u met ons van mening dat het wenselijk is op korte termijn met concrete voorstellen voor wetswijziging te komen? Zo ja, op welke termijn kan de Tweede Kamer voorstellen tegemoet zien?


* Leeuwarder Courant, 6 november 1999

** Handelingen Eerste Kamer, 24e Vergadering, 23 maart 1999, blz. 1057-1058 en 1066


-------------------------------------------------------------------------------- Bij wijze van uitzondering - gelet op de bijzondere aard van het onderwerp - worden deze vragen ook in het Fries ingediend. By wize fan útsûndering - sjoen nei it bysûndere karakter fan it ûnderwerp - wurde dizze fragen ek yn it Frysk yntsjinne.

FRAGEN FAN DE LEDEN VAN DER HOEK (PVDA), VAN MIDDELKOOP (GPV), HOEKEMA (D66), RIJPSTRA (VVD) EN ATSMA (CDA) OAN DE STEATSSIKTARIS FAN JUSTYSJE EN DE STEATSSIKTARIS FAN YNLÂNSKE SAKEN

1.
Hawwe jo kundskip naam fan it berjocht* dat karbrieven fan ferienings en stiftings yn de Fryske taal net akseptearre wurde om 't de wet dit net tastiet?

2.
Hawwe jo noch yn omtinken jo antwurd yn de Earste Keamer** dat kêst 42 fan de Wet op het Notarisambt no de mooglikheid iepent en passearje in akte yn de Fryske taal troch in wiziging fan it BW, mar dat ek in mooglike wiziging fan de Kadasterwet en it Hannelsregister nedich wêze soe?

3.
Hawwe jo fierder noch yn omtinken it antwurd fan de minister fan Ekonomyske Saken yn de Earste Keamer dat hja hopet dat it ynstellen fan in wurkgroep foar dit doel net (mear) nedich is?

4.
Wat is de stân van saken sûnt de behanneling yn de Earste Keamer fan 23 maart 1999 oer it al as net ynstellen fan in wurkgroep?

5.
Binne jo mei ús fan betinken dat it winsklik is en kom op koarte termyn mei konkrete útstellen foar wetswiziging? Sa ja, op hokker termyn kin de Twadde Keamer útstellen temjitte sjen?


* Ljouwerter Krante, 6 novimber 1999

** Hannelings Earste Keamer, 24e Gearkomste, 23 maart 1999, siden 1057-1058 en 1066

Deel: ' Primeur Kamervragen PvdA in het Fries '
Lees ook