Erasmus Universiteit Rotterdam

7 oktober 1999

Primeur : proefschrift op CD-rom

De dissertatie waarop mr. Pieter C. Lagas op donderdag 7 oktober 1999 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveert verschijnt niet alleen zo als gebruikelijk in druk, maar tevens op CD-rom. Het is bij de EUR voor het eerst dat voor de uitgave van een proefschrift mede voor een digitale vorm is gekozen. Boek en CD-rom dragen dezelfde titel: Besturen op de rand van de chaos.

In Besturen op de rand van chaos staat ordening en organisatie in het Nederlands binnenlands bestuur centraal. In het bijzonder wordt bezien hoe ordening werkt en hoe organisatie van bestuur tot stand komt. Dit laatste met name in het perspectief van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en impulsen.

De promovendus schetst uitvoerig de ontwikkeling van de organisatie van het binnenlands bestuur vanaf het ontstaan van de gedecentraliseerde eenheidsstaat (1814) tot heden, het moment waar fenomenen als `stadsprovincie', `annexaties' en `intergemeentelijke samenwerking' bij uitstek aan de orde zijn. Anderzijds komt ook de vormgeving van bestuurlijke organisatie op micro-(lokaal) niveau aan bod. Als onderzoeksterrein heeft hier de ontwikkeling van (integraal) lokaal veiligheidsbeleid gefungeerd. In een meer en iets minder verstedelijkte gemeente (respectievelijk `s-Gravenhage en Gouda) is bezien hoe impulsen uit de maatschappelijke realiteit leidden tot organisatie en samenwerking van bij veiligheidsbeleid betrokken publieke en private partners (overheid, politie, burgers, ondernemers c.q. diverse maatschappelijke organisaties.)

Lagas bespreekt de theorie en praktijk rond het (be-) sturings- en ordeningsbeginsel `heterarchie'. Heterarchie wordt geduid als een geavanceerde communicatie-, ordenings- en besturingsoptie die past en aansluit bij de problemen van de moderne bestuurlijke realiteit. Tevens lijkt heterarchie een optie waarbij meer - bij de huidige en toekomstige samenleving passende - vormen van samenwerking tussen publieke en private actoren kunnen worden geconstrueerd. In het bijzonder voor de vormgeving van lokaal veiligheidsbeleid zou dit van bijzondere waarde kunnen zijn.

Promotor: prof.dr. R.J.M. van Tulder , Bedrijfskunde, in het bijzonder public management

Deel: ' Primeur proefschrift op CD-rom '
Lees ook